А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я ?
 
 

шаблон м шаблон, уьлги, калып.

шаблонный прил. {общеизвестный, банальный) коьп кулланылган, эскирген.

шаг м. 1. адым, абыт; сделать два шага эки адым этуьв; замедлить шаг адымды акырынлатув, асыкпай юруьв; прибавить шаг тез абыткылав; 2. перен. (действие, поступок) ис, арекет; ложный шаг оьтирик ис; ответственный шаг яваплы ис; решительный шаг тавекеллик арекет; на каждом шагу аьр ерде, аяк баскан сайын; абытлаган сайын; в нескольких шагах отсюда бек ювык; шаг за шагом токтавсыз, ызба-ыз; ни шагу назад бир абытта артка кайтпав.

шагать несое. 1. адымлап юруьв; 2. (переступать) абыткылав; шагать через канаву эндектен абыткылап оьтуьв.

шагнуть сов. и однокр. бир абыт этуьв, алдыга барув; далеко шагнуть перен. уьйкен онъыслар этуьв; уьйкен етимислер табув.

шагом нареч. адымлап, акырын басып; шагом марш! воен. шагом марш! (козгалысты баслав уьшин команда).

шайба ж. тех. шайба (гайкадынъ ас тына салынатаган тесикли тоьгерек металл пластинка).

шайка I ж. шайка {яманлыкка бас байлаган адемлер туьркими).

шайка II ж. {для воды) табак, элекен.

шакал м. шакал.

шалаш м. шалаш, кос.

шалить несов. кылыксызланув, ланъка этуьв, кытымырсув.

шаловливый прил. кылыксыз, ланъка, кытымыр.

шалопай м. разг. неодобр. эриншек, куллык суьймес {адем).

шалость эю. кылыксызлык, ланъкашылык, кытымырлык.

шалун м. кылыксыз, ланъка, кытымыр.

шаль эю. шал, уьйкен явлык.

шальной прил. разг. авыскан, аыъкы-тенъки; шальная пуля капилистен биревге тийген ядыра.

шаман м. шаман {бурында эмши, айлеши, балшы эм с. б.).

шамкать несов. разг. куьбирденуьв, куьбирденип соьйлев.

шампанское ср. шампанский {шагырдынъ энъ асыл туьри).

шанс м. шанс, уьмит, ынаныс; иметь все шансы на успех онъыска ыианыслы бо-лув.

шантаж м. шантаж {бир зат алув уьшин, бир затка коьпдируьв уьшин биревди, онынъ уялткандай исин, сырын ашып беруьв мен коркытув).

шапка эю. 1. боьрк, папак; шапка волос перен. койы, копиирген шашлар; 2. (заголовок) бас (боьлик басы, книга басы, статья басы—бас буквалар ман язылады); на воре шапка горит кырсыздыиъ басында от янар.

шар м. 1. (геометрическая фигура) шар, тымалак; 2. {предмет этой формы) шар, ты-малак; воздушный шар ава шары; земной шар ер шары; хоть шаром покати бир затта йок, боп-бос.

шарада ж, шарада, юмак {соьзди бувынга боьлип, аьр бувыннан оьзинше мане шы-гарып туьзилетаган юмак ойын). шарахаться несов. см. шарахнуться.

шарахнуться сов. разг. шетке тайпылув, уьркип (коркып) тайпылув.

шарж м. шарж {биревди яде бир затты каррикатура кепте коьрсетуьв); дружеский шарж дослык шарж.

шарик м. 1. уменьш. от шар; 2. только мн., физиол. туьйир; красные кровяные шарики каннынъ кызыл туьйирлери; белые кровяные шарики каннынъ ак туьйир-лери.

шарикоподшипник м. тех. шарикоподшипник, шарикли подшипник,

шарить несов. актарув, излев, тинткилев; шарить в карманах киселерди актарув.

шаркать несов. ыскылав, суьйретуьв; шаркать ногами аяклар маныскылав.

шарлатан м. шарлатан, алдавшы (оьзин билгиш этип коьрсетип, алдап юруьвши).

шарманка ж. шарманка {ящик кебинде этилген, аркага яде мойынга асып юритилета-ган музыка алаты).

шарнир м. тех. шарнир, илмек, шеге.

шаровары только мн. шаровар {узын кенъ балаклы ыстан).

шаровидный, шарообразный прил. тымалак, шар дай, шар кепли; шаровидная молния шар кепли айындырык.

шарф м. шарф {мойынга орайтаганузын явлык).

шасси ср. тех. шасси {самолёттинъ корпусы яде автомобиль динъ кузовы салынган рама).

шатание ср. 1. действие от шатать; 2. разг. {ходьба без цели) бос юруьв, канъып юруьв; бесцельное шатание по улицам орамда бостан босюруьв; 3. перен, (колебание) шайкалув.

шатать несов. шайкав, силкуьв, козгав, кыймылдатув.

шататься несов, 1. (качаться) шайкалув, козгалув, силкинуьв; зуб шатается тис шайкалады; 2, разг. (бродить, слоняться) бос юруьв, канъып юруьв; шататься без дела иссиз бос юруьв.

шатен м. шатен (конъыр шашлы адем).

шатёр м, шатыр, кос.

шаткий прил. 1. (неустойчивый) босап калган, каксаган, шайкалынкы, тутраксыз, авмакай; шаткий стол каксаган стол; шаткая походка шайкалынкы юрис; 2. перен. (изменчивый, ненадёжный) сеним- сиз, оьзгеруьвшен, осал; шаткое положение се-нимсиз аьл.

шатун м. тех. шатун (поршеньди двигательдинъ валы мая бириктиретаган деталь).

шах I м. (титул) шах (Иранда патша атагы).

шах II м. шахм. шах (шахмат ойынында корольди кавыфлылык аьлге туьсируьв).

шахматист м. шахматшы, шахмат ойнавшы.

шахматный прил..шахматная доска шахмат тактасы; шахматный турнир шахмат турниры (ярысы); в шахматном порядке шахмат йосыгында (шахмат тактасында ак эм кара квадратлардынъ сыраларындай болып сыралардынъ орынласувы).

шахматы только мн. шахмат; играть в шахматы шахмат ойнав.

шахта ж. шахта (ер астындагы байлыкларды казып табатаган орын).

шахтёр м. шахтёр, шахтада велевши.

шашист м. шашка ойнавшы.

шашка I ж. (сабля) кылыш.

шашка II ж. 1. (в игре) шашка, дамке (ойын уьшин йонылган тоьгерек яде доьрткил зат); 2. только мн. шашка (ойын).

шашлык м. кулин, шашлык (темир систе кувырылган эт).

шва род. п. от шов.

швед м. (мн. шведы) швед.

швейный прил. кийим тигетаган; швейная машина кийим тигуьв машина; швейная мастерская кийим тигуьв мастерскойы.

швейцар м. швейцар, эсикши (театрда эм баска коьп халк йыйылатаган уьй, учрежде-ниединъ тыекы эсигинде туратаган куллыкшы).

швейцарец м. швейцарец.

швея ж. уст. тигуьвши (кийим тигуьвши хатын-кыз).

швырнуть сов. и однокр. былактырув, атып йиберуьв, таслап йиберуьв.

швырять несов. разг. 1. (с силой бросать) таслап йиберуьв, былактырув, атып таслав; 2. неодобр. (расточать) сыраф этуьв, шашув, боска йиберуьв; швырять деньгами акшады шашув, акшады манесиз шыктажлав.

швыряться несов. см. швырять.

шевелить несов. 1. козгасгырув, авдарыстырув, кыймылдатув; ветер шевелит листья ел япы- ракларды кыймылдатады; 2. йыбырдатув (губами); козгатув (пальцами); шевелить мозгами разг. шутл. ойлав, ойлап карав, басынъды ислетуьв.

шевелиться несов. (двигаться) козгалув, кыймылдав, йыбырдав; не шевелись! коз-галма!

шевельнуть сов. и однокр. см. шевелить.

шевельнуться сов. и однокр. см. шевелиться; шевельнулось сомнение шекси-нуьвлер тува кеттилер.

шевелюра ж. бастагы шаш; пышная шевелюра койы шаш, коьпирген шаш.

шевро ср. нескл. шевро (аяк кийимуьшин эшки терисиннен исленген сакты ян).

шедевр м. шедевр (айырымяхшы произведение, ис, зат).

шейка ж. 1. уменьш. от шея; 2. (узкая часть чего-л.) мойын, тар ер, йинишке ер; шейка бутылки сисе мойыны.

шелест м. тысырдав (сытырдав) тавысы; шелест ветра елдинъ тысырдав тавысы; шелест платья коьйлектинъ (шыбадынъ) сытырдав тавысы.

шёлк м. йибек; шёлк-сырец ший йибек; искусственный шёлк ясалма йибек; платье из шёлка йибек коьйлек (шыба); вышивка шёлком йибек сырып тигуьв; в долгу, как в шелку погов. бек уьйкен борышлы.

шелковистый прил. йибектей, йибексымал; шелковистые волосы йибектей шаш. шелковица ж. бот. тут тереги (япырагы йибек куртын ашатувга кулланылатаган оь-симлик).

шелковичный прил.: шедковичный червь йибек курты.

шелководство ср. йибекшилик, йибек курты и асравшылык.

шёлковый прил. йибек; шёлковая ткань йибек кумаш; шёлковое платье йибек коьйлек (шыба); шёлковая промышленность йибек промышленности; стал как шёлковый йибектей болды, юмсарды.

шёлкообрабатывающий прил. йибек ислеп шыгаратаган; шёлкообрабатывающая

промышленность йибек ислеп шыгаратаган промышленность.

шелкопряд м. зоол. йибек куьпелеги.

шелкопрядильный прил. йибек ийиретаган; шелкопрядильная фабрика йибек ийиретаган фабрика.

шелохнуться сов. кыймылдав, козгалув; листок не шелохнётся япырак кыймылда-майды.

шелудивый прил. котырлы, куршанъгы; шелудивый пёс куршанъгы ийт.

шелуха ж. кебик (зерна);кабык (фруктовая, картофельная); словесная шелуха перен. манесиз соьзлер.

шелушение ср. туьлев, кувакланув; шелушение кожи теридинъ туьлеви.

шелушиться несое. туьлев, кабыгы аршылув; кожа шелушится тер и туьлейди.

шепелявить несое. таьтли тилленуьв, бир аз сакавсырап соьйлев. шепелявый прил. таьтли тилли (сызгыравык сеслерди «с, з» ысылдавык сеслерге «ш, ж» усатып соьйлев).

шепнуть сов. и однокр. сыбырдап коюв; шепнуть на ухо кулакка сыбырдан коюв.

шёпот м. 1. сыбырдав сеси; 2. перен. енъил сылтырав.

шёпотом нареч. сыбырдап; говорить шёпотом сыбырдап соьйлев.

шептать несое. сыбырдав; шептать на ухо кулагына сыбырдав.

шептаться несое. сыбырдасув; они таинствеино шепчутся олар ясыртын сыбыр-

дасадылар.

шеренга ж. шеренга, сыра, катар; идти шеренгами шеренгалап барув; в две шеренги эки шеренга болып.

шероховатый прил. 1. будырлы, тегис болмаган; 2. бир аз минли, алпы-салпы; шероховатая речь алпы-салпы болган соьз.

шерстеобрабатывающий поил. юн ислейтаган; шерстеобрабатывающие предприятия юн ислейтаган предприятиелер.

шерстобойня ж. юн туьтилетагаи ер (уьй).

шерстомойка ж, тех. юн юватаган машина.

шерстопрядение ср. юн ийируьв.

шерстопрядильный прил. юн ийиретаган; шерстопрядильная фабрика юн ийре-таган фабрика, шерстоткацкий прил. юннен кумаш согатаган; шерстоткацкая фабрика юннен кумаш согатаган фабрика.

шерсточесальный прил. юн тарайтаган; шерсточесальная машина юн тарайтаган машина.

шерсть ж. 1. юн; густая шерсть койы юн; 2. (материал, пряжа) юн; 3. (ткань) юн кумаш; отрез шерсти на платье коьйлеклик (шыбалык) юн кумаш.

шерстяной. прил..шерстяная материя юн кумаш; шерстяная промышленность юн промышленности.

шершавый прил. будырлы, ярылган; шершавые руки ярылган коллар.

шест м. таяк, казык, курык; прыжок с шестом таяк ман каргув.

шествие ср. шествие, юрис (торжестволы кепте); первомайское шествие биринши май шествиеси.

шествовать несов. юруьв; важно шествовать уьйкенсип юруьв.

шестерня ж. тех. шестерня (машинадынъ тисли тегершиктей болган кесеги).

шестеро числит, алты, алтав; шестеро человек алты адем.

шестигранный прил. алты кырлы.

шестидесятилетие ср. 1. (срок) алпыс йыл; 2. (годовщина) алпыс йыллык.

шестидесяилётний прил. алпыс ясар, алпыс йыллык; шестидесятилетний юбилей алпыс йыллык юбилей.

шестидесятый числит, трядк. алпысышны; шестидесятый номер алшлсыншы номер, шестидесятые годы (столетия) (юз йыллыктыпь) алпысыншы йыллары.

шестилетний прил. алты ясар, алты йыллык; шестилетний ребёнок алты ясар бала.

шестимесячный прил. алты ойлык.

шестисотлетие ср. 1. (срок) алты юз йыл; 2. (годовщина) алты юз йыллык.

шестисотый числит, по ряд к. алты юзинши.

шестиугольный прил. алты муьйисли.

шестичасовой прил. алты саатлик.

шестнадцатилетний прил. он алты яслык.

шестнадцатый числит, порядк. он алтыншы.

шестнадцать числит, колич. он алты.

шестой числит, порядк. алтыншы.

шесть числит, колич. алты, алтав.

шестьдесят числит, колич. алпыс.

шестьсот числит, колич. алты юз.

шёстью нареч. алты кере; шестью шесть — тридцать шесть алты кере алты—отыз алты.

шеф м. 1. (начальник) шеф, начальник, басшы; 2. (учреждение, взявшее шефство) шефлик этуьвши организация. шеф-повар м. бас повар, бас казаншы.

шефский прил. шефлик; шефская бригада шефлик бригада.

шефство ср. шефлик (оьз-ара общественный ярдамласувдынъ формасы).

шея ж. мойын; ф сломать себе шею разг.. куллыгы онъмав яде бир зат уьшин алек болув; сидеть у кого-л. на шее разг. биревдинъ эсабына яшав; биревдинъ мойнына юк болув.

шиворот м. разг. яга; схватить за шиворот ягадан алув; шиворот-навыворот терисинше, алдын артына.

шик м. разг. тыскы аруьвлик, куьезлик.

шиканье ср. шш (сс) деген тавыс шыгарув {уьндеме, акырын деген манеде).

шикарный прил. разг. бек аруьв, бек ярасык.

шило ср. биз; шила в мешке не утаишь поел, болган ис билинмей калмайды.

шина ж. 1. шина (тегершиктинъ тысына капланатаган темир кур сав яде резина); 2. мед. шина (сынган ерге салынатаган такта).

шинель ж. шинель.

шинковать несов. уваклап (туврав) кесуьв; шинковать капусту капыстады уваклап кесуьв.

шип м. 1. {колючка нарастении) тегенек, шанышкы, шоькир; 2. тех. курав тиси, ялгав уьшин тис; склеить на шипах курав тислери мен ябыстырув; 3. {подковы) тагадынъ (налдынъ} тиси.

шипеть несов. ысылдав, шырылдав; змея шипит йылан ысылдайды; масло шипит на сковородке май табада шырылдайды.

шиповник м. бот. ийт бурын.

шипучий прил. ысылдап турган, газлы; шипучий напиток газлы сувсын.

шипящий прил. шувылдавыш; шипящие согласные лингв. шувылдавыш тартыклар {ж, ч, ш, щ).

шире ср. ст. от прил. широкий и нареч. широко; кенъирек, бир аз энлирек.

ширина ж. кенълик, эн; ширина улицы орамнынъ кенълиги; шириной, в ширину энине, эни.

шириться несов. кенъеюв, яйылув; ширится движение сторонников мира тынышлык яклавшылардынъ козгалысы яйылады.

широкий прил. 1. кенъ, энли; широкая улица кенъ орам; 2. {просторный) кенъ, эркин; широкая одежда кенъ кийим; 3. {пространный) кенъ, уьйкен, эркин; широка страна моя родная кенъ меним тувган элим; 4. перен. {обширный) бек уьйкен, бек кенъ; в широком масштабе кенъ масштабта; 5. перен. {охватывающий всех, массовый) кенъ, уьйкен.

широко нареч. 1. кенъ этип; широко распахнуть двери эсиклерди кенъ этип ашып йиберуьв; 2. перен. кенъ кепте; широко использовать достижения науки наука етимислерин кенъ кепте кулланув.

широковещание ср. рад. радио ман хабарларды кенъ яюв.

широковещательный прил. 1. рад. радио хабарларын таркатувшы; широковещательная станция радио хабарларын таратувшы станция; 2. {многообещающий) коьп зат уьмитлендируьвши, коьп затка сендируьвши; широковещательная реклама коьп зат уьмитлендируьвши реклама (билдируьв).

ширококолейный прил. ж.-д. кенъ колеялы; ширококолейная железная дорога кенъ колеялы темир йол.

широколицый прил. кенъ бетли, ялпак бетли.

широкоплечий прил. кенъ явырынлы, кенъ ийинли.

широкополый прил. 1. {с широкими полями) кенъ шетли; широкополая шляпа кенъ шетли шляпа; 2. (с широкими полами) кенъ этекли.

широкорядный прил. с.-х. кенъ сыралы; широкорядный посев кенъ сыралы эгин.

широта ж. 1. только ед, перен. кенълик; широта взглядов караслардынъ кенълиги; 2. геогр. широта, кенълик (экватордан алып меридиан бойынша градус пан айтылатаган аралык); на пятьдесят шестом градусе северной широты сырт (керуьв) широта-сынынъ (кенълигининъ) элли алтыншы градусында.

ширпотреб м.(товары широкого потребления) кенъ кулланув товарлары.

ширь ж. кенълик, эркинлик; степная ширь кыр кенълиги; развернуться во всю ширь бари кенълигине (эркинлигине) яйылув.

шитый прил. (вышитый) безекленип тигилген; шитая рубашка безекленип тигилген коьйлек.

шить несое. 1. тигуьв; шить на машине машина ман тигуьв; шить вручную кол ман тигуьв; 2. (у портного) тиктируьв; 3. (вышивать) безеклеп тигуьв; шить шёлком йибек пен безеклеп тигуьв; шито белыми нитками разг. ясыртын ойлары коьринип турган ис;

шито-крыто разг. табылмас-тай (билинместей) этилген.

шитьё ср.. 1. действие от шить; кройка и шитьё пишуьв эм тигуьв; 2. (вышивка) безеклеп тигуьв.

шифер м. мин. шифер (кара яде куьл туьсли сланец, букурылыста эм грифель тактасын ислеп шыгарувда кулланылады).

шиферный прил. шиферли.

шифр м. 1. шифр (ясыртын язысувда кулланылатаган шартлы белгилер); 2. шифр (библиотека книгаларында регистрация белгиси).

шифровать несое. шифрлев; шифровать телеграмму телеграммады шифрлев (шифр мен язув).

шишка ж. 1. (отудара) сисик; 2. бот. коз; сосновая шишка карагай козы.

шкала ж. шкала.

шкатулка ж. кутык, сандыкшык.

шкаф м. шкаф; платяной шкаф кийим салатаган шкаф; книжный шкаф книга салынатаган шкаф; несгораемый шкаф от оьтпейтаган шкаф,

шквал м. боран; шквал огня перен. артиллериядынъ куьшли атувы.

шкив м. тех. шкив (айланув кайысына козгалыс беретаган тегершик).

школа ж. 1. школа; высшая школа йогары школа; Высшая партииная школа Йогары партийный школа; средняя школа орта школа (он йыллык) ; начальная школа баслангыш школа; ходить в школу школага барув; отдать в школу школага беруьв; окончить школу школады кутылув; 2. перен. (выучка, опыт) билим, усталык,уьйренуьв, оьнер; он прошёл хорошую школу жизни ол яшавга яхшы уьйренди,ол яшав билимин алды; 3. (направление) йол, йоьнелис; русская музыкальная школа русский музыкальный йоьнелис.

школьник м. окувшы, школа окувшысы.

школьный прил.: школьное здание школа уьйи; школьный учитель школа учители (окытувшысы); школьный товарищ школада бирге окыган йолдас; дети школьного возраста школада окув яслык балалар.

шкура ж. тер и; овечья шкура кой териси; дрожать за свою шкуру разг. оьз яны уьшин калтырав; спасать свою шкуру разг. оьз басын куткарув; быть в чьей-л. шкуре разг. биревдинъ аьлине туьсуьв; биревдинъ орнында (аьлинде) болув; волк в овечьей шкуре погов. эки юзли адем.

шкурка ж. 1. уменыи. от шкура; 2. разг. (оболочка, кожица) кабык; шкурка яблока алма кабыгы.

шкурник м. презр. оьзимшил (оьз басы уьшин шалысувшы, оьз басын кайгырувшы).

шкурничество ср. презр. оьзимшилик.

шлагбаум м. шлагбаум (бир йолды экинши йол кесип оьткен ерде йолды ашув-ябув агаты) .

шлак м. тех. шлак (рудады иритип металл шыгарганда, солай ок каты ягувлыкларды яндырганнан сонъ калган калдык, тасландык).

шлакобетон м. тех. шлакобетон (цемент, шлак эм кумды карыстырып этилген бетон).

шлакоблок м. тех. шлакоблок (курувматериалы).

шланг м. тех. шланг (сув агыстувуьшин насос)\ пожарный шланг пожар шлангы.

шлем м. 1. ист. шлем (бурынгы согысшылардынъ басларына киетаган темир боьрк); 2. шлем (лётчиклердинъ, танкистлердинъ, лыжниклердинъ басларына киетаган боьрклери).

шлёпать несов. разг. 1. (бить) шылпылдатып согув; шлёпать по руке колына согув; 2. {чем-л.) шылпылдав, шылп-шылп этуьв; шлёпать туфлями туфлялар ман шылпылдав; 3. (ходить, идти) шылпылдап юруьв, шылп-шылп этип юруьв.

шлёпаться несов. разг. шылп этип йыгылув, шылп этип туьсуьв.

шлёпнуть сов. и однокр. шылпылдатып согып йиберуьв.

шлея ж. шлея.

шли I прош. вр. от идти.

шли II, шлите повелит, накл. от слать.

шлифовальный прил. ыскылап тегислейтаган, ыскылап йылтырататаган; шлифовальный станок ыскылап тегислейтаган станок.

шлифовать несов. 1. ыскылап тегислев, ыскылап йылтыратув; шлифовать металл метталлды ыскылап тегислев;. шлифовать стекло сиседи ыскылап тегислев; 2. перен. (совершенствовать) туьзетуьв, тегислев; шлифовать свой стиль оьз стилинъди туьзетуьв.

шлюз м. шлюз (сувлары туьрли тегисликте болган йылгалардынъ яде каналлардынъ косылган ерлеринде кемелерди озгарып йиберуьв уьшин курылыс).

шлюзовать сов. и несов. тех. 1. (сооружать шлюзы) шлюзлар этуьв, шлюзлар курув; шлюзовать реку йылгада шлюзлар курув; 2. (пропускать через шлюз) шлюздан озгарув, шлюз дан оьткеруьв.

шлюпка ж. шлюпка, кайык.

шляпа ж. 1. шляпа; фетровая шляпа фетрден этилген шляпа; снять шляпу шля-пады шешуьв; 2. разг. (о человеке) болдыксыз, ашык авыз, манесиз, оьнерсиз (адем).

шляпка ж. 1. уменьш. от шляпа; 2. (верхняя часть чего-л.) калпак, бас; шляпка гвоздя мык калпагы.

шмель м. шмель (бал шыбынгаусаган туькли шыбын).

шмыгать несов. разг. анда-мунда тез юруьв; шмыгать носом разг. бурны ман авады куьшли тартув; бурнын пысылдатув.

шмыгнуть сов. тез озып кетуьв.

шнур м. 1. бав; 2. эл. (провод) шнур, тел {электричество оьткеруьвши); Бикфордов шнур тех. Бикфорд бавы {бир затты ярув, коькке коьтертуьв уьшин кулланылатаган тел, сол тел бойынша ярылатаган затка от барады).

шнуровать несов. 1. {стягивать шнурком) бавын байлав, бавын оьткеруьв; шнуровать ; ботинки ботинкалардынъ бавын оьткеруьв; 2. {прошивать шнуром) шнурлав, бавлав; шнуровать инвентарную книгу инвентарь книгасын бавлав.

шнурок м. йинишке бав, шнур; шнурки для ботинок ботинка бавлары.

шнырять несов. разг. ари-бери каранып юруьв (ювырув); шнырять повсюду аьр ерде де ари-бери каранып юруьв.

шов м. {мн. швы) I. тигис; разгладить шов тигисти тегислев; распороть по шву тигиси бойынша соьгуьв; 2. мед. тигуьв; наложить швы после операции опера-циядан сонъ кесилген ерди тигуьв; руки по швам! туьз турув! (колды тоьмен созып эки янбаска кысып турув).

шовинизм м. полит, шовинизм {баска халкларды эзип, национальный душпанлыкты куьшейтип бойсындырувга каратылган империалистический буржуаизиядынъ политикасы).

шовинист м. полит, шовинист {шовинизмди яклавшы адем).

шовинистический прил. шовинистлик, шовинистлерше.

шок м. мед. авыр аьлсизлик, аьлсирегенлик, каксаганлык.

шокировать несов.. уялтув, уятка калдырув {биревди оьз кылыгынъ ман).

шоколад м, I- шоколад; 2. какао {какаоуныннан суьтке кайнатылсан суета).

шомпол м. вот. шомпол {мылтык ашин тазалавуьшин тел).

шопот м. см. шёпот.

шорник м. капышпы {камыт, иер, ювен ясавшы. уста).

шорный прил.: шорная мастерская кайыс затын ясав мастерскойы.

шорох м. тысырдав, сытырдав; шорох листьев япыраклардынъ тысырдавы.

шоссе ср. нескл. шоссе (тас тоьселген яде асфалътлангап йол).

шоссейный прил..шоссейная.

дорога шоссе йол.

шофёр м. шофёр. шофёрский прил. шофёрлик.

шпага ж. шпага, кылыш; обнажить шпагу кылышты кыныннан шыгарув; скрестить шпаги с кем-л. 1) согыста (дуэльде) бирев мен бирме-бир согысув; 2) перен. соьз куьрестируьв.

шпагат м. шпагат.

шпаклевать несов. тегислеп сылав {сырлав алдында сырланаяк заттынъ тегиссиз ерлерин тегислеп замазка ман сылав); шпаклевать стены иргелерди (тамларды) те-гислеп сылав.

шпалы мн. {ед. шпала ж.) шпалалар {темир йолдарельстинъ астына тоьселетаган агаш).

шпаргалка ж. разг. шпаргалка {билимин сынав заманында окытувшыдан ясырып пайдаланув уьшин окувшыдынъ явапларды язып алган кагыты).

шпарить несов. разг.' {обдавать кипятком) кайнаган сув куюв.

шпик I м. {свиное сало) шошка майы.

шпик II м. разг. презр. (шпион) шпик.

шпиль м. 1. арх. шпиль, ушлы сис; 2. мор. шпиль, узын шыгыр (кемелерде якорьди коьтеруьв уьшин).

шпилька ж. 1. (для волос) шпилька, туьйревиш (хатын-кызлардынъ шашларын беги-туьвуьшин кадалатаган туьйревиш); 2. перен. (колкость) ашшы соьз, юрекке оьтетаган соьз.

шпингалет м. шпингалет (терезе, эсик илгеги).

шпион м. шпион, ясыртын агент.

шпионаж м. шпионлык, шпионаж.

шпора ж. шпора, оькше темир; теп кин (атлы аскердинъ тебинип ат айдав уьшин оькшеге байлайтаган те мири; кораздынъ тебинетаган тырнагы, тепкиши).

шприц м. шприц (эт пен теридинъ арасына дари йиберетаган иши кувыс ийне).

шпулька ж. шыгыр, шуьйке (тигуьв, токув эм с. б. машиналарда).

шрам м. ярадынъ ызы, тыртык.

шрапнель ж. шрапнель (ишине увак тымалак металл толтырылган артиллерия снаряды).

шрифт м. по лиг р. шрифт (типографияда кулланылатаган коргасын буквалар, белгилер); жирный шрифт юван шрифт; мелкий шрифт увак шрифт.

штаб м. 1. воен. штаб (аскерлерди баэюарув бойынша командованиединъ органы); 2. перен. басшы орган; коммунистическая партия — боевой штаб пролетариата коммунистический партия — пролетариаттынъ боевой штабы.

штабель м. штабель (бир заттынъ теги с этип уьйилген сырасы, мыс. агаш, такта эм с. 6.).

штамп м. 1. тех. штамп, металл калып; 2. канц. штамп (учреждениединъ аты язылган доьрт муьйисли печать); поставить штамп штамп басув; 3. перен. неодобр. штамп (азир уьлгиге тергевсиз иеруьв, усатув).

штамповальный прил. тех. штамплайтаган, штамплав уьшин; штамповальный пресс штамплайтаган пресс.

штампованный прил. 1. тех. штампланган, штамплап шыгарылган; штампованные изделия штампланган затлар; 2. перен. неодобр. (шаблонный) азир уьлгиге тергевсиз иертилген (усатылган).

штамповать несое. 1. тех. штамплав, штамплап шыгарув; штамповать детали детальлерди штамплав; 2. канц. (накладывать штамп) штамп басув.

штанга ж. вразн. знач. штанга (эки басы авыр металл сап).

штангист м. спорт, штангист (эки басы авыр шойынлы темир мен туьрли арекетлер этуьвге уста спортсмен). штаны мн. ыстан, шалбар.

штапельный прил. текст.: штапельное полотно штапель кумаш (искусственный волокнодан этилген кумаш).

штат I м. штат (Америкадынъ федеральныйреспубликаларында эм Австралияда тики ис-лерин оьзлери бажаратаган государство-территория боьлими); Соединённые Штаты Америки Америкадынъ Бир-лескен Штатлары.

штат II м. штат (бир учреждение суллыкшыларынынъ санлы составы); зачислить в штат штатка киргистуьв; быть (состоять) в штате штатта болув.

штатив м. штатив (приборлар ас тына салынатаган туьплик); штатив микроскопа микроскоптынъ штативи.

штатный прил. штатный, штатлы, штаттагы, штатта бар, штатта турувшы; штатная должность штатта бар орын.

штатский прил. 1.штатский (военный тувыл, гражданский)', штатское платье штатский кийим; 2. в знач. сущ. штатский (адем.)

штемпелевать несов. штемпель басув; штемпелевать письма хатларга штемпель басув.

штемпель м. штемпель, печать, белги; почтовый штемпель почта штемпели.

штепсель м. эл. штепсель (электричество оьткеруьвде кулланылатаган зат).

штепсельный прил.: штепсельная вилка штепсельдинъ айыры.

штиль м. мор. елсизлик, тыныклык (тенъизде) мёртвый штиль толы елсизлик.

штольня ж. горн, штольня (горизонтально яде янтык казылган тав ери, шахта).

штопальный прил. токып ямайтаган; штопальная игла токып ямайтаган ийне.

штопаный прил. токып ямалган, тигип ямалган; штопаные чулкй токып ямалган уйыклар.

штопать несов. токып ямав, тигип ямав.

штопор м. 1. штопор (сисе авызындагы ябувды сувырып алатаган кишкей бурав); 2. ав. штопор (самолёт пан бурылмалы фигура ясап, тоьменге карап ушув).

штора ж. терезе яюв, перде; спустить шторы терезе яювды туьсируьв.

шторм м. мор. шторм, куьшли давыл (тенъизде, авада).

штраф м. штраф; наложить штраф штраф салув, штрафлав; взимать штраф

штраф алув; заплатить штраф штраф тоьлев.

штрафной прил. 1. штраф; штрафные деньги штрафтан туьскен акшалар; 2. спорт. штраф (йосык бузгац уыиин яза); штрафной удар штраф согувы; штрафная площадка штраф площадкасы.

штрафовать несов. штраф салув, штрафлав.

штрек м. горн, штрек (рудниклерде ер астындагы горизонтальный йол).

штрих м. 1. (черта, линия) сызык, йинишке сызык, штрих; 2. перен. (характерная

черта) айырым белги.

штриховать несов. сызыклар сызув, штрихлев.

штудировать несов. ентиклеп уьйренуьв (окув).

штука ж. 1. (отдельная вещь) бир буьтин; 2. разг. (вещь) зат; что это за штука? бу не зат-ты?; хорошую штуку я купил мен бир ийги зат алдым; 3. разг. (выходка, проделка) айлежилик ис, кылыныс, кылыплык.

штукатур м. штукатуршы, штукатурлавшы.

штукатурить несов. штукатурлав; штукатурить стены ирге лерди штукатурлав.

штукатурка ж. (масса для покрытия стен) штукатурка (ирге сылав уьшин аралас зат, балшык).

штурвал м. штурвал (кеме, самолёт, комбайнды бурып юргистпеге кулланылатаган руль тегершиги); стоять у штурвала штурвалда турув.

штурвальный прил. 1.: штурвальное колесо штурвал тегершиги; 2. в знач. сущ. штурвал, штурвалда турувшы, рулевой.

штурм м. воен. штурм (беркитилген позицпяга атака этуьв); брать что-л. штурмом бир затты штурм ман алув, штурмлав.

штурман м. мор., ав. штурман (корабльлерди, самолётлерди, дирижабльлерди юргистуьвши специалист).

штурмовать несое. штурмлав, атакалап шавып алув, басып алув.

штурмовой прил. воен., ав. штурмлавшы; штурмовая авиация штурмлавшы авиация.

штуф м. геол. штуф (тешкеруьв уьшин алынган минерал яде рудадынъ ири (уьйкен) уьлгиси).

штык м. штык, суьнъги; встречать в штыки бек суьймей карсы алув.

штыковой прил.: штыковой бой суьнъгилер мен согысув,

шуба ж. тон; лисья шуба туьлки тон.

шум м. 1. тавыс, шав-шув, ала бакырык; шум ветра ел тавысы; войти без шума шав-шувсыз кируьв; поднять шум ала бакырык коьтеруьв; 2. перен. (оживлённое обсуждение) тешкеруьвлер, пикирлесуьвлер (кызув); пьеса вызвала много шума пьеса коьп пикирлесуьвлер коьтерди.

шуметь несое. шав-шув коьтеруьв, шувылдав, шавлав; дети шумят балалар шав-шув коь-тередилер; лес шумит орман шувыл-дайды; шумит в ушах кулак шувлайды.

шумиха ж. разг. неодобр. шав-шув, тавыс; поднять шумиху шав-шув коьтеруьв (манесиз кепте коьп соьйлевлер).

шумливый прил. бакыравык, шав-шувлык.

шумный прил. 1. шав-шувлы, кышкырыслы; шумная компания шав-шувлы йыйылыс; 2. перен. халкты шувлаткан, уьйкен; шумный успех халкты шувлаткан етимис.

шумовка ж. суьзгиш, шолпы.

шумок м. разг. кишкей шав - шув; под шумок ясыртын, билдирмей.

шурин м. кайн ага, кайн ини (биревдинъ пишесынинъ уьйкен яде кишкей кардашы).

шуруп м. тех. шуруп, винт, бурмалы мык.

шурф м. горн, шурф (ер ас ты байлыгын излев, тешкеруьв уьшин казылып ясалган ку-рылма).

шуршание ср. сытырданув, тысырданув, сыбырдав, тысырдав.

шуршать несое. сыбырдав, тысырдав; песок шуршит под ногами аяк астында кум тысырдайды.

шустрый прил. разг. тири, оьткнр, эпли; шустрый мальчик оьткир бала.

шут м. 1. ист. куьлдиргиш; 2. перен. куьлдируьвши, авмедий; разыгрывать шута авмедийсуьв.

шутить несое. 1. завклы (куьлкили) соьйлев; 2. ушын соьйлемев; вы шутите! сиз ушын айтпайсыз!; 3. (насмехаться над кем-л.) селекелеп куьлуьв; шутить с огнём от пан ойнав, кавыфлы зат этуьв.

шутка ж. ойын соьз, куьлки соьз, ойын, куьлки; злая шутка бакыллык ойын; глупая шутка манесиз-куьлки; ему не до шуток онынъ ойы ойын соьз тувыл; обратить в шутку что-л. бир затты ойын соьзге айландырув; шутки в сторону! ойын соьзлерди койынъыз!; с ним шутки плохи оны ман ойнап болмайды яде ис этип болмайды; кроме шуток ойынсыз; ойнамай; дурысында; шутка ли сказать разг. ойын тувыл: не на шутку см. не шутя

шутливый прил. завклы, ойыншыл; шутливый разговор ойыншыл соьйлесуьв.

шутник м. ойыншы, куьлдируьвшен.

шуточный прил. куьлкили, завклы, коьнъилди; шуточная песня куьлкили йыр; это дело не шуточное бек манели, керекли ис, бу ойыншык ис тувыл.

шутя нареч. (легко, без труда) куьле берий, енъил, кыйналмай, ойнап; шутя отделаться куьле берип (ойнап) кутылув; он шутя прошёл это расстояние ол бу арады кыйналмай озды; не шутя ойынсыз, айлак, дурыслап; не шутя рассердился айлак ашувланды, ойынсыз тутты.

шушуканье ср. сыбырдасув, ясыртын соьз, оьтирик хабарлар.

шушукаться несов. оьз ара сыбырдасув, ясыртын соьйлесуьв, оьтирик хабарлар айтысув.

шхуна ж. мор. шхуна (эки яде артык мачталы, бек уьйкен болмаган, елкенли кеме).

шш! межд. тшш!, уьндеме!, тыныш тур!; шш, слушайте! тшш, тынъланъыз!