А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я ?
 
 

эбонит м. эбонит (резина косымталарыннан шыгарылатаган кара каты йылтыравык материал).

эбонитовый прил.: эбонитовая пряжка эбониттен этилген илгек.

эвакопункт м. (эвакуационный пункт) эвакопункт (эвакуация пункты).

эвакуационный прил.: эвакуационный пункт см. эвакопункт.

эвакуация ж. эвакуация (душпаннынъ басып келуьви яде кайдай болса да стихия казадынъ кавыфлыгы астында болган ерлерден халкты, предприятиелерди уйыскан кепте коьшируьв; солай ок согыс кырыннан яралыларды эм трофейлерди платы кепте коьшируьв).

эвакуированный прил. и в знач. сущ. эвакуацияланган, эвакуировать этилинген.

эвакуировать сови несое. эвакуациялав, эвакуация этуьв, коьшируьв.

эвакуироваться сов. и несов. эвакуацияланув, коынуьв.

эвен м. (мн. эвены) эвен (якутияда, охот тенъизи бойында эм камчаткадаяшавшы халклар).

эвенк м.. (мн. эвенки) эвенк.

эвенка ж. эвенка (хатын-кыз) см. эвен.

эвенкийка ж. эвенк (хатын-кыз)', см. эвенк.

эвкалипт м. бот. эвкалипт (кубылада (алды якта) оьсе таган уьйкен терек).

эвкалиптовый прил..эвкалиптовое масло эвкалипт майы.

эволюционировать сов. и несое. эволюцияланув, бир токтамай оьсуьв, оьрленуьв.

эволюционный прил.: эволюционная теория эволюция теориясы.

эволюция ж. филос. эволюция, оьсуьв, оьрленуьв (табиатта эм обществода козгалыс фор-маларынынъ бириси бири артыннап токталмай, уьзликсиз сан ягыннан туьрленуьви).

эгида ж.: под эгидой яклавы ман, корсавы астында.

эгоизм м. эгоизм (тек оьзин суьювшилик, оьз интервалерин обществодыкыннан артык коьруьвшилик);

проявлять эгоизм эгоизмлик этуьв (коьрсетуьв).

эгоист м. эгоист (тек оьзин суьювши, тек оьз пайдасын коьруьвши адем).

эгоистический прил. эгоистлик.

эй межд. эй, яв; эй! кто там? эй! ким-ди ондагы?

экватор м. геогр., астр, экватор (ер шарын яде коьк сферасын кубыла эм сырт ярым шарларына боьлетаган шартлы сызык); пересечь экватор экватор ды озув.

экваториальный прил. экватордагы; экваториальные страны экватордагы эллер.

эквивалент м. 1. эквивалент, тень, бир баалы, бирдей манели (баска затты толысынша авыстырып боларлык зат); 2. эк. эквивалент (баска бир товардынъ баасын билдируьвши товар); деньги являются всеобщим эквивалентом акта барине ортак эквивалент болады.

эквивалентный прил. эквивалентли, тенъ баалы, бирдей манели.

экзамен м. экзамен, сынав; государственные экзамены государственный экзаменлер; сдавать экзамен, держать экзамены экзамен беруьв; выдержать экзамен экзаменди бере алув.

экзаменатор ж. экзамен алувшы, экзамен озгарувшы; строгий экзаменатор каты экзамен алувшы.

экзаменационный прил.: экзаменационная сессия экзамен беруьв сессиясы; экзаменационная комиссия экзамен озгарув комиссиясы.

экзаменовать несов. экзамен алув, сынав.

экзаменоваться несов. экзамен беруьв, экзамен озув.

экзекуция ж. уст. (телесное наказание) язалав.

экзема ж. мед. темирев, тери аврувы,

экземпляр м. экземпляр (бир боьлик зат); перепечатать рукопись в двух экземплярах кол язбады эки экземпляр этип кайтарадан печатать этуьв.

экзотика ж. экзотика (алые, шет эллерге адетшилик болган, ама баска эл адемине сейир болып коьринген затлар, коьринислер).

экзотический, экзотичный прил. 1. экзотикалы (шет элдёги, алые таги); экзотические растения экзотикалы оьсимликлер; 2. перен. ажейип, сейир зат; экзотический костюм ажейип костюм.

экипаж I м. экипаж; енъил арба; ездить в экипаже экипажда олтырып юруьв.

экипаж II м. воен., мор., ав. команда (кеме, самолёт, танк ко манд асы); экипаж танка танк командасы.

эклектизм м. эклектизм (биршилик болмав, туьрли-туьрли эм бир-бирисине карсы болган карасларды, ейларды принципсиз кепте косув).

эклектик ж. эклектик (карсы болган ейларды, карасларды принципсиз кепте косувшы адем).

экономика ж. 1. экономика (обществодынъ общественно-хозяйственный туьзилиси); 2. экономика (хозяйстволык яшавдынъ бир тармагын уьйренуъвши наука).

экономист ж. экономист (экономика областинде, халк хозяйствосынынъ вопрослары бойынша специалист); инженёр-экономист инженер-экономист.

экономить несов. саклык пан шыктажлав, сол йосык пан зат арттырув.

экономический прил. (хозяйственный) экономический, экономикалык; экономическое развитие страны кырзлдынъ экономикалык оьсуьви; экономическая политика экономический политика; экономическая география экономический география; экономический кризис экономический кризис,

экономичный прил. (выгодный, дающий экономию) экономиялы, пайдалы.

экономия ж. 1. экономия, сак тутувшылык; режим экономии экономия резкими; экономия государственных средств государственный средстволарды экономия-лав; 2. саклык аркасында болган пайда; экономия топлива отыннынъ экономия-ланганы; экономия времени заманды экономиялав.

экономный прил. 1. (бережливый) саклыклы; экономный человек саклыклы адем; 2. (способствующий сбережению) экономия беруьвши; экономный способ уборки урожая опъыс йыювдынъ экономия беруьвши йосыгы. экран м. экран (кинофильм коьрсетилетаган ак кумаш).

экскаватор м. тех. экскаватор (ер казув, йол салу в исинде кулланылатаган машина); гусеничный экскаватор гусеницалы экскаватор; шагающий экскаватор оьзн юруьвши экскаватор; абыткылайтаган экскаватор.

экскурс м. экскурс (иершен манели вопрос ты анълатаруьшин бас темадан таюв); экскурс в область истории историяга экскурс этуьв.

экскурсант м. экскурсант, экскурсияга катнасувшы.

экскурсия ж. 1. (коллективное посещение) экскурсия; экскурсия в музей Ленина Ленин музейине экскурсия этуьв; 2. (группаэкскурсантов) экскурсия, бир куьп адем.

экскурсовод м. экскурсия етекшиси.

экспансивный прил. бек кызувлы, оьзин тута алмавшы.

экспансия ж. экспансия, кенъейтуьв, таралтув (империалистически й государетво-лардынъ янъы ерлер алмага ымтылувы).

экспедировать сов. и несов. офиц. экспедициялав, тийисли ерге йиберуьв (йоьнелтуьв).

экспедиционный прил. экспедициялык; экспедиционное оборудование экспедицияга керек затлар.

экспедиция ж. 1. действие от экспедировать; 2. экспедиция (учреждение боьлиги); газетная экспедиция почтамта почтамттынъ газеталар экспедициясы; 3. экспедиция (белгили мырат пан бир ерге барув) \спасательная экспедиция куткарув экспедициясы; научная экспедиция научный экспедиция; 4. (группалюдей) экспедиция (экспедицияга барувшылардынъ куьби).

эксперимент м. (научный опыт) эксперимент, тешкеруьв, сыпав.

экспериментальный прил. эксперименте негизленген, сынав аркалы алынган; экспериментальные данные сынав аркалы алынган результатлар.

экспериментировать несов. сынав озгарув, эксперимент озгарув.

эксперт м. эксперт (кайда-ды бир вопрос ты каравда заключение беруьвши специалист).

экспертиза ж. экспертиза (заключение беруьвуьшин специалистлердинъ вопрос ты тешкеруьви); медицинская экспертиза медицина специалистлерининъ эксперти-засы.

экспертный прил.: экспертная комиссия эксперт комиссиясы.

эксплуататор м. эксплуататор, юмсавшы.

эксплуатация I ж. (чужого труда) эксплуатация, юмсав.

эксплуатация II ж. пайдаланув, кулланув (бир мырат пан, кереклигине).

эксплуатировать I несов. эксплуатациялав, юмсав.

эксплуатировать II несов. пайдаланув, кулланув.

экспозиция ж. 1. экспозиция (музей материалларынынъ, искусство произведениелери-нинъ эм баска предметлердинъ коьрсетуьв уьшин белгили бир система ман салынып койылувы); 2. фот. экспозиция (суьвретке туьсиргенде фотоаппарат объектива-нинъ бир неше секунда ашык турув заманы).

экспонат м. экспонат (выставкага яде музейге салынатаган затлар); музейные экспонаты музей экспонатлары.

экспонировать сов. и несов. (на выставке) выставкада коьрсетуьв.

экспорт м. эк. экспорт (шет элге товар яде капитал шыгарув); экспорт товаров товарлар экспорты; экспорт капитала капитал экспорты.

экспортировать сов. и несов. эк. экспортлав, шет элге товар шыгарув.

экспортный прил. эк.: экспортные товары экспорт товарлары.

экспресс м. экспресс (бек тез юруьвши поезд, пароход эм с. б.).

экспрессия ж. (выразительность) анъланыслы, манели, туьсинимли; говорить с экспрессией анъланыслы соьйлев.

экспромт м. экспромт (алдыдан азирленмей, бирден кыйылыстырып айтылган яде туь-зилген соьз, стихотворение, музыкальный произведение).

экспромтом нареч. бирден, куьтилинмей, азирленмей.

экспроприация ж. экспроприация (бир класс житии класстынъ производство сред-стволарын тартып алув).

экспроприировать сов. и несов. экспроприациялав, экспроприация этуьв.

экстенсивный прил. экстенсивли, экстенсив (сапат ягыннан тувыл да, сан, коьлемлик ягыннан оьстируьвге каратылган); экстенсивное сельское хозяйство экстенсивли авыл хозяйство.

экстерн м. экстерн (окув еринде кымастан, онда экзамен беруьвши).

экстернат м. экстернат (окув ерининъ оьзинде окымай, онда экзамен беруьв).

экстерьер м. экстерьер (айванлардынъ тыскысыны).

экстраординарный прил. адеттен тыс, бек сийрек болатаган, адем айткысыз, эрси; экстраординарный случай бек сийрек болатаган ис (аьл).

экстренный прил. 1. (срочный) бек асыгыслы, кешиктирмеге ярамаган; экстренный вызов бек асыгыслы шакырув; 2. (чрезвычайный, непредвиденный) асыгыслы, адеттен тыс, ойланмаган, куьтилмеген; экстренный выпуск газеты газетадынъ асыгыслы шыгувы.

эксцесс м. 1. эксцесс (оьзин оьзи тутып билмевлик); 2. эксцесс (обществолык поря-докты бузув).

эластичность ж. майыскаклык, ийилуьвшенлик; созылувшанлык.

эластичный прил. майыскак, созылувшан, ийилуьвшен; эластичная резина созылувшан резина.

элеватор м. элеватор (аслык сакланатаган уьйкен, механизацияланган ер).

элегия ж. лит., муз. элегия (кайгылы кепте язылган лирический стихотворение яде музыкальный произведение).

электризация ж. физ. электричество тогын йиберуьв; 2. мед. электричество ман эмлев.

электризовать 1. . сов. и несов. физ. электричество тогын йиберуьв (бир за-тка); 2. сов. и несов. мед. электричество ман эмлев (туьзелтуьв); 3. несов. перен. коьтеринки коьнъилли аьлге еткеруьв.

электрик м. см. электротехник, электрик прил. нескл. (о цветеголубовато-серый) ашкылт-коьк (туьс).

электрификация ж. электрификация (халк хозяйствосында эм яшав керекликлеринде электрический энергия ман кенъ пайдаланув); «коммунизм—это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» (Ленин) «коммунизм — ол Советский власть эм савлай элди злектрификациялав болады» (Ленин).

электрифицировать сов. и несое. злектрификациялав; электрифицировать промышленность промышленностьти электрификациялав.

электрический прил. электрический (электричество энергиясын шыгаратаган, электричество ярдамы ман ислейтаган); электрический ток электрический ток; электрическое освещение электрический ярыклык.

электричество ср. электричество.

электричка ж. разг. электричка {электричество куьши мен юретаган поезд). электровоз м. электровоз (электрический куьш пен юрип, вагонларды суьйрейтаган локомотив).

электрод м. физ. электрод (сыйыклыкка, газларга, иши бос приборларга электрический токты оьткеруьвши прибор).

электродвигатель м. тех. электродвигатель {электричество куьши мен арекет эте-таган машина). электролампа ж. электрический шырак.

электроламповый прил.: электроламповый завод электрический шыраклар шыгаратаган завод.

электролиз м. физ., хим.. электролиз {электрический ток йиберип веществоды составной уьлислерге айырув).

электролит м. тех. электролит {электрический ток оьткерилгеиде веществолары айы-рылатаган принте).

электромагнетизм м, физ. электромагнетизм (электрический ток пан тувдырыла-таган магнит коьринислери).

электромагнит м. физ. электромагнит {орав ман капланган эм сол оравдан электрический ток оыпкергенде магнитленетаган юмсак те мир яде сталь).

электрометр м. физ. электрометр {электрический куьшти оьлшев приборы).

электромеханик м. электромеханик {электромеханика специалисты).

электромеханика ж. тех. электромеханика {электрический машиналарды ясав эм ис-летуьв бойынша электротехникадынъ бир боьлиги).

электромолотьба ж. с.-х. электричество куьши мен аслык бастырув {электрический двигатель кулланып аслыкты бастырув).

электромонтёр м. тех. электромонтёр {электрический приборларды, аппаратларды эм с. б. орынластырувшы уста, монтёр).

электромотор м. тех. электромотор {электричество куьши мен ислейтаган мотор).

электрон м. физ. электрон {атомнынъ составной кесеги, электричестводагы энъ киш-кей боьликлер).

электронагревательный прил.: электронагревательные приборы электричество ман йылы-натаган приборлар.

электропоезд м. электропоезд {электричество куьши мен юретаган поезд).

электропроводность ж. физ. электричество оьткеруьвшилик.

электропроводный прил. физ. электричество оьткеретаган.

электросварка ж. тех. электросварка {металлды электрический ток ярдамы ман ялгав, курав).

электросеть ж. электросеть {электрический теллер сети); ремонт электросети электросеть ремонтлав.

электростанция ж. электростанция (электрический энергия шыгаратаган станция).

электротехник м. электротехник (электротехника специалиста).

электротехника ж. электротехника (электричестводы практикада кулланув акындагы наука).

электроэнергия ж. электричестводынъ куыни (энергиясы).

элемент м. 1. элемент, составлык уьлис (кесек); 2. хим. элемент (адеттегише химический йосыклар ман тагыда простой веществоларга боьлине алмайтаган вещество); 3. разг. элемент, адем, киси; прогрессивные элементы общества обществодынъ прогрессивный элементлери.

элементарный прил. 1. (основной) бас, баслангыш, негиз, туьп; элементарная математика бас математика; 2. перен. (простейший) энъ енъил, энъ тыныш; элементарный способ решения задачи задачады шешуьвдинъ энъ енъил йосыгы; 3. перен. (упрощённый) енъил, анъеат; элементарный взгляд на вещи затларга енъил кепте карав.

эмалированный прил. эмальленген, эмаль ягылган, эмальли; эмалированная кастрюля эмальли кастрюля.

эмалировать несов. эмальлев, эмаль ягув, эмаль мен каплав.

эмаль ж. 1. эмаль (металл затлардынъ уьстин каплайтаган, ягатаган оьте коьрингиш, сисегеусаган сыр 2.: зубная эмаль тис эмали (тистинъ йылтыравыклыуьстки кабаты).

эмансипация ж. босатув, эркин этуьв (кулшылыктан, эзиетлевден, бойсынувдан); эмансипация женщин хатын-кызларды эркин этуьв.

эмансипировать сов. и несов. босатув, эркин этуьв (кулшылыктан, эзиетлевден, бойсынувдан).

эмбарго ср. нескл. эк. эмбарго (шет эл товарларын акелуьвге яде товарларды баска бир элге шыгарувга тыйым салув).

эмблема ж. эмблема (бир туьсикисти яде идеяды шартлы кепте билдиретаган белги, суьврет); серп и молот — эмблема единения рабочих и крестьян орак пан шоь-киш— рабочийлермен крестьянлардынъ бирлесуьвлеринннъ эмблемасы.

эмигрант м. эмигрант (оьз элиннен баска элге коьшип яшавшы адем).

эмиграция ж. 1. действие от эмигрировать; 2. эмиграция; жить в эмиграции эми-грацияда яшав.

эмигрировать сов. и несов. эмиграцияланув, эмиграция этуьв (бир элден баска элге коьшуьв).

эмоциональный прил. эмоциялы, сезимли, оьзин оьзи бийлемеген, еликкен; эмоциональная речь эмоциялы соьйлев; эмоциональный человек - эмоциялы адем.

эмоция ж. эмоция, сезим, куьшли сезим; эмоция радости куваныш эмоциясы; эмоция гнева ашувланув эмоциясы.

эмульсия * ж. хим. эмульсия (бир синъел заттынъ житии бир синъел ишиндеги бек увак эм иримей-таган буьртиклерк).

эндокринология ж. мед. эндокринология (тики секреция безлери акындагы учение)?

энергетика ж. энергетика (энергиядынъ аьр туьрлерин кулланув йоллары и ислеп шыга-рувшы техникадынъ тармагы).

энергично нареч. Йигерли кепте, шалысып, белсинли; энергично взяться за дело иске белсинли кирисуьв.

энергичный прил. исликли, шалыскыр, арув-талувды билмейтаган, белсинли, куьшли, куватлы, оьткир; энергичный человек арув-талувды билмейтаган адем; энергичные меры куьшли амаллар.

энергия ж. 1. физ., тех. энергия, куват; электрйческая энергия электричество энергиясы; атомная энергия атом энергиясы; тепловая энергия йылылык энергия; затрата энергии энергияды йиберуьв; 2. (решительность, настойчивость) бел-синлик, кескинлик, берклик; с энергией приняться за работу куллыкка белсин-лик пен кирисуьв.

энтузиазм м. энтузиазм, куьшли коьнъил коьтерилуьв, коьтеринкилик, уьйкен ку-ванышлык, шатлык; работать с энтузиазмом энтузиазм ман ислев.

энтузиаст м. энтузиаст (исти коьнъил берип толтырувшы, энтузиазм ман ислевши адем).

энциклопедический прил.: энциклопедический словарь энциклопедия словари.

энциклопедия ж. энциклопедия (бари билимлерден яде билимнинъ белгили бир тарма-гыннан сведениелер беретаган научный эм справочный материал) ; ходячая энциклопедия шутл. юруьвши энциклопедия (аьр зат акында да сорап билмеге болатаган адем акында).

эпиграмма ж. лит. эпиграмма (кыска сатирический стихотворение).

эпиграф м. эпиграф (произведениединъ бас идеясын айтып беретаган эм произведениединъ яде онынъ кесеклерининъ басында болатаган кыска цитата, айтув, стих эм с. б.).

эпидемиология ж. мед. эпидемиология (юкпалы аврувлардынъ келип шыгув эм оьсуьв законларын, солай ок олардынъ алдын алув эм олар ман куьресуьвди уьйренетаган наука).

эпидемический прил,эпидемическое заболевание эпидемический мараз.

эпидемия ж. мед. эпидемия (юкпалы аврувдыыъ кенъ яйылувы); эпидемия гриппа грипп

эпидемиясы.

эпизод м. 1. (событие, случай) эпизод; 2. (незначительное обстоятельство) кишкей ис, манеси аз болган ис (аьл).

эпизодический, эпизодичный прил. эс этпестен, дайымлы болмайтаган.

эпизоотия ж. вет. эпизоотия (малда болатаган оьлим аврувы).

эпилепсия ж. мед. талма мараз, эпилепсия, эстен таюв (аяк-кол тыртысатаган нервли аврув).

эпилог м. лит. эпилог (художественный произведениединъ сонъгы, кутылув боьлиги).

эпитет м. лит. эпитет (заттынъ а тын а косылатаган айыргыш сыпат соьз).

эпический прил. 1. лит. эпослык; эпическая поэзия эпослык поэзия; 2. перен. дертсиз; сохранить эпическое спокойствие дертсиз тынышлыкты саклав.

эпос м. лит. эпос (батирлер акындагы халк авызлама творчество) .

эпоха ж. эпоха, заман (заманнынъ белгили бир коьринислер, событиелер мен айырылгап арары).

эра ж. 1. эра (йыллар эсабы басланып кеткен заман); в третьем веке до нашей эры бизим эрага дейим уьш юз йыллыкта; 2. эпоха) эра, заман; эра пролетарских революций пролетарский революциялар-дынъ эрасы . эритроциты мн. (ед. эритроцит м.) физиол. эритроцит.

эрудированный прил. разг. эрудициялы.

эрудиция ж. эрудиция (терен окымыслылык; наукадынъ бир областиндеги билим мен толы эм туьпли кепте таныслык).

эскадра ж. воен. мор., ав. эскадра (военно-морской яде ава флотынынъ уьйкен соедине-ниеси, топары).

эскадренный прил. мор,: эскадренный миноносец эскадра миноно-сеци.

эскадрилья ж. ав. эскадрилья (военный авиациядынъ боьлиги, подразделениеси).

эскадрон м. воен. эскадрон (атлы аскерлердинъ, кавалериядынъ боьлиги).

эскалатор ж. эскалатор (токтавсыз козгалып туратаган баскыш).

эскиз м. 1. эскиз (суьвреттинъ яде баска заттыпъ баслап ясалган уьлгиси, чертежи); эскизы Репина к его картине «Бурлаки» оьзининъ «Бурлаклар» деген суьвретине Репиннинъ эскизлери; 2. лит. енъил очерк.

эскимос м. эскимос (Сырт Америкадынъ энъ сырт ягында, эм Азиядынъ Сырт-Куьнту-вар ягында яшавшы адем).

эсминец (эскадренный миноносец) м. воен. мор. эсминец (эскадраминоносеци).

эссенция ж. I. эссенция (оьсимликлерден сыгып алынатаган эфир майы); 2. эссенция (сув косылмай кулланмага ярамайтаган куыили состав, мысалы: сирке сув эссенциясы).

эстафета ж. спорт, эстафета (физкультурниклер группасынынъ белгили арады оьз ара авысып ювырув базласувы); лыжная эстафета лыжа эстафетасы; передать эстафету эстафетады беруьв.

эстетика ж. 1. эстетика (искусстводынъ оьсуьв законларын, онынъ идейный иштели-гин эм художеств-енный кебин, классовый куьресте онынъ общественныйролин тешке-руьвши философский учение).

эстетический прил.:    эстетические взгляды эстетикалык караслар.

эстетичный прил. (изящный, красивый) аруьв.

эстонец м. (мн. эстонцы) эстон.

эстрада ж. 1. эстрада (шыгып шыгыс этеруьшин этилген коьтеринки ер); выйти на эстраду эстрадага шыгув; 2. театр, эстрада (кишкей концерт яде. уьйкен болмаганшыгыс); артисты эстрады эстрада артистлери.

эстрадный прил.: эстрадный оркестр эстрада оркестри.

эта мест, указат. см. этот.

этаж м. шарлак.

этаж (уьй кабаты); дом в десять этажей он этажлы уьй; верхний этаж йогары этаж; жить на втором этаже экинши этажда яшав.

этажерка ж. этажерка (таявларуьстиые уьндириклер салынган ашык шкаф кебинде ясалган муьлк).

этак нареч. разг. (так, вот так) булай, солай; и так, и этак булай да, солай да.

этакий мест, указат. разг. он- дай, сондай, мундай.

эталон м. тех. эталон (кулланувдагы оьлшевлердитергевуьшин этилген оьлшев уьлгиси).

этап м. 1. этап (бир процесстинъ, козгалыстынъ оьсуьвинде бир кесек заман); новый этап социалистического строительства социалистический курылыстынъ янъы этапы; 2. воен. этап (озып бара яткан аскердинъ ток тап тамакланатаган, конып кететаган пункты); по этапу, этапом уст. этап пан (конвой ман ысланган адемлерди бир ерден экинши ерге акетуьв йосыгы).

эти мест', указам, им. и вин. п. мн. ч. от этот, эта, это.

этика ж. этика (кылык нормалары) .

этикет м. этикет (кылыктынъ, оьзин оьзи тутып билуьвдинъ белгиленген порядогы, кеплери); соблюдать этикет этикет саклав.

этикетка ж. этикетка (товарга яде онынъ оралувына ябыстырылатаган белги туьри, ярлык) .

этимология ж. лингв. 1. этимология (языкознаниеде соьзлердинъ келип шыгувын уьйре-нетаган боьлик); 2. (происхождение слова) этимология (соьздинъ келип шыгувы).

этический прил. этический, этикалык.

этнический прил. этнический (белгили бир халкка, онынъ культурасына келисли, байла-ныслы); этнический состав населения яшавшы халктынъ этнический составы.

этнографический прил. этнографический, этнографиялык.

этнография эю. 1. этнография (халклардынъ материальный, общественный эм духовный культу раларынынъ баскалыкларын, олардынъ составын, келип шыгувларын эм с. б. уьйренетаган исторический наукадынъ тармагы); 2. этнография (бир халктынъ яшавы-нынъ, культурасынынъ, адет кылыкларынынъ баскалыклары). это мест, указат. см. этот.

этот мест, указат. 1. бу, сосы, мунав; на этом берегу сосы ягада; этот или тот дом мунав яде анав уьй; 2. в знач. сущ. бу, сосы, мунав; как это случилось? бу калай болган?; никто этому не поверит буга бирев де ынанмас.

этюд м, 1. живоп, зтюд (затка карап тек нетти сызыклары туьсирил суьврет); 2. муз. этюд (гид ический яде уьйретуьв мыратлы музыкальный произведение); 3. шахм. этюд (коьнигуьвдинъ бир туьри).

эфемерный прил. авыспалы, дайым болмайтаган, болып озатаган, оьтип кететаган.

эфиоп м. (мн. эфиопы) эфиоп, Эфиопия кисиси.

эфир м. 1. хим. эфир (спирттинъ кислота ман косылувы); сложный эфир кабатлы эфир; 2, (пространство) эфир; передавать в эфир рад. радио ман эфирге соьйлев.

эфирный прил. хим.: эфирное масло эфир майы.

эфиромасличный прил. эфир майы шыгарылатаган, эфир майын беретаган; эфиромасличные культуры эфир майы шыгарылатаган оьсимликлер.

эффект м. 1. (сильное впечатление) эффект (ыз калдырув); эффект от его игры был огромный онынъ ойнаганынынъ эффекты бек уьйкен эди; 2. (результат, следствие) эффект, мане; лекарство не дало никакого эффекта дарман эш бир мане де бер-меди (калдырмады); 3. чаще мн. эффектлер; световые эффекты ярыклык эф-фектлери; шумовые эффекты шувылдав (тавыс) эффектлери.

эффективный прил. эффектли, эффект беретаган, манели.

эффектный прил. эффеклтш, терен ыз калдыратаган, коыъилди оьзине тартатаган; эффектный костюм эффект костюм.

эх! межд. разг. ах, эх! эхо ср. янъыравык.

эшелон м. 1. (воинское соединение, часть) эшелон (аскердинъ бир боьлиги); 2. (поезд эшелон (темир йолда военный поезд).