А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я ?
 

б частица см. бы.

ба! межд. ваа, алеле, ма сага керек болса; ба, кого я вижу! ваа, мынавын каратага!; ваа, мынавын караш!

баба I ж. 1. уст. (замужняя крестьянка) пише, кыска аяклы; 2. простореч. (о женщине) пише, хатын; баба-яга фольк. обыр куртка.

баба II ж. тех. баба (механический шоькиштинъ согатаган басы).

бабка ж. 1. разг. (бабушка) ае, уьйкен абай; 2. (старуха) куртка; повивальная бабка эбия, эбие.

бабочка ж. куьпелек.

багаж м. багаж (йолавшыдынъ юги); ручной багаж кол багажы.

багажник м. багажник (багаж салмага келистирилген велосипедте рама эм автомобильдинъ артында ящик).

багажный прил. багажный; багажный вагон багажный вагон.

багор м. багор (темир ыргаклы уьйкен курак).

багроветь несов. кып-кызыл болув.

багровый прил. бек кызыл, кып-кызыл; лицо стало багровым бети кып-кызыл болды.

багрянец м. кызыл туьс.

багряный прил. поэт. бек кызыл, кып-кызыл.

бадья ж. бадья (агаштан этилген уьйкен шелек).

база ок. 1. (основание, основа) база, табан, туьп, негиз; социальная база социальный база; сырьевая база сырьё базасы; 2. (склад) база, манъгазы; 3. воен. база; военно-морская база согыс-тенъиз базасы; авиационная база авиационный база; 4. (учреждение) база; туристская база туристский база.

базар м. базар.

базарный прил. базар, базарлы; базарный день базар куьн; базарная площадь базар ери; базар майданы.

базис м. 1. филос. эк. базис; 2. (основа) базис, туьп, негиз; 3. архит. табан, туьп. байдарка ж. спорт. байдарка (тар этилип ясалган, спортивный енъил кайык).

байка ж. байка, тувмыс (кумаш).

байковый прил.: байковое одеяло тувмыс юркан.

бак м. бак (сув куйылатаган уьйкен савыт).

бакалейный прил. бакалейный; бакалейные товары бакалейный товарлар.

бакалея ж. бакалея (емек, азык товар лары).

бакен м. мор. бакен (кемелердинъ йолларындагы кавыфлы ерлерди коьргистер уьшин якорьге тагылып, сув уьстинде калкып юретаган зат).

баклажан м. бот. баклажан (ясылша).

баклуши мн.: бить баклуши разг. (бездельничать) бос юруьв; куллык этпеге суьймей юруьв.

бактериальный прил. бактериальный; бактериальные удобрения бактериальный ер семирткиш.

бактериологический прил. бактериологический.

бактериология ж. бактериология (бактериялар акында наука).

бактериофаг м. бактериофаг (бактерияларды оьлтирмеге болатаган зат).

бактерия ж. бактерия (бек увак, тек микроскоп аркалы коьринетаган янлы организм).

бал м. бал (уьйкен ойын, биюв кешеси).

балаган м. 1. (деревянная постройка) балаган, кос; 2. (зрелище) балаган, цирк.

балагур м. разг. ойыпшак, куьлдиргиш, завклы (адем).

балалайка ж. балалайка (уьш телли халк музыка алаты).

баланс м. фин. баланс (предприятиединъ средстволарынынъ белгили бир заманга турыс аьллери); годовой баланс йыллык баланс; активный баланс эк. активный баланс (акелинуьвден все акетилуьв коыг болган); пассивный баланс ж. пассивный баланс (акетилуьвден все акелинуьв коьп болган).

балансировать несов. 1. (сохранять равновесие) тегислик саклав, тувралав; 2. фин. (подводить баланс) баланс этуьв, келимди эм шыктажды тенълестируьв.

балда м. и ж. разг. (бестолковый человек) авмедий, мыкый, дуьнъкей, акмак.

балерина ж. балерина (балет артисткасы).

балет м. балет (театрде музыка тартылып ойналатаган ойын, биюв).

балетный прил.: балетная школа балет школасы.

балка I ж. багана, тартпы.

балка II ж. (овраг) йылга, йырана, йырганак.

балкон м. балкон.

балл м. 1. школ., спорт. (цифровая оценка) балл (цифра ман коьрсетилген баалов); получить хороший балл яхшы балл алув; 2. метеор. балл (нединъ болса да бир заттынъ куьшин санав белгиси); ветер в шесть баллов алты баллы ел.

баллада ж. лит. баллада.

балласт м. 1. тех. (груз) балласт; 2. перен. керекпеген зат, тасланмага тийисли болган зат.

баллон м. 1. (сосуд) баллон; 2. баллон (аэростаттынъ куьби, тулыгы); 3. баллон (автомобиль шинасы, резина тегершик).

баллотировать несов. голосованиеге салув, баллотировкага салув (ставить на голосование); тавыс беруьв (подавать голос); баллотировать предложение предложениеди баллотировкага салув.

баллотироваться несов. оьз кандидатурасын баллотировкага салув.

баллотировка ж. баллотировка.

баловать несов. эркелетуьв, эркелетип кылыксызландырув.

баловаться несов. (шалить) кылыксызлык этуьв, кытымырсув; не балуйся! кылыксызланма!

баловень м. (любимец) эрке.

баловник м. (шалун, проказник) кытымыр, кылыксыз.

бальзамировать несов. бальзамлав (оьлиди ширитпей узак саклав уьшин дарилев).

бамбук м. бот. бамбук, нар камыс (кувыс орталы, берк агашлы тропик оьсимлиги).

бамбуковый прил.: бамбуковая трость бамбук таяк; нар камыс таягы.

банан м. бот. банан (тропик оьсимлиги эм онынъ емиси).

банановый прил.: банановая роща бананлар агашлыгы.

банда ж. банда.

бандероль ж. бандероль (кагытка оралып, почта ман йиберилетаган зат).

бандит м. бандит.

банк м. банк; государственный банк СССР СССР-динъ государственный банкы.

банка ж. банка, савыт.

банкет м. банкет (конакларды шакырып торжественный сыйлав).

банкир ж. банкир (капиталистический кыралларда банк иеси яде банкта бек бай акционер).

банковский, банковый прил. ж. банк, банковый; банковский капитал банк капиталы.

банкрот м. I. (несостоятельный должник) банкрот (байлыгын кутылып, борышын тоьлей алмавшы адем); 2. перен. банкрот (маскарага калган, идея ягыннан бузгынлыкка йолыккан адем).

банкротство ср. 1. (долговая несостоятельность) банкрот болув, банкротка калув; 2. перен. (крах, провал) маскарага калув (шашылув).

банный прил. хамам, хамамлы.

бант м. бант (ярасык этип туьйилген лента); завязать бантом бантлап байлав.

банщик м. хамамшы.

баня ж. хамам; задать баню разг. перен. бек шамланув; бек урысув.

барабан м. 1. барабан, дуьмбирдек (эки ягыннан да тери тартылган музыка алаты); 2. тех. барабан (механизмлерде кувыслы цилиндр).

барабанить несов. дуьмбирдетуьв.

барабанный прил.: барабанный бой барабан согылув; барабанная перепонка анат. кулак шытасы.

барак ж. барак (заманлыша яшав уьшин тактадан салынган енъил уьй).

баран м. кошкар; годовалый баран сисек.

бараний прил. кой, кой териден; баранья шапка кой териден тигилген боьрк; согнуть в бараний рог разг. кажытув, бойсындырув, карарын танытув.

баранина ж. кой эти.

баранка ж. баранка, колаш.

барахло ср. разг. (хлам) куркылдак, эски-пускы.

барахтаться несов. тыпырдав, тармасув; барахтаться в воде сувда тыпырдав.

барашек м. 1. уменьш. от баран; 2. (мех) козы териси, элтири.

барашки только мн. кишкей ак толкынлар (волны); ак булытлар (облака).

барашковый прил. козы терисиннен; барашковая шапка козы терисиннен боьрк.

баржа ж. баржа (юк тасып буксирде юргистилетаган ялпак туьпли судно).

барин м. (мн. баре и бары) 1. уст. барин; 2. перен. (белоручка) ак суьек, назик кол, мырза.

баритон м. баритон (эр адемнинъ юван тавысы).

барка ж. мор. барка.

баркас м. мор. баркас (эскекли уьйкен кайык).

барометр м. барометр (атмосферный басувды оьлшев уьшин прибор).

баррикада ж. баррикада (орам согыслары заманда, адетше революционный массалар кулланатаган, туьрли затлардан уьйилип ясалатаган беркитпе).

баррикадировать несов. баррикадалав, баррикада салув.

барс м. зоол. барс, шубар йолбарс.

барсовый прил.: барсовая шкура баре териси.

барсук м. зоол. борсык.

барсучий прил.: барсучья нора борсык ини.

бархат ж. катебе; платье из бархата катебеден этилген шыба.

бархатистый прил. катебесымал, катебедей; бархатистая кожа катебедей коьн; катебедей тери.

бархатный прил. 1. бархатное платье катебе шыба; 2. перен. (мягкий) юмсак.

барщина ж. ист. барщина (крепостной право заманда зорлык астында крестьянлардынъ помещиклерге тегин куллык этуьвлери).

барыня ж. 1. уст. (помещица) барыня, бай пише, бийке; 2. перен. неодобр. барыня, кара куллык суьймевши хатын, барине.

барыш м. пайда, барыш, келим, туьсим.

барышня ж. кыз.

барьер м. 1. барьер, орав; взять барьер барьерден оьтуьв; 2. перен. (препятствие, помеха) оравлык, кыйынлык.

бас м. бас (эр адемнинъ бек юван тавысы).

баскетбол м. спорт. баскетбол (топ ойнавдынъ бир туьрлиси).

баскетболист м. баскетболист, баскетболшы.

басня ж. 1. лит. басня (баска бир затты мысалга алып, уьлги этип коьрсетип, уьйретуьв йосыкта язылган кишкей рассказ яде стих); 2. чаще мн., перен. (вымысел) яныннан шыгарылган соьз.

бассейн ж. 1. бассейн (сув йыйылган ер, коьл); бассейн для плавания ялдар уьшин ясалган бассейн; 2. геогр. бассейн (тенъиздинъ, коьлдинъ яде бари косымлары ман сувдынъ бийлеген площади, территориясы); бассейн Волги Волга бассейни; 3. геол. бассейн; каменноугольный бассейн тас коьмир бассейни.

бастион м. воен. бастион (бес муьйисли формасы болган крепостной яде данъыл военный беркитуьви).

бастовать несов. забастовка ашув, забастовка коьтеруьв, бастовать этуьв, куллыгын таслав.

батальон м. воен. батальон.

батальонный прил.: батальонный командир батальон командири.

батарея I ж. воен. батарея (бир неше топтан, пулемёттан куралган артиллерия яде миномётный подразделение).

батарея II ж. эл., тех. батарея; электрическая батарея электрический батарея; батарея парового отопления паровой йылытув батареясы.

батист м. текст. батист (кумаштынъ юка бир аз йылтыравык туьрлиси).

батистовый прил.: батистовый платок батист явлык.

батон м. батон (созапа формалы ак оьтпек).

батрак м. ыргат, ялшы (помещик яде кулак хозяйствосында куллык этпеге ысланган киси).

батрацкий прил.: батрацкий труд ыргат куллык.

батрачить несов. ыргат юруьв, ялшы болув.

бах! межд. данъ!, так!

бахвал м. разг. мактаншак.

бахвалиться несов. разг. мактанув.

бахрома ж. шок, шашак.

бахромчатый прил. шоклы, шашаклы.

бахча ж. бакша.

бац! межд. бац!, шак!, дык!

бацилла ж. бацилла (кишкей таяклардай бактерия); бацилла брюшного тифа брюшной тифтинъ (кызбадынъ) бацилласы.

бачок м. кишкей бак.

башенный прил.: башенные часы башня сааты.

башкир м. (мн. башкиры) башкир.

башлык м. баслык.

башмак м. башмак.

башня ж. 1. башня; высокая башня бийик башня; 2. воен., мор. башня (танкта, кемеде топ уьшин вышка); орудийная башня топ башнясы.

баюкать несов. шайкав, уйклатув (лав-лав айтып балады тербетуьв).

баян ж. баян (музыка алаты).

баянист м. баянист, баян тартувшы.

бдительность ж. саклык; проявлять революционную бдительность революционный саклык коьрсетуьв.

бдительный прил. сак; бдительный надзор сак каравыл; сак надзор.

бег м. шабув, ювырув; бег на месте спорт. турган ерде шабув; на бегу ювырып бара ятырып.

бега мн. спорт. (лошадей) шабыс; быть в бегах разг. кашкын болув.

бегать несов. 1. см. бежать; 2. перен. ушып-конып юруьв; бегать с места на место бир орыннан бир орынга авысып (коьшип) юруьв; 3. перен. (о быстром движении) тез ювырув, тез шабув; пальцы бегают по струнам бармаклары кобыздынъ тиллери уьстинде тез ювырадылар; перо бегает по бумаге перо кагыт уьсти мен тез ювырады.

бегемот м. зоол. бегемот (Африкадынъ сувларында зм коьллеринде яшайтаган туяклы уьйкен айван).

беглец м. кашкын, кашкыншы.

бегло нареч. енъил (легко, без затруднений); тез (быстро).

беглый прил. 1. (быстрый) енъил, шалт; беглое чтение енъил окув; 2. (поверхностный) асыгып, шаптырып; 3. также в знач. сущ. (убежавший) кашкын, кашкан, кашып кеткен; беглый огонь воен. тез-тез (тез аралатып) атув.

беглянка ж. см. беглец.

беговой прил. спорт. шабатаган, шабылатаган; беговая лошадь шабатаган ат; беговая дорожка шабылатаган йол; шабыслар йолы.

бегом нареч. ювырып, шабьш, шаптырып; бежать бегом ювырып шабув.

беготня ж. разг. ызыгыювлык, онда-мында шабув.

бегство ср. кашув, кашып кутылув, кашып кетуьв, шашылып кашув; бегство из плена пленнен кашув.

бегу, бегут наст. вр. от бежать.

бегун м. спорт. шабувшы, юйрик; бегун на длинные дистанции алыска шабувшы.

беда ж. бале, каза, кайгы; не беда! кайгырмас!

беднеть несов. ярлыланув.

бедность ж. 1. (нужда) ярлылык; 2. перен. (скудость) азлык; бедность воображения анълавдынъ азлыгы.

беднота ж. собир. (бедняки) ярлылар.

бедный прил. 1. (неимущий) ярлы; 2. перен. (скудный, незначительный) ярлы, аз манели; бедная природа ярлы табиат; 3. (несчастный) насипсиз, кадемсиз, язык.

бедняк м. (неимущий) ярлы.

бедняцкий прил.: бедняцкое хозяйство ярлы хозяйствосы.

бедовый прил. разг. оьткир, йигерли, тири.

бедокурить несов. разг. казага калдырув, балеге еткеруьв.

бедренный прил. анат.: бедренная кость янбас (сан) суьек.

бедро ср. (мн. бёдра) анат. янбас, сан.

бедственный прил. авыр, кыйынлы, кайгылы.

бедствие ср. каза, бале, кайгы-касуьвет.

бедствовать несов. каза коьруьв, балеге калув.

бежать несов. 1. шабув, кашув; бежать со всех ног бар болган куьшти салып шабув; 2. перен. (о времени) кетуьв; дни бегут куьнлер кетедилер; 3. перен. (течь) агув; тасув - (при кипячении); кровь бежит из раны ярадан кан агып шыгады; молоко бежит суьт тасыйды; 4. сов. (спастись бегством) кашув, кашып кутылув; бежать из плена пленнен кашув.

беженец м. кашкыншы.

без (безо) предлог с род. п. 1. =сыз (=сиз); без денег акшасыз; оставить без ответа явапсыз калдырув; 2. (в отсутствии кого-л.) йок заманда; без тебя приходил брат сен йок заманда кардашынъ келди.

безалаберный прил. разг. порядоксыз, манесиз, анъкав, йорыксыз.

безалкогольный прил. алкогольсыз; безалкогольный напиток алкогольсыз сувсын.

безбилетный прил. билетсиз; безбилетный пассажир билетсиз пассажир.

безбожник м. алласыз, аллага ынанмавшы.

безболезненный прил. 1. авыртувсыз; безболезненная операция авыртувсыз операция; 2. перен. кыйынлык шекпев; безболезненное решение вопроса вопросты кыйынлык шекпей шешуьв.

безбородый прил. сакалсыз.

безбоязненно нареч. коркувсыз.

безбрежный прил. ягасыз, шет-кыйырсыз; безбрежное море ягасыз тенъиз.

безбровый прил. кассыз; безбровое лицо кассыз юз.

безверие ср. динсизлик, ынанмаслык.

безвестный прил. хабар-теберсиз, хабары-тебери йок.

безветренный прил. елсиз; безветренная погода елсиз куьн.

безветрие ср. елсизлик.

безвинный прил. шуьшсиз.

безвкусный прил. 1. таьтлилиги болмаган, даьмсиз; безвкусная еда даьмсиз, таьтлилиги (даьми) болмаган ас; 2. перен. ярасыксыз; безвкусная обстановка ярасыксыз тизилген муьлк.

безвластие ср. властьсизлик.

безводный прил. сувсыз; безводная пустыня сувсыз шоьллик.

безвозвратный прил. кайтарувсыз; безвозвратная ссуда кайтарувсыз ссуда. безвоздушный прил. авасыз; безвоздушное пространство авасыз пространство.

безвозмездно нареч. тоьлевсиз, акын тоьлемей, тегин.

безвозмездный прил. тоьлевсиз, акын тоьлемейтаган, тегин; безвозмездное пользование акын тоьлевсиз (тегин) пайдаланув.

безволие ср. юмсаклык, эрксизлик.

безволосый прил. шашсыз, токалак.

безвольный прил. юмсак, межбин, болмаган; безвольный характер юмсак характер.

безвредный прил. зарарсыз; безвредное средство зарарсыз дари.

безвременный прил. замансыз; безвременная смерть замансыз оьлим.

безвыездно нареч. шыкпастан, баска якка кетпестен, бир якка да бармай.

безвыходный прил. кутылгысыз, шыгып болмаслык; попасть в безвыходное положение кутылгысыз аьлге калув.

безграмотный прил. 1. (неграмотный) окып-язып билмейтаган, грамотный тувыл; 2. (малограмотный) окып-язып аз билетаган, аз грамотный; 3. (невежественный) билимсиз; технически безграмотный технический яктан билимсиз.

безграничный прил. 1. кыйырсыз, шетсиз, границасыз; безграничные просторы полей данъыллардынъ шет-кыйырсыз кенълиги; 2. перен. (чрезвычайный) туьпсиз, айлак, бек, сонъсыз; безграничная радость сонъсыз суьйиниш; безграничная любовь к Родине Тувган элди айлак бек суьюв.

бездарность ж. 1. (отсутствие таланта) талантсызлык; 2. (о человеке) онъмаганлык, дуьнъкейлик.

бездарный прил. талантсыз.

бездействие ср. арекетсизлик.

бездействовать несов. арекетсизлик этуьв.

безделье ср. каьрсизлик, заманды бос озгарув, иссиз куьн кешируьв; томиться от безделья каьрсизликте юрип безуьв.

бездельник м. каьрсиз, куллык суьймес.

бездельничать несов. бос (куллык этпеге суьймей) юруьв.

безденежный прил. акшасыз.

безденежье ср. акшасызлык.

бездетность ж. баласызлык, авлетсизлик.

бездеятельность ж. арекетсизлик.

бездна ж. туьпсиз шунъкыр, туьпсиз яр (пропасть); туьпсиз геренлик (пучина); морская бездна туьпсиз терен тенъиз; бездна дел сан-сапатсыз коьп ис.

бездождье ср. ямгырсызлык, кургаклык.

бездомный прил. уьйсиз, юртсыз, корасыз-коламтасыз (о человеке); кыдыруьвке, иесиз (о животном).

бездонный прил. туьпсиз; бездонная пропасть туьпсиз шунъкыр.

бездорожье ср. 1. (отсутствие дорог) йолсызлык; 2. (распутица) батпаклык; осеннее бездорожье йоллардынъ куьзги батпаклыклары.

бездоходный прил. эк. келимсиз, туьсимсиз, пайдасыз.

бездумный прил. ойсыз.

бездушный прил. каты юрекли, тас юрекли; бездушное отношение каты юрекли болып карав.

бездымный прил. туьтинсиз; бездымный порох туьтинсиз мылтыгот.

бездыханный прил. тыныссыз.

безжалостность ж. аявсызлык, аяв билмевлик.

безжалостный прил. аявсыз, аяв билмеген.

безжизненный прил. 1. (мёртвый) янсыз, оьли; безжизненное тело оьли кевде; 2. (невыразительный) дертсиз, ясалма; безжизненный взгляд дертсиз карав; соьнген коьзли.

беззаботный прил. кайгысыз, каьрсиз.

беззаветный прил. оьзин эш аямай (каны-яны ман) берилуьвши, эш бир соьзсиз берилуьвши; беззаветная преданность делу коммунизма коммунизм исине оьзин эш аямай (каны-яны ман) берилуьв.

беззаконие ср. 1. (отсутствие законности) законсызлык, закон йоклык; борьба с беззаконием законсызлык пан куьресуьв; 2. (беззаконный поступок) законсызлык, законды бузув, законда болмаганды этуьв; совершать беззаконие законда болмаган затты этуьв; законсызлык йолман ис этуьв.

беззаконный прил. законсыз; законда болмаган; беззаконные действия законда болмаган затты этуьв.

беззастенчивый прил. уялмавшы, уят билмевши; беззастенчивая ложь уялмай айтылган оьтирик. беззащитный прил. яксыз, оьзин оьзи саклай алмавшы. беззвучный прил. сессиз; беззвучный смех сессиз куьлки. безземелье ср. ерсизлик. безземельный прил. ерсиз.

беззлобный прил. ашувсыз, арамлыксыз; беззлобный смех ашувсыз (арамлыксыз) куьлки.

беззубый прил. 1. тиссиз; 2. перен. топал, куьшсиз; беззубая критика топал (куьшсиз) критика.

безлесный прил. ормансыз, агашлыксыз.

безличный прил. 1. (безхарактерный) оьз басына ие болмаган, характерсиз; 2. грам.: безличное предложение подлежащийсиз йыйма.

безлошадный прил. уст. атсыз.

безлунный прил. айсыз; безлунная ночь айсыз туьн; айсыз кеше.

безлюдный прил. адемсиз, халксыз, инсансыз, тын, авлак; безлюдная местность халк болмаган (халк яшамайтаган) ер.

безлюдье ср. халксызлык, адемлер йоклык.

безмен м. безмен (рычаглы яде пружинлы шекки).

безмерный прил. оьлшемсиз, айлак уьйкен; безмерная радость айлак уьйкен суьйиниш.

безмозглый прил. разг. мыйсыз, акылсыз, акмак.

безмолвие ср. уьнсизлик, тып-тыныклык; в лесу безмолвие агаш ишинде тып-тыныклык (уьнсизлик).

безмолвный прил. 1. уьндемей; безмолвное согласие уьндемей ырза болув (коьнуьв); 2. перен. уьнсиз, тып-тынык.

безмолвствовать несов. уьндемей (тып-тынык болып) турув.

безмоторный прил. ав. моторсыз; безмоторный полёт моторсыз ушув.

безмятежный прил. тыныш, тынышлы, сабыр; безмятежный сон тыныш уйкы.

безнадёжный, безнадёжный прил. сенимсиз; безнадёжный больной сенимсиз мараз.

безнадзорность ж. каравсыз, каравсызлык, иесизлик.

безнадзорный прил. каравсыз, каравылсыз, иесиз.

безнаказанно нареч. шуьшине йолыктырылмай, янына калдырылып, шуьши мойнына салынмай; это не пройдёт безнаказанно бу янына калмас; шуьшине йолыктырылмай калмас.

безнаказанный прил. шуьшине йолыктырылмаган, янына калдырылган.

безналичный прил. азир акшасыз; безналичный расчёт фин. азир акшасыз расчёт.

безначалие ср. басшылыксызлык, етекшисизлик.

безногий прил. аяксыз.

безнравственность ж. адепсизлик, уятсызлык.

безнравственный прил. адепсиз, уятсыз; безнравственный поступок адепсиз (уятсыз) ис.

безо предлог см. без; безо всякого бир карамай.

безобидный прил. ювас, зарарсыз, кыянатсыз.

безоблачность ж. 1. булытсызлык; 2. перен. ашык, ярык.

безоблачный прил. 1. булытсыз; безоблачное небо булытсыз коьк; 2. перен. ашык, ярык.

безобразие ср. 1. (уродливость) келбетсиз, костансыз; 2. (бесчинство) тийиссизлик; не допускать безобразия тийиссизликти эттирмев.

безобразить несов. келбетсиз этуьв, костансыз этуьв, сыпатсызландырув.

безобразник м. разг. ыржанъке, шайпак.

безобразничать несов. разг. тийиссизлик этуьв, шайпаксув, ыржанълав.

безобразный прил. 1. (уродливый) келбетсиз, костансыз; 2. (возмутительный) тийиссиз; безобразный поступок яман (тийиссиз) ис.

безоговорочно нареч. соьзсиз; условие было принято безоговорочно условие соьзсиз алынып койды.

безоговорочный прил. соьзсиз; безоговорочная капитуляция воен., полит. соьзсиз капитуляция; безоговорочное признание соьзсиз танув.

безопасность ж. кавыфсызлык, коркынышсызлык; находиться в безопасности кавыфсызлыкта болув (турув); охрана государственной безопасности государственный кавыфсызлыкты саклав; Совет Безопасности ООН ООН-нынъ Кавыфсызлык Совети.

безопасный прил. кавыфсыз; в безопасном месте кавыфсыз орында; безопасная бритва кавыфсыз беки.

безоружный прил. 1. (не имеющий оружия) савытсыз; 2. перен. (лишённый средств защиты) савытсыз, тирексиз.

безосновательно нареч. негизсиз, туьпсиз.

безостановочно нареч. токтавсыз.

безостановочный прил. токтавсыз, конувсыз.

безответственность ж. явапсызлык.

безответственный прил. явапсыз; безответственное отношение к делу иске явапсызлык этуьв.

безотказно нареч. отказсыз, токтавсыз; мотор работает безотказно мотор токтавсыз (отказсыз) куллык этеди.

безотказный прил. отказсыз, токтавсыз.

безотлагательно нареч. артка таславсыз, артка калдырмай, кешиктирмей, токтатпай.

безотлагательный прил. кешиктирилмеген, артка тасланмаган, артка калдырылмаган; необходимо принять безотла кешиктирил меген амаллар этип коймага керек.

безотлучно нареч. таймай, айырылмай, аьр дайым; безотлучно находиться при больном мараз адем касында таймастан турув.

безотрадный прил. куванышсыз, суьйинишсиз.

безотчётность ж. 1. (бессознательность) анълавсызлык, ойланувсызлык; 2. (отсутствие контроля) контрольсызлык, отчётсызлык.

безотчётный прил. 1. (бессознательный) анъсыз, манесин анъламаган; безотчётный страх манесин анълап болмаган коркув; 2. (бесконтрольный) контрольсыз, отчётсыз.

безошибочно нареч. янъылыссыз.

безошибочный прил. янъылыссыз; безошибочный расчёт янъылыссыз эсап.

безработица ж. иссизлик, куллыксызлык.

безработный прил. и в знач. сущ. куллыксыз.

безрадостный прил. суьйинишсиз.

безраздельно нареч. савлай, буьтинлей, боьлимсиз; безраздельно владеть чём-либо бир затты савлай (боьлимсиз) бийлев.

безраздельный прил. байыр, савлай, буьтинлей, боьлимсиз.

безразличие ср. айырмассызлык, баскаламавсызлык; относиться с полным безразличием айырмассыз карав.

безразлично нареч. 1. в знач. сказ. айырмассыз; 2. (безучастно) карыспай; нельзя к этому относиться безразлично бу затка карыспай болмас.

безрассудный прил. ойсыз, акылсыз; безрассудный поступок ойланмай этилген ис.

безрезультатный прил. результатсыз, сонъы манесиз; без

результатный спор результатсыз (сонъы манесиз) эрисуьв.

безрогий прил. муьйизсиз.

безродный прил. кардаш-кавымсыз, тувган-тукымсыз; оьз халкы ман байланысын йойган, оьз элин билмеген.

безропотный прил. уьндемей, йыланмай, шагынмай; безропотное подчинение уьндемей (йыланмай) тынълав.

безрукавка ж. разг. енъсиз кийим (енъсиз кофта яде куртка).

безрукий прил. 1. колсыз; 2. перен. (неловкий) шолак, колап болмаган.

безубыточный прил. зыянсыз; безубыточное предприятие зыян бермейтаган предприятие.

безударный прил. лингв. ургысыз; безударный слог ургысыз бувын.

безукоризненный прил. минсиз, соьз айткысыз, соьз тийгисиз; безукоризненная работа минсиз ис.

безумец м. 1. уст. (сумасшедший) берли, акылын ишкен, акылдан тайган; 2. (безрассудный человек) ойланмай соьйлейтаган, ойсыз, сонъын ойланмайтаган.

безумие ср. 1. (сумасшествие) берли болув, акылдан таюв; 2. (безрассудство) ойлавсызлык, ойсызлык.

безумный прил. 1. (сумасшедший) берли, акылы авыскан; 2. (безрассудный) ойланмаган, ойсыз; безумная храбрость ойланмай этилинген йигитлик; ойсыз йигитлик.

без умолку в знач. нареч. уьзбестен, тынмастан, токтамастан.

безумолчный прил. поэт. тынмас, токтамас, уьзилмес; безумолчный шум моря тенъиздинъ тынмас (уьзилмес) шувылдавы.

безупречный прил. соьз тийгисиз, минсиз; безупречная честность соьз тийгисиз туврашылык.

безусловно 1. нареч. шартсыз, шексиз, элбетте; 2. вводн. сл. (несомненно) шексиз; безусловно, ты прав шексиз, сеники дурыс.

безусловный прил. 1. соьзсиз; безусловное повиновение соьзсиз бойсынув; 2. (несомненный) шексиз; безусловные заслуги шексиз заслугалар; безусловные рефлексы физиол. шартсыз рефлекслер.

безуспешный прил. битимсиз, толымсыз, мыратка етимсиз; безуспешные попытки манесиз шалысып карав.

без устали в знач. нареч. арымай-талмай; без устали трудиться арымай-талмай ислев.

безусый прил. мыйыксыз.

безутешный прил. кайгысы басылмаган, кайгысын муттырып болмаган.

безучастный прил. кыйналмай (юрек авырмай) каравшы, карыспаган; безучастное отношение карыспаган карав.

безыдейность ж. идеясызлык.

безыдейный прил. идеясыз.

безынициативный прил. инициативасыз, кайратсыз.

безысходный прил. кутылгысыз, тавесилмес, туьзеткисиз; безысходное горе тавесилмес кайгы.

бей, бейте повелит. накл. от бить.

бейся, бейтесь повелит. накл. от биться.

белеть несов. 1. (становиться белым) агарув; 2. (виднеться - о белом) агарып коьринуьв; в море белеет парус тенъизде елкен агарып коьринеди.

белиберда ж. разг. манеси болмаган зат, увак-туьек.

белизна ж. аклык, акшыллык.

белила мн. (краска) ак бояк.

белить несов. 1. (покрывать белым) ак куюв; белить потолок уьйдинъ табанына ак куюв; 2. (ткань) агартув; белить холст кендирди агартув.

белиться несов. агарынув, бетке ак май ягув.

беличий прил.: беличья шуба тыйын терисиннен тигилген тон.

белка ж. тыйын.

белковый прил.: белковое вещество белковый вещество.

беллетристика ж. беллетристика (прозада язылган художественный произведениелер - романлар, повестьлер, рассказлар).

белобрысый прил. разг. агылжыр шашлы.

беловой прил. таза, туьзетилген; беловой экземпляр рукописи кол язбадынъ таза (туьзетилген) экземпляры.

белок м. 1. биол. белок (организмнинъ бек уьйкен манели составной кесеги); 2. (глаза) коьздинъ агы; 3. (яйца) юмырткадынъ агы.

белокурый прил. акшыл шашлы, саргылт шашлы; белокурые волосы саргылт шаш.

белолицый прил. ак юзли.

белорус м. (мн. белорусы) белорус.

белоручка м. и ж. разг. неодобр. ак кол, куллыкты суьймевши.

белоснежный прил. кардай ак, ап-ак; белоснежная скатерть кардай ак стол яюв.

белуга ж. белуга (осётрлар тукымыннан бир балык); реветь белугой разг. бек кышкырув (оькируьв).

белый прил. ак; белый платок ак явлык; белый хлеб ак оьтпек; белое мясо ак эт (кус эти); белый гриб ак шайтанкулак; средь бела дня куьппе-куьндиз; на белом свете дуньяда.

бельгиец м. (мн. бельгийцы) бельгиец.

бельё ср. собир. кир, ишки кийим (яюв, бет явлык зат); стирка белья кир ювув; нижнее бельё ишки кийим.

бельмо ср. ак, коьзге туьскен ак тап; как бельмо на глазу разг. коьзге куьйик болган.

бельэтаж м. бельэтаж (театрда партерден йогары орын).

беляк м. (заяц) ак коян.

бензин м. бензин.

бензиновый прил.: бензиновая колонка бензин колонкасы.

берданка ж. берданка (мылтык).

берег м. яга; берег моря тенъиз ягасы.

береговой прил.: береговой ветер яга ели; береговая артиллерия воен. яга артиллериясы.

бережливость ж. сакшыллык, йыйнаклылык.

бережливый прил. сак, йыйнаклы.

бережно нареч. 1. (осторожно) сак болып; 2. (заботливо, внимательно) танъ болып, керегин битирип, саклап; бережно относиться к кому-л. биревге танъ болып карав.

бережный прил. 1. (осторожный) сак; бережное обращение с оружием савытты сак болып юргистуьв; 2. (заботливый, внимательный) танъ, саклап, аруьв этип.

берёза ж. кайын.

березняк м. яс кайын тереклер орманы, кайын тогайлыгы.

берёзовый прил.: берёзовая роща кайын тереклер орманы (агашлыгы).

беременеть несов. бала, коьтеруьв, авыр аякланув.

беременная прил. и в знач. сущ. ж. авыр аяклы, юкли.

беременность ж. авыр аяклылык, юклилик.

беречь несов. 1. (хранить) саклав; беречь народное добро халк байлыгын саклав; 2. (сохранять) саклав; беречь тайну сырды саклав; беречь сено на зиму пишенди кыслыкка саклав; 3. (щадить) аяв, саклав; он не бережёт себя ол оьзин аямайды (оьзин сакламайды).

беречься несов. сакланув; берегись! сак бол!

берлога ж. ин, уя; медведь залёг в берлоге аюв инине кирип ятты.

беру, берёшь и т. д. наст. вр. от брать.

берусь, берёшься и т. д. наст. вр. от браться.

берцовый прил. анат.: большая берцовая кость сыйрак суьек, сыйрактынъ юван суьеги; малая берцовая кость сыйрактынъ йинишке суьеги.

бес м. фольк. йин, шайтан.

беседа ж. 1. (разговор) соьйлесуьв; оживлённая беседа бек кызыклы соьйлесуьвлер; 2. (лекция, обмен мнений) беседа; провести беседу беседа озгарув.

беседовать несов. с кем-л. соьйлесуьв.

бесклассовый прил. классыз; бесклассовое коммунистическое общество классыз коммунистический общество.

бесконечный прил. 1. (не имеющий конца) шетсиз-кырыйсыз; бесконечное пространство шетсиз-кырыйсыз кенълик; бесконечная дробь мат. сонъы болмаган (сонъсыз) дробь; 2. (непрекращающийся, длинный) уьзилмеген, узын, узак; бесконечные переговоры уьзилмеген (бек узакка тартылган) соьйлесуьвлер.

бесконтрольный прил. контрольсыз, тергевсиз.

бескормица ж. с.-х. емсизлик.

бескорыстие ср. непсисизлик, оьз пайдасын ойламавлык.

бескорыстный прил. непсисиз, оьз пайдасын ойламаган, оьз кайгысын шегер уьшин этпевши; бескорыстный поступок тек оьз басынынъ пайдасы уьшин этилинмеген яхшылык.

бескостный прил. суьексиз.

бескрайний, бескрайный прил. шет-кыйырсыз; бескрайный простор шет-кыйырсыз кенълик.

бескризисный прил. кризиссыз; бескризисная социалистическая экономика кризиссыз социалистический экономика.

бескровный прил. 1. (бледный) ак шырайлы, кансыз; бескровные губы кансыз эринлер; 2. (без кровопролития) кансыз, кан тоьгилмеген; бескровная победа кан тоьгилинмей алынган енъуьв.

беспалый прил. бармаксыз.

беспамятный прил. разг. эссиз, мутшак.

беспамятство ср. эс авмаклык, эс кетуьв, талув; впасть в беспамятство эс авув, талув.

беспартийный прил. и в знач. сущ. беспартийный, партийный болмаган; блок коммунистов и беспартийных коммунистлардынъ эм беспартийныйлердинъ блогы.

бесперебойно нареч. токтамай, уьзилместен.

бесперебойный прил. токтавсыз, уьзилместен.

беспересадочный прил. пересадкасыз; беспересадочное сообщение пересадкасыз катнас.

бесперспективный прил. перспективасыз.

беспечно нареч. кайгысыз, ойсыз, каьрсиз (беззаботно); осал, кол туьсирип (халатно).

беспечность ж. кайгысызлык, ойсызлык, каьрсизлик (беззаботность); осаллык (халатность) .

беспечный прил. кайгысыз, ойсыз, каьрсиз (беззаботный); сувык, осал (халатный); беспечный характер кайгысыз характер; беспечное отношение к делу иске сувык карав.

бесплановый прил. плансыз; бесплановая капиталистическая экономика плансыз капиталистический экономика.

бесплатно нареч. тегин, тоьлемей.

бесплатный прил. тегин, тоьлевсиз; бесплатная медицинская помощь тегин медицинский ярдам.

бесплодие ср. 1. кысыр, бедев, бала таппав; 2. (о почве - истощённость, неплодородие) аслык битпев, онъыс бермев.

бесплодно нареч. толымсыз, битимсиз; манесиз (напрасно).

бесплодный прил. 1. кысыр, онъыссыз; бесплодное дерево кысыр (емиссиз) терек; 2. (неплодородный - о земле) онъыссыз, аслык битпейтаган; 3. перен. бос, манесиз; бесплодные усилия босына (манесиз) шалысув.

бесповоротно нареч. артка кайтпай (таймай), сонъын этап.

бесподобный прил. тенъсиз, тенълестиргисиз.

беспозвоночный прил. зоол. арка суьексиз; беспозвоночное животное арка суьексиз янувар.

беспокоить несов. 1. (волновать, тревожить) тынышсызландырув; больного беспокоит шум маразды шав-шув тынышсызландырады; 2. (мешать, надоедать) бездируьв, иш шыгарув, орав болув; 3. (причинять физическое раздражение) янына тиюв, авыртув.

беспокоиться несов. 1. (волноваться, тревожиться) тынышсызланув, тыныш таппав; беспокоиться о детях балалары акында ойланып тыныш таппав; 2. (утруждать себя) кыйналув; не беспокойтесь, я сам сделаю кыйналманъыз, мен оьзим этермен.

беспокойный прил. 1. (тревожный) тынышсыз; беспокойный сон тынышсыз уйкы; 2. (нарушающий спокойствие) тынышсызландыратаган.

беспокойство ср. 1. (волнение, тревога) тынышлык таппав, тынышсызланув; проявлять беспокойство тынышсызланувын коьрсетуьв; 2. (нарушение покоя) тынышлыкты бузув, кыйнав; простите за беспокойство кыйнаганым уьшин айып этпенъиз.

бесполезно нареч. пайдасыз, бос.

бесполезный прил. пайдасыз; бесполезная трата времени заманды пайдасыз йиберуьв.

беспомощность ж. 1. (слабость) карувсызлык, куьшсизлик; 2. (неумение) сулыпсызлык.

беспомощный прил. I. (слабый) карувсыз, куьшсиз; беспомощный ребёнок карувсыз бала; 2. (неумелый) сулыпсыз, осал; беспомощные стихи осал стихлер.

беспорочный прил. минсиз, таза, кемлиги болмаган, яман атка калмаган, кирсиз; беспорочная служба минсиз служба.

беспорядок м. порядоксызлык, йосыксызлык, бассапырык.

беспорядочный прил. порядоксызлы, йосыксызлы, бассапырыклы.

беспосадочный прил. конувсыз, токтавсыз; беспосадочный перелёт, беспосадочный полёт токтавсыз ушув.

беспочвенный прил. негизсиз, тийиссиз; беспочвенное обвинение негизсиз шуьшлев.

беспошлинный прил. пошлинасызлы; беспошлинный ввоз товаров товарларды пошлинасыз акелуьв.

беспощадно нареч. аявсыз.

беспощадный прил. аямавшы, аямаган; беспощадная борьба аямаган куьрес.

бесправие ср., бесправность ж. правосызлык.

бесправный прил. правосыз; бесправное положение правосыз аьл.

беспредельный прил. 1. шет-кыйырсыз; 2. перен. туьпсиз (эсапсыз) бек; беспредельная любовь к Родине Тувган элди туьпсиз бек суьюв.

беспрекословно нареч. соьз кайтармай, соьзсиз, йыланмай; беспрекословно повиноваться соьз кайтармай бойсынув.

беспрекословный прил. соьз кайтармавшы, йыланмавшы.

беспрепятственный прил. тыювсыз, эркин; беспрепятственный въезд эркин кирип келуьв.

беспрерывно нареч. токтамастан, уьзбестен.

беспрерывный прил. токтавсыз, уьзилмес; беспрерывный дождь токтавсыз ямгыр.

беспрестанно нареч. токтамастан, уьзбестен.

беспрестанный прил. токтавсыз, уьзилмес.

беспрецедентный прил. прецедентсиз, тенъсиз, тенълестиргисиз; беспрецедентный факт тенълестиргисиз факт.

беспризорник м. каравшысыз, тербиялавшысыз.

беспризорный 1. прил. и в знач. сущ. каравсыз, юртсыз, кора-коламтасыз; 2. прил. перен. (заброшенный) тасланган, каравсыз калган.

беспримерный прил. тенъсиз, тенълестиргисиз; беспримерный героизм тенълестиргисиз геройлык.

беспринципность ж. принципсызлык.

беспринципный прил. принципсыз, юмсак.

беспристрастие ср., беспристрастность ж. туврашылык.

беспристрастный прил. туврашыл, айырмавшы; беспристрастный приговор туврашыл приговор.

бесприютный прил. уьйсиз, юртсыз, элсиз. беспробудный прил. 1. (о сне) уянмас (оьли адемдей уйклав); 2. перен. разг. (о пьянстве) уьзбей, токтамай, коьз ашпай. беспроволочный прил.: беспроволочный телеграф телсиз телеграф. беспроигрышный прил. утпай (ойнамай) калмайтаган. беспросветный прил. 1. (тёмный) каранъа, ярыксыз; беспросветная тьма ярыгы болмаган каранъалык; 2. перен. (безрадостный) куванышсыз, суьйинишсиз. беспроцентный прил. эк. процентсиз. беспутный прил. разг. тебентелиги болмаган, яманлыкта юретаган, бузылган, йолдан тайган. бессвязный прил. байланыссыз, уьзикли; бессвязный рассказ байланыссыз (уьзикли) рассказ. бессемейный прил. аелсиз. бессердечие ср., бессердечность ж. хатерсизлик, катылык, каты юреклилик. бессердечный прил. хатерсиз, каты, каты юрек. бессилие ср. куьшсизлик, карувсызлык. бессильный прил. 1. (слабый) осал, куьшсиз; 2. перен. амалсыз; бессильный гнев амалсыз ашув. бессистемность ж. системасызлык; йорыксызлык. бессистемный прил. системасыз, йорыксыз; бессистемное изложение системасыз айтып яде язып беруьв. бесславный прил. сыйсыз, данъксыз, яман атлы, маскаралы; бесславный конец сыйсыз ку

бесследно нареч. ызсыз, тапсыз; болезнь прошла бесследно мараз ыз калдырмай озды.

бесследный прил. ызсыз, тапсыз.

бессловесный прил. 1. тилсиз; бессловесное животное тилсиз айван; 2. перен. (молчаливый) уьндемей туратаган.

бессменный прил. авыспассыз, авыспайтаган.

бессмертие ср. 1. рел. оьлмеслик; 2. перен. оьмирлик.

бессмертный прил. 1. рел. оьлмес; 2. перен. оьлимсиз, оьмирлик.

бессмысленно нареч. 1. (неосмысленно) ойланувсыз, ойсыз; бессмысленно смеяться ойланмай куьлуьв; 2. (напрасно) манесиз, бос.

бессмысленный прил. 1. (неосмысленный) ойсыз, ойланмаган; бессмысленный взгляд ойсыз болган карав; 2. (ненужный) манесиз, бос.

бесснежный прил. карсыз; бесснежная зима карсыз кыс.

бессовестный прил. 1. (нечестный) намыссыз; 2. (наглый) уятсыз, бетсиз; бессовестная ложь бетсизлик пен айтылган оьтирик.

бессодержательный прил. манесиз, бос, алеметсиз.

бессознательно нареч. билмей, ойланмай, арамлык сагынмай; действовать бессознательно арамлык сагынмай этуьв.

бессознательный прил. 1. эссиз, билмей; в бессознательном состоянии эссиз аьлде; 2. (безотчётный) ойсыз, артын ойланмай, анъсыз.

бессонница ж. уйкысызлык; страдать бессонницей уйкысызлыктан кыйналув.

бессонный прил. уйкысыз; бессонная ночь уйкысыз аткарылган танъ; уйкысыз озгарылган туьн.

бесспорно 1. нареч. соьзсиз, шексиз; 2. вводн. сл. соьзсиз; бесспорно, он прав соьзсиз, ол дурыс айтады.

бесспорный прил. соьзсиз, шексиз; бесспорный факт шексиз факт. бесстрастие ср. дертсизлик, коьнъилсизлик.

бесстрастный прил. дертсиз, коьнъилсиз.

бесстрашие ср. юреклилик, коркпавлык, батирлик, йигерлилик.

бесстрашный прил. юрекли, батир; бесстрашный воин юрекли согысшы.

бесстыдник ж. разг. уятсыз.

бесстыдный прил. уятсыз; бесстыдный поступок уятсыз ис.

бессчётный прил. сансыз; бессчётное число раз сансыз кере.

бестактность ж. 1. адетсизлик, йолсызлык; 2. (поступок) тактсызлык; допустить бестактность тактсызлык коьрсетуьв.

бестактный прил. адетсиз, йолсыз, тактсыз; бестактный поступок адетсиз ис.

бесталанный прил. (бездарный) талантсыз, болмаган, окъмаган.

бестолковый прил. 1. (непонятливый) анълавсыз, дунъкей, мыкый; 2. (несвязный) манесиз, логикасыз.

бесформенный прил. кепсиз, кепленмеген; бесформенная масса кепсиз масса.

бесхарактерность ж. характерсизлик.

бесхарактерный прил. (нерешительный) характерсиз.

бесхвостый прил. куйрыксыз, шонтык.

бесхитростный прил. ашык юрек, алал киси; бесхитростный рассказ ашык юректен рассказ.

бесхозный прил. см. бесхозяйный.

бесхозяйный прил. иесиз; бесхозяйное имущество юр. иесиз муьлк (иеси белгисиз, иеси болмаган муьлк).

бесхозяйственность ж. муьлк юргистип билмевлик, иесизлик.

бесхозяйственный прил. иесизлик; бесхозяйственное ведение дел исти иесизлик этип бардырув.

бесцветный прил. туьссиз; бесцветная жидкость туьссиз синъел зат.

бесцельно нареч. мыратсыз, дамесиз, бос.

бесцельный прил. манесиз, бос, мыратсыз.

бесценный прил. 1. (очень ценный) бек баалы, уьйкен баасы болган, баасын тавып болмаслык; 2. перен. суьйдикли, суьйдимли, яхшы, баалы; бесценный друг суьйдимли тенъ.

бесценок м.: за бесценок (продать, купить) бек колай, айлак ушшыз (сатув, сатып алув).

бесцеремонный прил. тартынмайтаган, уят билмейтаган; бесцеремонное обращение тартынмай соьйлев.

бесчеловечный прил. айлак (бек, эсапсыз) каты; бесчеловечное обращение эсапсыз каты болув.

бесчестить несов. маскара этуьв, бетин кара этуьв, уятлы этуьв, кемликке калдырув.

бесчестность ок. намыссызлык.

бесчестный прил. намыссыз; бесчестный поступок намыссызлык ис.

бесчестье ср. бас кемитуьв, корлык.

бесчинство ср. скандал шыгарув, дава этуьв.

бесчинствовать несов. скандал шыгарув, законсызлык этуьв.

бесчисленный прил. сансыз, эсапсыз; бесчисленное множество сансыз коьплик.

бесчувственный прил. 1. (безжизненный) эссиз, янсыз; бесчувственное тело эссиз (янсыз) тен; 2. (бессердечный, неотзывчивый) хатерсиз, каты юрек.

бесчувствие ср. 1. (потеря сознания) эси авув, талув; до бесчувствия талганша, эси авганша; 2. (бессердечность) хатерсизлик, каты юреклик.

бесшабашный прил. ойсыз, бассыз, токтап (тынып, тыншайып) билмейтаган, тьнълавсыз.

бесшумно нареч. шувылдамай, шав-шувсыз, акырын, тавыс-сес шыгармай.

бесшумный прил. шувылдамайтаган, шав-шувламайтаган, тавыс-сес шыгармайтаган.

бетон м. бетон (курылыс материал - цемент, кум эм увак тас карыстырылып этиледи).

бетонировать несов. тех. бетонлав, бетон тоьсев.

бетонный прил. бетонный, бетонлы; бетонное сооружение бетонлы курылыс.

бечева ж. юван бав (аркан).

бечёвка ж. бав, аркан.

бешеный прил. 1. кутырган; бешеная собака кутырган ийт; 2. перен. (неистовый) бек ашувланган; 3. перен. (чрезмерный) бек каты, уьйкен, коьп; бешеный натиск бек каты сыгув; бешеная скорость бек каты тезлик.

бешусь наст. вр. от беситься.

библиография ж. 1. библиография (книгалардынъ атларын, иш манелерин язып алып, олардынъ списогын салув); 2. библиография (литература коьргисткиши).

библиотека ж. библиотека.

библиотекарь м. библиотекарь.

библиотечный прил.: библиотечное дело библиотека иси.

библиофил м. библиофил (книгалар суьювши эм оларды йыювшы).

библия ж. рел. библия (христиан динининъ книгасы).

бивак, бивуак м. воен. бивуак (аскердинъ тыншаймага деп кырда, коьк астында токтавлары).

бидон м. бидон; бидон для молока суьт куяр уьшин бидон.

биение ср. тебуьв, согув; биение сердца юректикъ тебуьви.

бизон м. зоол. бизон (американский тарпан оьгиз).

билет м. 1. (на право проезда, входа) билет; 2. (членская книжка) билет; партийный билет партийный билет; кредитный билет эк. кагыт акша знагы.

билетный прил.: билетная касса билетный касса.

биллиард, бильярд м. бильярд (айырым бир йосыклар бойынша специальный столда шарлар ман ойнав).

бинокль м. бинокль.

бинт м. бинт; наложить бинт на рану ярага бинт салув; ярады бинт пен байлав.

бинтовать несов. бинтлев, бинт пен байлав.

биографический прил. биографический; биографический очерк биографический очерк.

биография ж. биография (адемнинъ яшав йолын язув).

биологический прил. биологический; биологическая станция биологический станция.

биология ж. биология (аьр бир якларыннан да алып янлы табиатты, ол табиаттынъ кайтип энгенин эм оьсуьвин, айван эм оьсимлик организмлердинъ яшавларын уьйренетаган наукалардынъ комплексы).

биохимия ж. биохимия (янлы организмлердинъ химический составын уьйренетаган наука).

биржа ж. биржа (буржуазный кыралларда финансовый эм коммерческий келисуьвлер туьзуьвши учреждение).

бирка ж. бирка, белги (кесилип сан белгилери салынып бир затка кагылган яде илинген кишкей кагыт яде такта).

бирюза ж. бирюза (коьк туьсли баалы тас).

бисерный прил. 1. увак мойшаклы; бисерный кошелёк увак мойшаклар себилип этилинген калта (бокша); 2. перен. (очень мелкий) бек увак; бисерный почерк бек увак почерк.

бисквит м. бисквит (печеньединъ бир туьрлиси).

битва ж. согыс; Сталинградская битва Сталинградский согыс; поле битвы согыс майданы; согыс болган ер.

битком нареч.: битком набит сыпланган; сыпланып толган; сыкмасык болып толган.

битый прич. и прил. 1. (убитый) оьлтирилген, оьлген, сойылган; битая птица сойылган (атылып оьлтирилген) уьй куслары; 2. (измельченный, раздробленный) увакланган, уватылынган, увак кесеклерге сындырылган, туьйилген, ярылган; битое стекло уватылган сисе; битый час разг. сав саат; коьп заман.

бить несов. 1. (избивать) тоьбелев, йоннав; 2. (ударять) согув; бить хвостом куйрык пан (согув) шалув; бить по бюрократизму перен. бюрократизмди согув; бить в колокол шанъ согув; шанъ кагув; 3. (разбивать) сындырув, согып уватув, ярып таслав; бить посуду казан-аякты (савытты) сындырув; 4. (стрелять) атув, согув; ружьё бьёт хорошо мылтык яхшы согады; 5. (резать скот) мал союв; 6. перен. (побеждать) согув, енъуьв; бить врага явды (душпанды) янъылмай согув (енъуьв); бить ключём шандырып агып шыгув.

биться несов. 1. (сражаться) согысув; биться с врагом душпан ман согысув; 2. (состязаться) базласув; биться за первенство алдышылык уьшин базласув; 3. (ударяться) урынув, согылув; беринуьв (о волнах); 4. (разбиваться - о посуде) сынув, уватылув; 5. (о сердце, пульсе) тебуьв, согув.

битюг м. битюг (куллыкта пайдаланылатаган уьйкен ат).

бич м. 1. (плеть, кнут) камышы, сыбырткы; хлопать бичом сыбырткыды тарсылдатув; 2. перен. (бедствие, несчастье) каза, бале, кара кайгы.

бичева ж. см. бечева.

бичевать несов. 1.(сечь) камышылав, сыбырткылав; 2. перен. сыдыртув, йоннав, налетлев; бичевать пережитки прошлого озган заманнан калган яман (ярамаган) йосыкларды, кылыкларды, адетлерди налетлев.

благо ср. ийгилик, яхшылык, берекет; трудиться на благо Родины Родинадынъ яхшылыгына куллык этуьв.

благоволить несов. яхшылык этуьв.

благовоспитанный прил. яхшы тербияланган, аруьв уьйретилген, яхшы табиатлы, яхшы кылыгы болган.

благодарить несов. сав бол айтув; благодарю (тебя, вас) (сага, сизге) сав бол айтаман.

благодарность ж. разылык; объявить благодарность разылык айтып эситтируьв.

благодарный прил. яхшылыктынъ баасын билуьвшен, хатер коьргенди билетаган, яхшылыкка яхшылык этетаган (киси).

благодаря предлог с дат. п. аркасы ман, себепли.

благодатный прил. яхшылык беруьвшен, берекетли; благодатный край берекетли кырал.

благодетель м. уст. ийгилик коьрсетуьвши, яхшылык этуьвши.

благодеяние ср. уст. пайдалы ис этуьв, яхшылык исти бажарув.

благодушие ср. 1. хатер коьргиш, юмсак юреклик (мягкость характера); сабыр кылыклылык (спокойное настроение); 2. неодобр. (самоуспокоенность) тапкан етимиске канагат этип токтавлык.

благодушный прил. 1. (спокойный) сабыр, кенъ кылыклы; 2. неодобр. тапканына канагат этип токтаган, алдыга бармага шалыспайтаган.

благожелательный прил. кисиге яхшылык сагынувшан; благожелательное отношение баска кисиге яхшылык сагынып карав.

благозвучие ср. яхшы (аруьв) сес.

благозвучный прил. яхшы (аруьв) сесли; благозвучные стихи енъил окылынатаган (тилге келискен) стихлер.

благонадёжный прил. разг, (заслуживающий доверия) сенмеге тийисли, ынанымлы.

благополучие ср. аманшылык, тынышлык, яшав яхшылыгы.

благополучно нареч. аман-эсен, яхшылык пан; благополучно доехать яхшылык пан етуьв.

благополучный прил. яхшылык, хайырлык, каза-балесизлик; благополучный конец сонъы хайыр болув; аман-эсен кутылув.

благоприятный прил. 1. (способствующий чему-л.) келискен, онъайлы, келисип келген; благоприятные условия келисип келген яхшы аьллер; 2. (одобрительный) яхшы, разылыклы, аруьв; благоприятный ответ яхшы (аруьв) явап.

благоразумие ср. акыллылык, саклык (соьзди аьр бир ягынан да алып ойланып айтув).

благоразумный прил. сак, ойланып этилген, акыллы.

благородный прил. намыслылык, асыллылык, ийги тербиялылык.

благосклонно нареч. яхшылык сагынып, коьнъил ятып, яхшы коьрип; благосклонно отнестись к чему-л. бир затка яхшылык сагынып карав.

благосклонный прил. яхшылык сагынган, коьнъил яткан, яхшы коьрген; благосклонная улыбка яхшылык сагынган куьлемсирев.

благословение ср. яхшылык тилев, разылыгын беруьв, йолынъ яхшы болсын айтув.

благосостояние ср. яхшы яшав, мол яшав; благосостояние трудящихся неуклонно растёт трудящийлерининъ мол яшавы таймастан оьсип барады.

благотворно нареч. яхшылык пан, пайдалы; благотворно действовать яхшылык пан ислев.

благотворный прил. яхшы (пайдалы) болган; благотворное влияние яхшы пайдалы арекет.

благоустроенный прил. яхшы туьзилген, онъайлы ярастырылган; благоустроенное помещение яхшы туьзилинген уьй.

благоустройство ср. яхшыртып курув (туьзуьв); благоустройство городов калаларды яхшыртып туьзуьв.

благоухание ср. яхшы ийис.

благоухать несов. яхшы ийис шыгарув, яхшы ийисленуьв, яхшы ийис яюв.

блаженный прил. (счастливый) насипли, шатлыклы, коьнъилли, тынышлы; блаженная улыбка насипли куьлемсирев.

блаженство ср. тынышлык, кейфленуьвлик, рахатланувлык.

блаженствовать несов. тыныш болув, кейфленуьв, рахатланув.

бланк м. бланк (бирер ерлерине печатный текст язылган, калган ерлерин кол ман язып толтырмага керек болатаган бир табак кагыт).

бледнеть несов. 1. (становиться бледным) агарув, шырай кашув; 2. перен. кемуьв, баасызланув; бледнеть перед чём-л., бледнеть в сравнении с чем-л. бир заттынъ алдында кем коьринуьв (баасызланув).

бледный прил. 1. (о цвете лица) шырайсыз, туьссиз, кансыз; бледный как полотно ак кумаштай туьссиз; 2. перен. куьшсиз, кемиген, баасыз.

блёклый прил. туьси кеткен; блёклые краски туьси кеткен сырлар.

блёкнуть несов. 1. (вянуть) солув, курув; 2. (терять яркость) туьссизленуьв, туьси авув.

блеск м. йылтырав; блеск солнца куьннинъ коьзининъ йылтыравы; во всём блеске бари ярасыклыгында.

блеснуть сов. и однокр. 1. см. блестеть и блистать; 2. перен. (внезапно появиться) бирден (анъламастан) келип шыгув (тувув); блеснула мысль бир ой (акыл) тувды.

блестеть несов. 1. (сверкать) йылтырав, йылтырап турув, яркырав; роса блестит на солнце шык куьнге йылтырайды; 2. перен. см. блистать.

блестящий прил. 1. йылтыравык, йылтырап турган; 2. перен. (пышный, великолепный) ярасык, бек яхшы, бек аруьв; блестящий праздник бек яхшы праздник; 3. перен. (успешный) етимисли.

блеять несов. манъырав.

ближайший прил. 1. (о расстоянии) энъ ювык; ближайшее почтовое отделение энъ ювык почтовый отделение; 2. (о времени) ювык арада, тезлерден; ближайшие дни сосы ювык арадагы куьнлер ишинде; при ближайшем участии энъ ювык катнасув ман.

ближе сравн. ст. от прил. близкий и нареч. близко ювыгырак.

ближний прил. ювыктагы; ближние сёла ювыктагы авыллар.

близ предлог с род. п. касында, янында, ювыгында; близ станции станция касында.

близиться несов. ювыклав, ювыкласув; близится новый учебный год янъы окув йылы ювыклайды.

близкий прил. 1. (недалёкий) ювык; близкое расстояние ювык йол, ювык ара; 2. (о родстве) ювык; близкий родственник ювык кардаш (тукым); 3. перен. ювык; близкие друзья ювык тенълер; 4. в знач. сущ. мн. близкие (родственники) кардаш-кавымлар, тувган-тукымлар; 5. (сходный) бирдей, усас, тенъ; близкие взгляды ойлары усас, каравлары бирдей; принимать в ком-л. близкое участие биревее ян авырув.

близко нареч. 1. (о расстоянии) ювык, алыс тувыл; 2. перен. бек ювык; близко познакомиться бек ювык танысув.

близлежащий прил. ювыктагы, ювыкта яткан; близлежащий город ювыкта болган кала; ювыктагы кала.

близнецы мн. (ед.близнец м.) эгизлер; братья-близнецы ага-инили эгизлер.

близорукий прил. 1. тек ювыктагыды коьруьв, алыстагыды коьре алмав; 2. перен. (недальновидный) алдыда болаяк затты билмевши, тар караслы.

близорукость ж. 1. (недостаток зрения) осал коьруьв; 2. перен. (недальновидность) алдыда болаяк затты билмевлик.

близость ж. 1. (приближение) ювыклык; 2. (об отношениях) ювыкласувлык; 3. (сходство) бирдейлик, усаслык, тенълик; близость взглядов каравларынынъ бирдейлиги.

блик м. ак тап (каранъа фон ишинде ярык тап).

блин м. блин, куймак.

блиндаж м. воен. блиндаж.

блистательный прил. уст. нурлы, йылтыравыклы, данъклы, сыйлы.

блистать несов. 1. уст. йылтырав, яркырав; 2. перен. чем (отличаться) баскаланув, айырылып коьринуьв; блистать остроумием акылы ман айырылып коьринуьв.

блок I м. полит. блок; блок коммунистов и беспартийных коммунистлердинъ эм беспартийныйлердинъ блогы.

блок II м. тех. блок (авыр затларды коьтерер уьшин келистирилген алат).

блокада ж. в разн. знач. блокада.

блокадный прил. блокадный, блокадалы.

блокировать несов. в разн. знач. блокада туьзуьв.

блокнот м. блокнот.

блондин м. блондин, саргылт-акшыл шашлы киси.

блоха ж. буьрше.

блуждать несов. 1. (бродить, плутать) адасув, адасып юруьв; 2. (скитаться, странствовать) эл кезуьв, кыдырув.

блуза ж. блуза, кофта; рабочая блуза рабочий блуза.

блузка ж. блузка (енъил кумаштан тигилген кофта).

блюдо ср. 1. (посуда) тепшек; фарфоровое блюдо фарфор тепшек; 2. (кушанье) ас; обед из трёх блюд уьш сыра берилген уьйле асы.

блюдце ср. шайтепшек.

блюсти несов. саклав, тутув, толтырув.

боб м. бот. ногыт.

бобовый прил. бот.: бобовый стручок ногыт косагы.

бобр м. кундыз.

бобровый прил. кундыз, бобровый; бобровый воротник кундыз яга.

бог м. алла, кудай.

богатеть несов. баюв, байытув.

богатство ср. 1. байлык; естественные богатства табиат байлыгы; 2. (обилие) моллык; 3. перен. (великолепие) ярасыклык; богатство красок сырлардынъ ярасыклыгы.

богатый прил. 1. бай; богатый колхоз бай колхоз; 2. (обильный) онъ, мол; богатый урожай онъ аслык; 3. перен. (великолепный) яхшы, аруьв, бек ярасык.

богатырский прил. батирлик, дав, давдыкындай; богатырское здоровье дав денли.

богатырь м. 1. (в эпосе) батир, дав, палван; 2. (силач) бек куьшли, давдай куьшли адем.

богач ж. бай киси.

боготворить несов. бек суьюв, бек сыйлав.

бодать несов. суьзуьв.

бодаться несов. суьзисуьв.

бодливый прил. суьзекей; бодливая корова суьзекей сыйыр.

бодрить несов. дертлендируьв, коьнъил коьтеруьв.

бодриться несов. дертленуьв, оьз коьнъилинъди коьтеруьв.

бодрость ж. яхшы дертлик, кувнак коьнъиллик.

бодрствовать несов. уяв болып турув, уйкламав.

бодрый прил. кувнак коьнъилли, толы (куьшли) арекетли; кувнак; бодрый старик кувнак карт.

боевой прил. 1. воен. боевой, согысшан, согыска азир; боевой патрон боевой патрон; ядыралы патрон; боевая готовность боевой азирлик; согыска азирлик; 2. разг. (шустрый) тири; боевой парень тири яс.

боек кратк. ф. от прил. бойкий.

боеприпасы только мн. боеприпаслар, кавга яраклары (снарядлар, патронлар эм с.б.).

боеспособность эк. воен. согыс ислерин юргистпеге колыннан келуьвлик.

боеспособный прил. воен. согыс этпеге колыннан келетаган.

боец м. боец, согысувшы.

бой I м. (мн. бои) 1. (сражение) согыс, урыс; воздушный бой ава согысы; морской бой тенъиз согысы; дать бой согыс ашув; принять бой согыс пан явап беруьв; взять без боя согыссыз алув; взять с бою прям. и перен. согыста алув; согысып алув; 2. спорт. куьрес, согысув.

бой II м. только ед. согув (часов); кагув (барабана).

бой III м. только ед. 1. действие от бить; 2. (битое стекло, посуда) уваткышланган сисе.

бойкий прил. 1. (о человеке) сулыплы, тири, арекетли, эсабын тавып билетаган, бажарувлы; бойкий ребёнок тири бала; 2. (людный) шав-шувлы, коьп халклы (адемли); бойкое место коьп халклы (шав-шувлы) ер.

бойкот м. бойкот (айырым бир адем мен, организация ман, государство ман катнасувды коятаган политический эм экономический куьрестинъ бир йосыгы); объявить бойкот бойкот айтув; бойкот салув.

бойкотировать сов. и несов. бойкотлав, бойкот этуьв.

бойница ж. бойница (душланга карап атар уьшин укреплениелерде болатаган тесик).

бойня ж. 1. (для убоя скота) бойня, мал сойылатаган уьй; 2. перен. (массовое избиение) кан тоьгискен согыс, оьлтирис, сойысув, кырылыс, кылыш-кыргын.

бок м. 1. ян, кабырга; у меня колет в боку меним кабыргам шанышады; 2. (сторона) як, бет; бок о бок кабыргалас; янлас; яклы-як; янына; бетине; под боком янында, касында.

бокал м. бокал (уьйкен рюмка); поднимать бокал за кого-л., за что-л. бирев уьшин, бир ват уьшин бокал коьтеруьв (ишуьв).

боковой прил.: боковая поверхность яктынъ уьсти.

боком нареч. янбаслап, кабыргалап; протиснуться боком в дверь эсиктен янбаслап кируьв (янбаслап тыгылув).

бокс м. спорт. бокс (айырым йосыклар бойынша юмырык пан согысув).

боксёр м. боксёр, бокс ойнавшы спортсмен.

болван м. 1. (для шляп) калып; 2. бран. дуьнъкей, авмедий.

болгарин м. (мн. болгары) болгарин.

болевой прил. авырувлы, авырткан, авыртув; болевые ощущения авырув сезими; авырган ер.

более 1. (служит для образования сравн. ст.) артык, артыгырак; более крепкий артыгырак берк; 2. нареч. бек; всё более и более бектен бек; более или менее азба-коьппе.

болезненный прил. 1. маразлы, аврувшан; у него болезненный вид ол мараз шырайлы; 2. (причиняющий боль) авырувлы; укусы осы болезненны сонадынъ шагувы авырувлы; 3. перен. адетте болмаган, ярамаган, келисимсиз.

болезнетворный прил. аврув (мараз) тувдыратаган; болезнетворные микробы мараз тувдыратаган микроблар.

болезнь ок. мараз, аврув; заразная болезнь юкпа мараз.

болеть несов. 1. (быть больным) маразлы болув, аврув; болеть гриппом тымав (грипп) болып аврув; чем он болен? ол не болып аврыйды?; 2. перен. (переживать) кайгырув, кайгы шегуьв; болеть душой ян кыйналув.

болеть II несов. 1. (ощущать боль) авырувлы болув, сызланув; рука болит колым авырыйды; голова болит басым авырыйды; 2. безл. сызлав; болит в ухе кулагым сызлайды.

болеутоляющий прил. мед.: болеутоляющие средства авырувды (сызлавды) койдыратаган дарилер.

болотистый прил. сазлыклы; болотистая местность сазлыклы ер.

болотный прил.: болотная птица сазлык кусы.

болото ср. саз.

болт м. болт, шеге (эсикти, терезеди шегелейтаган темир).

болтать I несов. булгалав; болтать ногами аякларды булгалав (булгав).

болтать II несов. (много говорить) баркылдав, соьзгер болув; болтать без умолку тынмастан (токтамастан) баркылдав.

болтаться несов. 1. (висеть) шайкалув, тербетилуьв; 2. разг. (слоняться) бос юруьв, каьрсиз айланув; не болтайтесь без дела иссиз босына юрменъиз, каьрсиз айланманъыз.

болтливый прил. бос тилли, тилин тыйып билмевши.

болтовня ж. оьтирик соьз, бос соьз.

болтун м. разг. (болтливый человек) соьзгер, куьрпе, бос тилли.

боль ж. авырув, сызлав, шаншув; зубная боль тис авырувы; головная боль бас авырувы; причинять боль авыртув.

больница ж. больница, мараз уьй.

больничный прил. больничный; больничный лист больничный кагыт.

больно I нареч. авыртып, сызлатып; больно ударить авыртып согув; больно обидеть хатерди бек калдырув; юрекке каты тиюв; бек оьпкелетуьв.

больно II разг. (очень, слишком) бек, артык, арттырып.

больной прил. 1. авырыйтаган; больное сердце аврувы болган юрек; больное место 1) авырыйтаган ер, сызлайтаган ер; 2) перен. истинъ осал ери; 2. в знач. сущ. аврувшы, мараз; туберкулёзный больной туберкулёз болып аврувшы; туберкулёз маразы болган; оьпке мараз болган.

больше 1. сравн. ст. от большой уьйкен, уллы; 2. сравн. ст. от много коьп, артык; это мне больше нравится бу мага артык ярайды; 3. нареч. артык этип, озгарып; больше не могу артык этип болмайман, озгарып болмайман; больше не буду артык этпен; больше того оннан озып кетсе; ол аз болса.

больший сравн. ст. от прил. большой уьйкенирек, уллырак, коьбирек, артыгырак; большей частью, по большей части коьбинше, коьбирек кесеги, номайрак кесеги.

большинство ср. коьпшилик, коьбисинше; большинство голосов тавыслардынъ коьпшилиги.

большой прил. 1. (крупный, значительный) уьйкен, уллы, бас, коьп; большая семья уьйкен аел; 2. перен. (важный) уьйкен манели; 3. (взрослый) ясы уьйкен; большой палец бас бармак; большая буква уьйкен буква; бас буква.

болячка ж. разг. шыйкан, сызлавык, котыр, иринли яра, сисик.

бомба ж. бомба.

бомбардировать сов. и несов. воен. бомбалав, бомбалар таслав.

бомбардировка ж. бомбалав, бомба таслав.

бомбардировочный прил. воен. бомбалавшы; бомбардировочная авиация бомбалавшы авиация.

бомбардировщик м. ав. бомбардировщик, бомбалавшы самолёт.

бомбёжка ж. разг. бомбалав, бомбалар таслав.

бомбить несов. бомбалав.

бомбоубежище ср. бомбоубежище, бомбадан ясырынув орны.

бор м. (хвойный лес) бор, карагай тереклер агашлыгы.

бордо прил. неизм., бордовый прил. разг. моры туьсли; бордовый цвет моры туьс.

борец м. 1. спорт. куьресши; 2. (за что-л., против чего-л.) куьресши; борцы за мир тынышлык уьшин куьресшилер.

борзая ж. (охотничья собака) тазы ийт.

бормотать несов. куьбирдев, мыртылдав.

борода ж. сакал.

бородавка ж. менъ, шуьел.

бородатый прил. сакаллы, уьйкен сакаллы.

бородка ж. 1. уменьш. от борода; 2. (у ключа) ашкыш тили.

борозда ж. баразна.

бороздить несов. 1. баразна салув, баразналав; 2. перен. сызгышлав; морщины бороздили лоб манълайы тыртыклар ман сызгышланган.

борона ж. с.-х. тырнавыш.

боронить несов. с.-х. тырнав, тырнавыш салув, тырнавлав.

бороновать несов. см. боронить.

бороться несов. 1. куьресуьв; 2. (за что-л., против чего-л.) куьресуьв; бороться за мир тынышлык уьшин куьресуьв.

борт м. (мн. борта и борты) 1. (одежды) яга; 2. мор. (судна) борт, як, шет; на борту бортта; кемединъ кабыта шетинде; за бортом 1) борт тысында, сувда; 2) перен. тасланган, былактырылган, саннан шыгарылган; выкинуть за борт перен. керексиз (яравсыз) болганыннан себеп шыгарып алып таслав.

борщ м. борщ.

борьба ж. 1. спорт. куьрес; 2. (за что, против чего, с кем-чем) куьрес; классовая борьба классовый куьрес; политическая борьба политический куьрес.

босиком нареч. яланъ аяк.

босой прил. яланъ аяк; на босу ногу яланъ аягына; яланъ аяклай.

босоногий прил. яланъ аяк (аягына бир зат та киймеген).

ботаника ж. ботаника (оьсимликлер акында наука).

ботанический прил. ботанический; ботанический сад ботанический бав.

ботва ж. сабак (корнеплодлардынъ япыраклы сабаклары).

ботинки мн. (ед. ботинок м.) ботипкалар.

боты мн. (ед. бот м.) ботлар (бийик конышлы калошлар).

боцман м. мор. боцман (флотта палубный командадынъ старшинасы).

бочар м. боькшеши.

бочка ж. бочка, боькше.

бочонок м. кишкей бочка, кишкей боькше.

боязливый прил. коркак, коркувшан, уьркек, уьркуьвшен.

боязнь ж. коркув, уьркуьв.

боярин м. ист. боярин.

боярский прил. ист. боярский; боярская дума боярский дума.

бояться несов. 1. (испытывать страх) коркув, уьркуьв, шекленуьв; бояться темноты каранъалыктан коркув; 2. (опасаться) кавыфланув, коркув; бояться встречи йолыгыспага кавыфланув.

браво I нареч. (мужественно, молодцевато) йигит; он браво выглядит ол йигит сыпатлы коьринеди.

браво II межд. яша, аперим; браво, молодец! аперим, йигит!

бравый прил. йигит; бравый мужчина йигит эр.

брак I м. брак, неке, уьйленуьв; вступить в брак уьйленуьв.

брак II м. (испорченная продукция) брак, зыян болган продукция; бороться с браком брак пан куьрес бардырув.

бракованный прил. бракка шыгарылган.

браковать несов. бракка шыгарув.

бракосочетание ср. уст. уьйленуьв, неке кыюв.

бранить несов. урсув, шамнанув, соьгуьв.

браниться несов. 1. с кем урсысув, шамнанысув, соьгисуьв, каптырылысув; 2. (ругаться) азарланув, соьгинуьв.

брань I ж. (ругань) азар, соьгуьв.

брань II ж. ист. (битва): на поле брани согыс майданында, согыста; кавгада.

браслет м. билезик.

брат м. кардаш, ага, ини, аданас; старший брат уьйкен кардаш, ага; младший брат кишкей кардаш, ини, бебе; двоюродный брат эки кардаштан, аптели-синъиллерден тувган ага-инилер; сводный брат оьгей ата яде анадынъ улы;на брата разг. аьр кимге; аьр бирисине.

братание ср. кардашласув, татымласув, ювыкласув; братание солдат на фронте фронтта солдатлардынъ кардашласувлары (татымласувлары).

братский прил. кардаш, кардашлык; братские республики кардаш республикалар.

братство ср. кардашлык, ювыклык, дослык, шоклык, татымлык; братство рабочих всех стран бари де кыраллардынъ рабочийлерининъ дослыклары (шоклыклары, ювыклыклары).

брать несов. алув; брать начало басын алув; брать верх енъуьв, уьстинлик алув; брать пример коьрим алув.

браться несов. см. взяться; браться за ум акылды йыйып алув, берлиликти (акылсызлыкты) коюв, акыллыланув.

бревенчатый прил. бурыслы, бурыслардан ясалган; бревенчатый дом бурыстан ясалган уьй.

бревно ср. (мн. брёвна) бурыс.

бред м. 1. сандыраклав; больной в бреду аврыйтаган сандыраклайды; 2. перен. (бессмыслица) сандырак, манесиз соьз соьйлев.

бредить несов. сандыраклав.

бредовой прил. сандыраклы; манесизлик (фантастический, бессмысленный).

брезгать несов. шийкенуьв.

брезгливый прил. шийкеншек.

брезент м. брезент (сув оьтпейтаган берк кумаш).

брезентовый прил.: брезентовая обувь брезенттен тигилген аяк кийим.

брезжить, брезжиться несов. 1. (рассветать) аз-маз танъ атып баслав, танъ сес берип баслав; 2. (едва светиться) тегаран бир янып турув, тегаран бир ярык берип турув; в степи чуть брезжит огонёк данъылда от тегаран бир ярыкланып турады.

бремя ср. авырлык, азап, юк; непосильное бремя куьш етпеслик авыр юк; под бременем азап астында; эзиетленуьвде; кыйынлык коьруьвде.

бренчать несов. шертуьв, сылтыратув, занъыратув.

брести несов. куьш пен барув, суьйретилип юруьв, салпы аякланып барув.

брешь ж. тесик; пробить брешь 1) тесик тесуьв, тесик оюв; 2) перен. оравлыктан оьтип шыгув.

брею, бреешь и т. д. наст. вр. от брить. бреюсь, бреешься и т. д. наст. вр. от бриться. бригада ж. в разн. знач. бригада; танковая бригада танковый бригада; поездная бригада поездной бригада; тракторная бригада тракторный бригада; полеводческая бригада данъыл эгин бригадасы. бригадир м. бригадир (бригададынъ етекшиси, басшысы). бригадный прил. бригадный, бригададыкы, бригададынъ. брильянт м. брильянт (баа тас, тегисленген, йонылган алмаз). бритва ж. беки; безопасная бритва кавыфсыз беки. бритвенный прил.: бритвенный прибор беки савыты; бритвенные принадлежности беки алатлары. бритый прил. кетерилген, кырылган; бритая голова кетерилген бас. брить несов. кетеруьв. бриться несов. кетеринуьв, оьзинъди кетеруьв. бровь ж. кас; не в бровь, а в глаз погов. тувра уьстине туьсип айтув. брод м. кешуьв; идти бродом сувдынъ сай ериннен тувралап кешип шыгув.

бродить I несов. (о вине, о пиве) ашшув, коьпируьв.

бродить II несов. кыдырув (кайда болса, сонда).

бродяга м. и ж. канъгыма.

бродяжничать несов. канъгып юруьв.

брожение ср. 1. хим. ашшув, коьпируьв (микроорганизмлардынъ органический веществоларды бузувы, ашшытувы); 2.перен. (недовольство) козгалыс, коьтерилис, разы болмавлык; брожение умов разы болмай соьйлевлер юргистип баслав.

бром м. хим. бром.

бронебойный прил. воен. броняды тесетаган, броня тескиш; бронебойный снаряд броня тескиш снаряд.

броневой прил. воен. бронялы, броня капланган; броневой автомобиль броня капланган автомобиль.

броненосец м. мор. броненосец (броня капланган уьйкен военный кеме).

бронепоезд м. воен. бронепоезд (броня капланган поезд).

бронетанковый прил. воен. бронетанковый, бронетанклы; бронетанковые войска бронетанковый войскалар.

бронза м. бронза (бакыр ман коладынъ косылганы).

бронзовый прил. (сделанный из бронзы) бронза, бронзалы; бронзадан этилген; бронзовая статуя бронзадан этилген статуя.

бронированный прил. броня капланган, бронялы, броняластырылган, броняланган; бронированный поезд броняланган (броня салынган) поезд.

бронированный прил. (закреплённый за кем-л.) беркитилген, броня салынган; бронированное место броняланган, броня салынган, беркитилген орын.

бронировать сов. и несов. (покрыть бронёй) бронялав, броня каплав, броня ман ябув.

бронировать несов. (закреплять за кем-л.) беркитуьв, броня салув, беркитип алув; бронировать место в вагоне вагонда орынды бронировать этуьв.

бронхи мн. (ед. бронх м.) анат. бронхлар (тыныс алув тамактынъ эм оьпкелердинъ бутакланган тарамлары).

бронхит м. мед. бронхит (бронхлардынъ силекей шыгатаган куьплерининъ сисуьвлери).

броня ж. (закрепление за кем-л.) беркитип коюв, беркитпе.

броня ж. 1. ист. (панцырь) темир коьйлек; 2. воен. броня (сакланар уьшин военный кемелерге, танкларга затларга капланатаган стальной кабат).

бросать несов. см. бросить.

бросаться несов. 1. см. броситься; 2. (друг в друга) тасласув, былактырысув, атысув; бросаться камнями тас пан аткыласув (былактырысув); бросаться деньгами акшады сапырув; сыраф этуьв.

бросить сов. 1. (кинуть) былактырув, таслав; 2. воен. (направить) йиберуьв, салув; бросить лучшие силы на неприятеля куьшлердинъ энъ яхшыларын душпанга йиберуьв (салув); 3. (прекратить) таслав, коюв; бросить курить туьтин ишуьвди (таслав) коюв; бросить взгляд коьз атув, карап алув; бросить тень на кого-л. биревди уятлы этуьв, басын кемитуьв.

броситься несов. 1. (наброситься) шабув, атылув, тасланув, былактырылув; броситься на врага душпанга атылып шабув; 2. (с высоты вниз) каргув, атылув; броситься в воду сувга атылув (каргып туьсуьв); 3.    (поспешить) шабув, алгасав, калтанълав; броситься на помощь ярдам этпеге шабув, ярдам этпеге алгасав. брошка, брошь ж. брошка, туьйревиш. брошюра ж. брошюра (кишкей, юка книга). брус м. брус (юван тымалак агаш).

брусника ж. бот. брусника.

брусничный прил.: брусничное варенье брусника вареньеси.

брусок м. (точильный) билев.

бруствер ж. воен. бруствер (согысшыларга душпан ядыраларыннан сакланар уьшин этилинген топырак тоьбе).

брутто прил. нескл. брутто (савыты ман бирге товардынъ шеккени, авырлыгы).

брызгать несов. шашыратув, буьркуьв.

брызгаться несов. буьркинуьв; брызгаться водой сув буьркинуьв.

брызги только мн. шашыраган (буьркилген) сув тамшылары.

брызнуть сов. и однокр. шамдырув, тевип агып шыгув, атылып ягув; кровь брызнула из раны кан ярадан шамдырып акты.

брыкать несов. тебуьв.

брыкаться несов. тебуьв, тебисуьв; лошадь брыкается ат тебеди.

брыкнуть сов. и однокр. см. брыкать.

брынза ж. пыслак (койдынъ суьтиннен этилген пыслак).

брысь! межд. пишт!, пиште! (мысыкты кувув).

брюква ж. бот. брюква (уьйкен таьтли тамыры болган овощ).

брюки мн. ыстан.

брюнет м. кара-боран, кара шашлы.

брюхо ср. разг. курсак.

брюшина ж. анат. курсак эти; воспаление брюшины курсак этининъ сисуьви.

брюшко ср. (у насекомых) курсак.

бряцать несов. сылтыратув, занъырдатув, карыш-курыш эттируьв; бряцать оружием савытты сылтыратув.

бубенцы мн. (ед. бубенец м.) шанъ, конъырав.

бубенчик м. кишкей конъырав.

бублик м. калаш, колаш, тогаш.

бугор м. тоьбе, калкув ер.

буддизм м. рел. буддизм, будда дини (Китайда, Японияда, Индияда эм Куьнтуварда бир неше эллерде яйылган дин).

будильник м. будильник (саат, шанъы болган стол саати).

будить несов. 1. уятув, уянтув, уяндырув; 2. перен. (возбуждать) тувдырув, юрекке салув.

будка ж. будка; железнодорожная будка темир йол будкасы.

будни мн. куллык куьни, праздник болмаган куьн.

буднишний прил. 1. (непраздничный) байрам болмаган, адеттеги ис куьни; 2. перен. (повседневный) аьр куьнделик, ис вакыты; 3. перен. (безрадостный, беспросветный) суьйинишсиз, кувнаксыз, коьнъилсиз.

будоражить несов. разг. бос кыйнав, тынышсызлав, тынышын боьлуьв (бузув).

будто 1. союз (словно) демеге болаяк, десенъ ярайды,болар деймен, секилли; у вас такой вид, будто вы не поняли сиз анъламаган сыпатлы коьринесиз, сиз анъламадынъыз болар деймен; 2. союз деп, дерсинъ, айтарсынъ, тап, тамам; он уверяет, будто он это видел ол затты ол тап коьргенмен деп ынандырады; 3. частица (кажется, как будто, разве) усайды, коьринеди, дерсинъ, болар деймен, боласынъ, бугай; ты мне этого будто не говорил сен оны мага айткан йоксынъ болар деймен.

буду, будешь и т. д. буд. вр. от быть.

будущий прил. 1. келеек; в будущем году келеек йылда; 2.            в знач. сущ. будущее ср. келеектеги, алдыдагы; в недалёком будущем ювык арада келеектеги; кешикпей келеектеги.

будущность ж. келеектеги, келеектеги куьнлери, алдыдагы; блестящая будущность келеектеги куьнлери бек яхшы.

бужу наст. вр. от будить.

буза ж. (напиток) боза.

бузина ж. бот. бузина, эшки тал.

буйвол м. ара, сув сыйыр, кавмиш.

буйный прил. 1. (бурный, порывистый) куьшли, каты; буйный ветер куьшли эскен каты ел; 2. (о растительности) тез (шалт) оьскен; буйные побеги тез оьскен яс бутаклар; 3.          (непокорный, шумный) енъип болмаган, бойсынмаган, кажымаган, дувлак, кутырган.

буйствовать несов. тоьбелесуьв, урсыс шыгарув, истен шыгув, кутырув.

бук м. бот. бик (кабыгы тегис эм каты тукым агаш).

букашка ж. курт-кумырска.

буква ж. буква; прописная буква бас буква, уьйкен буква; строчная буква кишкей буква; буква в букву тапма-тамам; соьзбе-соьз.

буквально нареч. 1. (дословно) соьзбе-соьз, соьзин соьзлей; перевести буквально соьзин соьзлей (соьзбе-соьз) этип коьшируьв; 2. разг. (совершенно) коьтере, толылайына; он буквально все дни занят ол коьтере куьнлерде де (эш бир куьнде де) бос тувыл.

буквальный прил. 1. (дословный) соьзбе-соьзли, соьзин-соьзли; буквальный перевод соьзбе-соьзли (соьз-соьзли, соьзин-соьзли) этилинген коьшируьв; 2. (точный, прямой) тамам, тувра; в буквальном смысле слова соьздинъ тувра манесинде.

букварь м. букварь.

букет м. букет, шешекейлер байламы.

букинистический прил.: букинистический магазин букинистический магазин (эски книгалар сатылатаган магазин).

буксир м. (пароход) буксир, кеме; взять на буксир 1) буксирлев, буксирге алув; 2) перен. ярдамласув.

буксировать несов. буксирлев; пароход буксирует баржу кеме баржады буксирлейди.

булавка ж. булавка, туьйревиш.

булавочный прил. с булавочную головку перен. туьйревиш басындай, бек кишкей зат.

буланый прил. ашык сары (йылкы туьси).

булка ж. булка, кишкей ак оьтпек.

булочник м. булочник, булкашы.

булочница ж. булочница, булкашы хатын.

булочный прил. 1.: булочные изделия булка туьрлери; 2. в знач. сущ. булочная ж. булочный, булка сатылатаган туькен.

булыжник м. тоьгерек тас.

булыжный прил. булыжная мостовая тоьгерек тас тоьселген орам.

бульвар м. бульвар (эки ягына тереклер эгилген кенъ орам).

бульон м. сорпа (эт кайнатылган сув).

бумага I ж. 1. кагыт; 2. (документ) кагыт; ценные бумаги баалы кагытлар.

бумага II ж. текст. мамык кумаш, мамык йиплер.

бумажник м. (для денег) калта, бокша.

бумажный I прил. бумажные деньги кагыт акша.

бумажный II прил. текст.: бумажная ткань мамык кумаш.

бумазейный прил. текст.: бумазейное платье бумазей шыба (коьйлек).

бумазея ж. текст. бумазея (мамыктан этилген туькли кумаш).

бункер м. тех., с.-х. бункер.

бунт м. бунт, коьтерилис, козгалыс.

бунтарский прил. бунтар, бунтарлык.

бунтарь м. бунтарь, бунт коьтеруьвши.

бунтовать несов. бунт этуьв,бунтта болув.

бунтовщик ж. бунтшы, бунтта болувшы.

бур ж. тех. бур (тескиш машина).

бурав м. тех. бурав (тескиш алат).

буравить несов. буравлав, тесуьв.

бурак м. обл. шуьвилдир.

буран м. боран.

бурдюк м. тулык.

бурелом ж. яткын (ел авдарган, йыккан тереклер).

бурение ср. тех. буравлав, тесуьв.

буржуазия ж. буржуазия; крупная буржуазия уьйкен буржуазия; мелкая буржуазия увак (бек бай болмаган) буржуазия.

бурить несов. тех. бурав, тесуьв.

бурлак м. уст. бурлак (эски заманда артель составында аркан ман кемелерди агынга карсы суьйреп юрген исши).

бурливый прил. давыллы, кайнап турган толкынлы.

бурлить несов. кайнав, боркылдав.

бурный прил. 1. (обильный бурями) боранлы, давыллы, каты елли; бурное море давыллы тенъиз; 2. перен. (стремительный) атлыккан, куьшли, каты; бурный порыв ветра елдинъ каты эсип йиберуьви.

буровой прил. тех.: буровая скважина буравлап этилген куйы (тесик).

бурчать несов. разг. куьбирденуьв, соьйленуьв; бурчать себе под нос оьзине оьзи бир затлар соьйленуьв.

бурый прил. конъыр, куба; бурый медведь куба аюв; бурый уголь конъыр коьмир.

буря ж. боран, давыл.

бурят ж. (мн. буряты) бурят.

бусина, бусинка ж. бир мойшак, мойшак коьз.

бусы мн. мойшак; коралловые бусы маржан мойшаклар.

бутерброд м. бутерброд (уьстине май, колбаса, икра эм с. б. салынган кесек оьтпек).

бутон ж. бутон, шешекей буьри.

бутылка ж. бутылка, сисе.

бутылочный прил.: бутылочный цвет бутылка туьсли (карагошкыл-ясыл туьс).

буфер м. ж.-д. буфер.

буфет м. 1. (шкаф для посуды) буфет (казан-аяк салынатаган шкаф); 2. (закусочная) буфет, ас сатылатаган уьй.

буханка ж. (формовой хлеб) буханка, формалы оьтпек.

бухгалтер м. бухгалтер.

бухгалтерия ж. 1. бухгалтерия (счетоводлыктынъ эм учёт исининъ теориясы эм практикасы); 2. (отдел) бухгалтерия (предприятиеде эсап ислерин юргистетаган отдел).

бухта ж. бухта (тенъизде пароходлар тургандай кишкей колтык).

бушевать несов. (о стихии) давылланув, каты толкынланув; пламя бушевало ялын давыллана эди.

буянить несов. тоьбелесуьв, урыс шыгарув, кутырув.

бы частица, с глаголами прошедшего времени образует сослагательное наклонение: а) в значении возможной предположительности действия эгер, =са (=се), эди; если бы не дождь, мы бы уехали эгер ямгыр болмаган болса, биз кеткен болыр эдик; б) в значении совета, предупредительного предложения или грубого предостережения экен, эди; вы бы присели сиз олтырсанъыз эди.

бывало вводн. сл. (прежде, иногда) бирерде, болатаган эди, болар эди, бар эди, бир вакытлар (бир шаклар) бар эди; сядет, бывало, и начнёт рассказывать бирерде ол олтырар да, хабар айтып баслар эди.

бывалый прил. 1. (много видевший, испытавший) коьпти коьрген, коьп затларды бастан кеширген; бывалый солдат коьпти коьрген солдат; 2. (привычный) уьйренген, белгили, таныс; это дело бывалое ол ис белгили (таныс) ис.

бывать несов. 1. см. быть; 2. (происходить, случаться) болув, болып олтырув, бар болув, барув, келуьв; заседания месткома бывают раз в неделю месткомнынъ заседаниелери юмада бир кере болады; 3. (посещать) болув, барув; он часто бывает в театре ол театрде тез-тез болады; бывает и так булай болып та олтырады; солай да болып олтырады; с ним это бывает онда бу зат болатаган.

бывший прил. алдынгы, авелги; бывший директор алдынгы (авелги) директор.

бык I м. оьгиз.

бык II м. чаще мн. (устой моста) тиреклер, баганалар.

былина ж. лит. былина, батир йырлары (батирлер акында рус эпос йырлары).

было частица, употребляется при прошедшем времени глаголов для обозначения того, что действие началось или было предположено, но не совершилось эди, эдим; я совсем было собрался идти, да раздумал мен бараяк болып тамам азирленген эдим, ама койдым.

былой прил. 1. (прошлый, минувший) озып кеткен, авелги; 2. в знач. сущ. былое ср. озып кеткен вакыт.

быль ж. акыйкат болган зат; это не сказка, а быль ол эртеги тувыл, а акыйкат болган зат.

быстро нареч. тез, шалт.

быстрота ж. тезлик, шалтлык; с быстротой молнии айындырыктынъ тезлиги мен, айындырыктай тез болып.

быстроходный прил. мор. тез (шалт, каты) юретаган; быстроходный катер тез (шалт, каты) юретаган катер.

быстрый прил. тез, шалт, каты; быстрое течение каты агым.

быт м. яшав аьл; домашний быт уьйги яшав аьл.

бытиё ср. филос. барлык, кешинме, яшамаклык.

бытовой прил.: бытовые условия яшав аьллер.

быть несов. 1. (существовать, иметься) болув, бар, бар болув; у него был сын онынъ улы болган; 2. (находиться) болув, турув; я был дома мен уьйде болдым; 3. (происходить, состоять) болув; заседание будет в четверг заседание бийсемби куьн болаяк; 4. употр. как часть составного сказ. болув; он был рабочим ол рабочий болган; быть в отсутствии йок болув, болмав; быть обязанным борышлы болув; быть в пальто пальто кийген болув, пальтолы болув; как быть? не этпеге керек? калай этпеге керек?

бью, бьёшь и т. д наст вр. от бить.

бьюсь, бьёшься и т. д. наст. вр от биться.

бычий прил. оьгиз, оьгиздики; бычья кожа оьгиз териси.

бюджет м. бюджет (белгили бир заманга деп этилинген келимлер эм шыктажлар смета).

бюджетный прил. бюджетли; бюджетный год бюджетный йыл.

бюллетень м. в разн. знач. бюллетень.

бюро ср. нескл. 1. бюро (партийный организациядынъ толтырувшы эм басшылык этетаган органы); 2. (учреждение) бюро; справочное бюро справочный бюро; 3. (письменный стол) бюро, стол (язув язатаган стол).

бюрократизм м. бюрократизм (истинъ формальный ягына якынлык, яшавдан шетте турув, адемнинъ интересинен эректе яшав).

бюст см. 1. (скульптура) бюст; 2. (женский) бюст.

бюстгальтер м. бюстгальтер, кыспа.

бязь ж. текст. боьз.