А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я ?
 
 

мавзолей м. мавзолей (кабыр уьстине ясалып салынган уъйкен памятник).

магазин м. 1. магазин, туькен; продовольственный магазин азыктуьлик сатылатаган туькен; 2. воен. (у огнестрельного оружия) магазин.

магистраль ж. магистраль (кайдай эсе де бир сеть те темир йол, электро эм телеграф линияда основной йол).

магната, магнат (бек бай капиталист); нефтяной магнат нефтяной магнат; финансовый магнат финансовый магнат.

магний м. хим. магний.

магнит м. магнит (темир яде сталь кесеклерин оьзине тар-татаган темир руда яде сталь кесеги).

магнитный прил. магнит, магнитлы, магнитлык; магнитная стрелка магнит стрелкасы.

магнолия ж. магнолия (терек эм шешекей).

мадаполам, мадеполам м, текст. мадаполам (кумаштынъ бир ту ьр ли си)..

маёвка ж. ист. маёвка, май байрамын этуьв (революциядынъ алдындагы Россияда - рабочийлердинъ биринши майда этип турган ясыртын йыйынлары).

мажу, мажешь и т. д. наст. вр. от мазать.

мажусь, мажешься и т. д. наст. вр. от мазаться.

мазанный прил. (глинобитный) балшык пан сыланган.

мазать несов. 1. ягув; мазать хлеб маслом оьтпекке май ягув; 2. (пачкать) батырув, кирлев.

мазаться несов. l.-югув, ягылув;

. стена мажется ирге югады; 2. кирленуьв; 3. ягынув.

мазнуть сов. и однокр. ягып кетуьв, бир ягув, ягып алув.

мазурка ж. муз. мазурка (йыр эм ойын).

мазут м. тех. мазут (нефтьтен шыракмай, бензин, газолин шыгарып алган сонъ калатаган майлы нефть калдыклары).

мазь ж. 1. мед. дари май; цинковая мазь цинковый май; 2. май; колёсная мазь арба май.

май м. май; Первое мая Биринши май.

майка ж. майка (енъсиз трикотаж коьйлек).

майор м. воен. майор.

майский прил. майский, май, майдагы; майская демонстрация май демонстрациясы.

мак м. майталкан.

макаронный прил.: макаронная фабрика макарон фабрикасы.

макароны мн. (ед. макарона ж.) макарон (азир лаке а).

макать несов. малув, батырып алув.

макет м. макет; макет здания уьйдинъ макети.

маклер м. маклер (сатув-алув куллыкларын туьзуьвде катнасувшы ара киси).

макнуть сов. и однокр. см. макать.

максимальный прил. энъ йога-ры, энъ коьп; максимальная скорость энъ йогары тезлик; максимальная доза энъ коьп доза, энъ йогары уьлис (норма).

максимум м. максимум, энъ коьплик, болганынша коьплик; приложить максимум энергии энъ коьп (болганынша) энергия салув.

макушка ж. 1. (головы) тоьбе; сдвинуть шапку на макушку боьркти бас тоьбесине киюв; 2. бас, тоьбе (теректинъ басы, тавдынъ басы, тавдынъ тоьбеси).

малахит м. мин. малахит (ашык ясыл туьсли mac).

малёк м. малёк (янъы яратылган кишкей балык).

маленький прил. 1. (небольшой) кишкей; маленький рост кишкей бой; 2. (незначительный) кишкей, аз; маленькая неприятность кишкей онъайсызлык; 3. (малолетний) кишкей; маленький ребёнок кишкей бала.

малина ж. бот. малина (елек).

малиновый прил. 1. малинадан этилген; малиновое варенье малинадан этилген варенье; 2.цвете) малина туьсли.

мало 1. нареч. (немного) аз; я мало сделал аз эттим; мало кто знает об этом оныыъ акында билетаганлар аз; 2. в знач. сказ, аз; мне этого мало мага бу аз; -v мало-помалу аз-аздан, акырын-акырын, аста-акырын.

маловажный прил. аз манели; маловажная причина аз манели сылтав.

маловат в знач. сказ. разг. бир аз тар, бир аз кишкей; пальто ему маловато пальто ога бир аз тар; он ростом маловат онынъ бойы бир аз кишкей.

маловато нареч. бир аз аз; материи маловато кумаш бир аз аз.

маловероятный прил. дурыстан алые, аз дурыслыгы болган.

малограмотность ж. аз грамоталык.

малограмотный прил. и в знач. сущ. аз грамоталы; школа для малограмотных аз грамоталы-лар уыиин школа.

малодушие ср. кескинсизлик, юрексизлик, эрксизлик, ийгерсизлик, тавекелсизлик.

малодушный прил. кескинсиз, ийгерсиз, тавекелсиз; малодушный человек йигерсиз (тавекелсиз) адем.

малоземельный прил. ери аз, аз ерли.

малокалиберный прил.: малокалиберная винтовка тар калиберли мылтык.

малокровие ср. мед. малокровие, аз канлылык.

малокровный прил. малокровный, аз канлы.

малолетний прил. (о детях) яс, ясы етпеген, ясы толмаган, сабий, бала.

малолитражный прил.: малолитражный автомобиль малолитражный автомобиль.

мало-мальски нареч. разг. кай-гадер болса да, аз-маз болса да.

маломощный прил. (малой мощности) аз куватлы, аз куьшли, куьши аз болган; маломощный двигатель аз куватлы мотор.

мало-помалу нареч. см. мало.

малосемейный прил. кишкей аелли, аз аелли.

малосольный прил. енъил тузлы; малосольные огурцы енъил тузлы хыяр.

малочисленный прил. аз санлы.

малый I прил. 1. разг. (маленький) кишкей, аз; малые дети кишкей балалар; 2 . кратк. ф. кишкей, тар; сапоги мне малы этиклер мага кишкей (тар); пальто мало пальто тар; без малого, без мала тап, аз-маз етпей, бир тоьнекейсиз; без малого сто рублей юз манетке бир аз етпейди; с малых лет кишкей ястан.

малый II м. разг. яс, йигит; славный малый яхшы йигит.

малыш м. разг. кишкей бала.

мальчик м бала, кеде.

мальчишеский прил. неодобр. баладай баласып, баладай болып; малчьйшеский поступок баладай болып бир зат этуьв.

мальчишество ср. неодобр, балашылык.

мальчуган м. балакай.

малюсенький прил. разг. кишкенекей.

малютка м. и ж. сабий.

маляр м. маляр, сыршы, сырлавшы.

малярия ж. мед. малярия, безгек, кыздырма (аврув).

малярный прил. малярный, сыршылык, сырлавшылык; малярные работы малярный куллыклар.

мама ж. ана, абай.

мамонт м. мамонт (узын юнли узын тислери болган бурынгы пил).

мандарин I м. ист. мандарин (революция алдындагы Китайда йогары чиновник).

мандарин II м. бот. мандарин (терек эм емис).

мандат м. мандат (адемнинъ кайдай болса да бир полномочиесине щагат болатаган документ).

мандатный прил. мандатный; мандатная комиссия мандатный комиссия (депутатларга яде делегатларга мандат бе-рип яде олардынъ мандатларын тергеп туратаган комиссия).

мандолина ж. муз. мандолина.

манёвр, манёвр м. 1. воен. манёвр; тактический манёвр тактический манёвр; 2. перен. (уловка, ловкий приём) кы-лыплык, эплик, сулып; 3. только мы. воен. манёврлер (боевой аьллерге ювык болган аьллерде аскердинъ яде флоттынъ тактический занятиелери).

маневрировать несов. 1. манёвр этуьв; 2. перен. (хитрить) айландырув, туьрлендируьв.

манеж м. манеж (атка минип уьйренуьвге азирленген ер яде уьй).

манекен м. манекен (тигилген кийимнинъ оълшемин карамага этилген адем кевдеси).

манера ж. (способ что-л. делать, стиль) адет, кылык; манера говорить соьйлев адети; дурные манеры яман кылыклар,

манжета ж. манжета.

маникюр м. маникюр (кол тырнакларды карап юргистуьв).

манить несов. 1. (звать) ымлап шакырув; манить к себе ымлап оьзине шакырув; 2. перен. (прельщать, привлекать) кызыктырып (сукландырып) оьзине тартув.

манифест м. мамина (политический партиялардынъ, общественный организациялардынъ,литературный куьплердинъ оьз-лерининъ ойларын, программаларын эм решениелерин коьргистип язган обращениелери); Манифест Коммунистической партии Коммунистический партиядынъ манифеста.

манифестация ж. манифестация (бирликти яде бир затка разы тувыллыкты билдирмеге уйгынластырылган уьйкен юрис).

мания ж. мания (бар болган ойды, эсти бир идеяга кадалтып, психика яктан сав болмай турган аьл); мания величия оьзинъди бир уьйкен адемге санап турув маниясы.

манка ж. см. манный.

манный прил.: манная крупа манный крупа; манная каша манный баста.

манометр м. тех. манометр.

мануфактура I ж. эк., ист. мануфактура (уьйкен машинный промышленноетыпинъ алдында болган капиталистический производстводынъ формасы).

мануфактура II ж. (ткани) кумашлар, мануфактура.

марать несов. 1. разг. (пачкать) кир юктырув, бояв, кирлев; марать платье кийимге кир юктырув; 2. перен. (бесчестить) яла ягув, болмаганды айтув; марать честное имя алал адемге яла ягув.

мараться несов. разг. кирленуьв.

марганец м. хим. марганец (кызгылт-куба туьсли, отта аилак авыр ирий таган металл).

маргарин м. маргарин (тувар майыннан эм оьсимликлер ма-йыннан этилген искусственный май).

маринад м. маринад.

мариновать несов. 1. марииадлав; мариновать грибы шайтан-кулакларды маринадлав; 2. перен. разг. айландырув.

марионетка ж. 1. театр, (кукла) марионетка, кувыршак; 2. перен. (о человеке) кувыршактай адем ((биревдинъ колында кувыршактай болып, онынъ айтканын этип юруьв).

марка ж. 1. марка; почтовая мар­ка почтовый марка; гербовая марка гербовый марка; 2. (клеймо) белги, тамга, марка; фабричная марка фабричный марка.

маркий прил. юкпа, тез кирленгиш.

марксизм м. марксизм.

марксизм-ленинизм м. марксизм-ленинизм.

марксист м. марксист (марксизм йолы ман барувшы).

марксистский прил. марксистский; марксистский диалектический метод марксистский диалектический метод.

марксистско-ленинский прил. марксистско-ленинский.

марля ж. марля.

мармеладл. мармелад (конфета).

мародёр м. тонавшы, талавшы.

март м. март.

мартен м. тех. мартен, мартен пеши.

мартышка ж. зоол. мартышка (маймыл тукымы).

марш м. 1. (способ ходьбы в строю) марш; 2. (поход) марш; трёхдневный марш уьш куьнлик марш; 3. муз. марш.

маршал м. воен. маршал (военный am, генералдан уьйкен).

маршировать несов. марш пан юруьв.

маршрут м. маршрут, алынган йол (юрмеге, бармага берилген йол).

маска ж. 1. маска, кап, перде, бет яюв; надеть маску маска киюв; 2. (предохранительная покрышка) маска, кап; противогазовая маска газдан сакланув кабы (маскасы); 0 сбросить маску (с себя) айлежуьвди (кылыпеувды) коюв; сорвать маску с кого-л. биревдинъ бетин ашув, ясыртынларын ашув.

маскарад м. 1. маскарад (бал, ога маска эм маскарадный кийимлер кийип келедилер); 2. перен. айлежилик.

маскировать несов. (делать что-л. незаметным) маскировкалав, ясырув; маскировать орудия топларды маскировкалав; маскировать свой намерения перен. оьз мыратынъды ясырув.

маскировка ж. 1. действие от маскировать и маскироваться; 2. воен. (приспособление для маскировки) маскировкалав алаты.

маскировочный прил.: маскировочный халат ясырынмага онъайлы кийим; маскировкаланув халаты.

маслёнка ,ж. 1. (посуда для масла) маслёнка, май савыт; 2. тех. (сосуд для смазочного масла) маслёнка.

масленый прил. 1. (намазанный или запачканный маслом) майланган, май ягылгаи; майлы; масленый блин майлы шырлама (блин); 2. перен. (льстивый) ялынган, ялбарган; масленый голос ялынган тавыс.

маслина ж. бот. маслина (оливка тереги эм емиси).

маслить несов. майлав.

масло ср. 1. май; сливочное масло сары май; топлёное масло кайнатылган май; подсолнечное масло куьнайлан май; 2. живоп. (масляная краска) майлы сыр; подлить масла в огонь оьршиктире беруьв, от баса беруьв; идёт как по маслу бек енъил болып барады.

маслянистый прил. майлы; маслянистый сыр майлы пыслак.

масляный прил. май, майлы, майдынъ; масляное пятно май табы; масляная краска майлы сыр.

масса I ж. 1.физ. масса; единица массы массадынъ единицасы; 2. (тестообразное вещество) масса; сырковая масса пыс­лак массасы.

масса II ж. 1. мн. массалар; народные массы халк массасы; 2. (множество) коьплик; на митинге была масса народу митингде коьп халк бар эди.

массаж м. массаж (лечебный мырат пан кевдеди уйкалав, уйпалав, увып сылав); делать массаж увып сылав, массаж этуьв.

массив м. массив; горный массив тав массиви; лесной массив орман (агашлык) массиви.

массивный прил. уьйкен, авыр; массивная дверь авыр эсик.

массовый прил. массовый; массовая организация массовый организация; массовое движение массовый арекег; массовое производство массовый производство; массовая литература массовый литература; массовый читатель массовый окувшы; массовая работа массовый куллык.

мастер м. 1. (на предприятии) мастер, уста; сменный мастер смена мастери; 2. (квалифицированный ремесленник) уста, шебер; часовой мастер саат устасы; 3. (специалист, достигший высокого искусства в каком-л. деле) уста.

мастерить несов. ясав, келистируьв, ярастырув.

мастерская ж. мастерской; столярная мастерская столярный мастерской.

мастерски нареч. бек яхшы этип; он мастерски рисует ол бек яхшы этип суьврет ясайды.

мастерство ср. 1. уст. (ремесло) усталык, усташылык; слесарное мастерство слесарный усташылык; 2. (умение, искусство) усташылык; педагогическое мастерство педагогический усташылык.

маститый прил. кадирли, данъклы; маститый учёный кадирли учёный, данъклы учёный.

масть ж. (цвет шерсти у животных) туьс; лошадь вороной масти кара ат.

масштаб м. 1.масштаб (картада, чертежда линиядынъ узынлыгынынъ орындагы шынты узынлыкка отношениеси); 2. перен. (размах) масштаб: гигантский масштаб производства производстводынъ бек уьйкен масштабы; -V в широком масштабе кенъ масштабта.

мат м. шахм. мат; объявить мат мат айтув.

математик м. (учёный или преподаватель) математик.

математика ж. математика.

математический прил. математический; математическая задача математический задача.

материал м. 1. (предметы, вещества, идущие на изготовление чего-л.) материал; строительный материал курылыс материал; 2. перен. (основа, источник) материал; материал для биографии писателя писательдинъ биографиясы уь-шин материал; 3. (ткань) кумаш; шерстяной материал юннен этилген кумаш.

материализм м. филос. материализм; диалектический материализм диалектический материализм; исторический материализм исторический материализм. материалист м. 1. филос. материалист (материализмге як з ,болувшы); 2. разг. материалист (аьр не заттан да оъзине  пайда таппага шалысып карай таган ад ем). материалистический прил. материалистический; материалистическое понимание природы табиатты материалистический анълав.

материальный прил. 1. материальный; материальные склады материальный складлар; 2. (имущественный, денежный) материальный; рост материального благосостояния яшавдынъ материальный яктан яхшы оьсип барувы; 3. (вещественный, физический) материальный; материальный мир материальный дунья. материк ж. геогр. материк (тоьгерегин тенъизлер яде океанлар курсап турган уьйкен ер кесеги).

материнский прил. ана, аналык; материнская забота анадынъ каьр шегуьви.

материя I ж. филос. материя (адемнинъ сознаниесининъ тысында эм ога бойсынмай яшайтаган объективный дунья); строение материи материядынъ туьзилиси.

материя II ж. (ткань) кумаш; шерстяная материя юннен этилген кумаш.

матерчатый прил.: матерчатый переплёт книги кумаш тысланган книга; кумаш тыслы книга.

матка ж. 1. анат. бала ятак; 2. (самка) ана, бий; пчелиная матка бал шыбын бийи. матрас, матрац м. матрац, тоьсек; пружинный матрац пружиналы матрац (тоьсек). матрица ж. полигр. матрица (типографский литерлерди куйып эпгер уыиин тесиклери болган кеп яде штамп).

матрицировать сов. и несов. матрица этуьв, матрицалав. матрос м. матрос. матросский прил. матрос, матросский; матросский танец матрос ойыны.

матч м. (спортивное состязание) матч; шахматный матч шахмат матчы.

мать ж. (мн. матери) ана; мать-геройня герой-ана; многодетная мать коьп балалы ана.

махать несов. булгав; махать рукой кол булгав. махина ж. колайсыз уьйкен зат.

махинация ж. кылыплылыкэтуьв.

махнуть сов. и однокр. см. махать,

махорка ж. махорка, жилка.

мачеха ж. оьгей ана.

мачта ж. мачта, курык; корабельная мачта кеме мачтасы (курыгы); мачты радиостанции радиостанция мачтасы. машина ж. 1. машина; паровая машина паровой машина; швейная машина кийим тигетагаи машина; 2. разг. (автомобиль) машина. машинальный прил. ойламай, ойланмай; машинальное движение ойланмай этилинген козгалув.

машинист м. машинист; паровозный машинист паровоз машинисти.

машинистка ж. машинистка. машинка ж. 1. уменьш. от машина; 2 машинка (шаш кыркатаган машинка); стричь под машинку машинка ман кыркув; 3. (пишущая) машинка; печатать (писать) на машинке машинка ман печатать этуьв. машинно-тракторный прил.: машинно-тракторная станция (МТС) машинно-тракторный станция (МТС). машинный прил. машинный, машина эткен.

машиностроение ср. машиностроение, машина ясав.

машиностроительный прил. машиностроительный, машина ясайтаган.

машу, машешь и т.д. наст. вр. от махать.

маяк м. маяк (кемелерге йол коьрсетуьв уыиин салынган, сигнальный отларыболган башня).

маятник м. маятник; часовой маятник саат маятниги.

маячить несов. (виднеться вдали о высоком) коьринуьв, узактан коьринуьв.

мгла ж. 1. (завеса тумана, пыли) туман (шанъ) куьнъиртлик; 2. (сумрак) каранъалык.

мгновение ср. бирден, коьз кагып алгышай; в одно мгновение бирден, янма-ян; в мгновение ока коьз кагып алганнынъ арасында.

мгновенный прил. бирден, бек тез арада болатаган; мгновенное решение бирден этилген решение.

мебель ж. мебель (уьй муълклери: шкафлар, олтыралар, столлар т. с).

мебельный прил.: мебельный магазин мебель сататаган туькен.

мёд м. бал.

медаль ж. медаль.

медведица ж. ургашы аюв; -ф-Большая Медведица астр. Етеген (юлдыз); Малая Медведица астр. Кишкей Етеген.

медведь м. аюв.

медвежий прил.: медвежья шкура аюв териси; О- медвежья услуга пайдасыннан зарары артык ярдам.

медвежонок м. аюв баласы.

медикаменты мн. (ед. медикамент м.) медикаментлер, дарилер, дарманлар.

медицина ж. медицина (аврувлар эм оларды ийги этуьв амаллары акында наука).

медицинский прил. медицинский; медицинский институт медицинский институт; медицинская помощь медицинский ярдам; медицинская сестра медицинский сестра. медленный прил. акырын; идти медленным шагом акырын адымлап барув; акырын юрип

медлительный прил. асыкпаитаган, кеш козгалатаган, авыр кыбырдайтаган; медлительный человек авыр кыбырдайтаган адем.

медлить несов. кешиктируьв, коьпке тартув, дсыкпав; медлить с ответом явап беруьвди кешиктируьв.

медный прил. бакыр, бакырдан; медная руда бакыр рудасы; медный таз бакыр элекен.

медовый прил. баллы; медовый пряник баллы пряник.

медоносный прил. баллы, балы бар, балы болган.

медпункт м. (медицинский пункт) медпункт (медицинский пункт).

медуза ж. зоол. медуза (оьте коьрингиш эм сувык этли тенъиз янувары).

медь ж. бакыр.

меж предлог см. между.

межа ж. межа; проложить межу межа салув.

междометие ср. грам. уьн соьз.

междоусобица ж. таласув (государство ишинде кайдай болса да бир группалар арасындагы . таласлар).

между предлог с твор. п. 1. (посреди) аралыгында, арасында; между двух окон эки терезе арасында; 2. (в какой-л. промежуток времени) ишинде; 3. оьз ара; договориться между собой оьз ара соьйлесип келисуьв.

междугородный прил. кала аралык; междугородное сообщение кала аралык катнаслар.

международный прил. халк аралык; международное положение халк аралык аьл.мел м. бор.

мелеть несов. саюв; река мелеет сув сайыйды.

мелиорация ж. мелиорация (сельскохозяйственный яктан пайдаланув уьшин сазлыкларды курытып, куйылатаган кумларды беркитип эм баска затлар этап ерди яхшыртув).

мелкий прил. 1. (не крупный) увак; мелкий песок увак кум; 2. (неглубокий) сай; мелкая река сай сув; ф мелкие деньги увак акша.

мелководный прил. сай сувлы, су вы аз.

меловой прил. борлы; меловые горы борлы тавлар.

мелодия ж. муз. мелодия, анъ, саз.

мелочный прил. увакшыл, увак-туьекке эс берип карайтаган, увак; мелочный человек увак адем; увак-туьекке эс берип карайтаган адем.

мелочь ж. собир. увак-туьек (маленькие предметы) увак, увак акша (мелкие деньги).

мель ж. сайлык, сувдынъ сай ери; пароход сел на мель кеме сай ерге олтырды.

мелькать несов. коьрине кетуьв, йылтырап алув, йылт эте туьсуьв.

мелькнуть сов. и однокр. см. мелькать.

мельком нареч. коьре калув, эсите калув; я слышал об этом мельком меи ол заттынъ акында эсите калдым.

мельник м. терменши.

мельница ж. термен; водяная мельница сув термен; ветряная мельница ел термен.

мельчать несов. (становиться мельче) увакланув.

мельчить несов. разг. уваклав, уватув.

мелю, мелешь и т. д. наст. вр. от молоть.

мембрана ж. физ., тех. мембрана (каты эм майыскак материалдан ясалган, сеслер калтыравын отражать этетаган перепонка яде юка пластинка).

меморандум ж. меморандум (pup вопроска быр правительстводынъ кар асы н язган дипломатлык документ).

мемуары только мн. лит. мемуарлар (озган бир исти, сол ис заманында яшаган яде сол иске карыскан адемнинъ язган запискасы).

мена ж. авыстырув, авыстырысув; произвести мену авыстырысув.

менее сравн. ст. от нареч. мало аз, азырак, кем; менее двух месяцев эки айдан азырак; не менее важно кем манели тувыл; у- тем не менее кене болса да, ога да карамай.

меньше сравн. ст. от прил. малый и маленький и нареч, мало азырак, кишкей, аз, кем; в два раза меньше эки кере кишкей (кем).

меньшевизм м. полит, меньшевизм.

меньшевик м, полит, меньшевик.

меньший 1. сравн. ст. от прил. малый и маленький аз, кем; меньшая часть кем кесеги; 2. прил. (младший) кишкей; меньший сын кишкей улы; по меньшей мере аз дегенде де.

меньшинство ср. азшылык; меньшинство голосов голослардынъ азшылыгы; -Q- национальные меньшинства аз санлы национальностьлер; национальный меньшинстволар.

меню ср. меню (аслардынъ атлары эм. баасы коьргистилип язылган кагыт).

меня мест., личн. род. и вин. п. от я; мен, мени.

менять несов. 1. (обменивать) авыстырув; менять книги в библиотеке книгаларды библиотекада авыстырув; 2. (замепять другим) авыстырув; менять квартиру квартирады авыстырув; 3. (изменять) авыстырув, туьрлендируьв; менять убеждения ойды туьрлендируьв; менять характер кылыгын туьрлендируьв.

мера ж. 1. (единица измерения) оьлшев, оьлшевиш, оьлшем; мера длины узынлык оьлшеми; мера веса авырлык оьлшеми; 2. (мероприятие) амал; принять меры амалларды салув; решительные меры каты амаллар; мера предосторожности саклык амаллар.

мерзкий прил. шийкендиргиш.

мерзлота ж. бузлавык; вечная мерзлота оьмирлик бузлавык.

мерзавец м. бран. арамзаде, налет.

мёрзлый прил. (промёрзший) тонъган, каткан, уьсиген; мёрзлая земля каткан ер; мёрзлый картофель уьсиген ералма.

мёрзнуть несов. (зябнуть, коченеть) тонъув, сересуьв, буйыгув.

меридиан м. геогр. меридиан (ершарынынъ полюсларыннан оьтип баратаган эм экваторды кесип оьтип кететаган линия) .

мерин м. аласа ат.

меринос м. (порода овец) меринос, шпан кой.

мерить несов. 1. (измерять) оьлшев; 2. (примерять) оьлшев; мерить костюм костюмди кийип оьлшеп карав.

мерка ж. (размер) оьлшем, уьлги; сшить по мерке оьлшемге карап тигуьв; уьлгиге карап тигуьв; снять мерку оьлшемин алув.

меркнуть несов. соьнуьв; звёзды меркнут юлдызлар соьнедилер.

мерный прил. бирдей; мерный бой часов сааттинъ бирдей согувы.

мероприятие ср. мероприятие, этилген зат.

магнитный прил. физ. магнитный; магнитная стрелка магнитный стрелка.

мертвец м. оьли.

мёртвый прил. 1. (умерший) оьли, оьлген; 2. перен. (тихий, лишённый оживления) тып-тынык, уьнсиз; мёртвые улицы города каладынъ тып-тынык (тып-тынган) орам-лары.

мерцать несов. (поблёскивать) йылт-йылт этуьв; вдали мерцал огонёк эректебирот йылт-йылт эте эди.

месить несов. ийлев, басув; месить тесто ун ийлев; месить глину балшык басув.

мести несов. 1. (подметать) сыпырув; 2. (развевать) коьтерип акетуьв; ветер метёт пыль ел шанъды коьтерип акетеди.

местком м. (местный комитет) местком (местный комитет).

местность ж, 1. ер, орын; гористая местность тавлы ер; пересечённая местность ойлыкырлы ер; открытая местность ашык ер; 2. (округа, край) ер, як, бет; дачная местность дача ери; сельская местность авыл ери.

местный прил. в разн. знач. ондагы, сосындагы; местный житель, сосы ерде яшайтаган адем; местное время сол ердеги заман; местный падёж г рам. орын келиси.

место ср. 1. орын, ер; занять место орнынъа олтырув; место рождения тувган ери; место назначения бараяк ери; рабочее место куллык этиле-ек ер; 2. (местность) ер, як, бет; красивые места аруьв яклар; 3. (свободное пространство) орын; здесь много места мунда орын коьп; нет места орын йок.

местожительство ср. яшайтаган ер.местоимение ср. грам. авыс.

местонахождение ср. туратаган ер, яшайтаган ер.

местопребывание ср. болган ер, турган ер.

месторождение ср. 1. (место, где родился) тувган ер; 2. геол. (полезных ископаемых) болган ер; месторождение нефти нефть болган ер.

месть ж. оьш.

месяц I м. (календарный) ай; текущий месяц сосы аи; прошлый месяц озган аи; будущий месяц келеек аи; из месяца в месяц айдан айга.

месяц II м. (луна) аи; молодой месяц яс аи, янъы аи.

месячный при л. айлык; см. месяц I.

металл м. металл; чёрные металлы кара металлар (темир, шойын, сталь); цветные металлы йылтыравык металлар (бакыр, коргай, никель эм баскалар).

металлист м. металлист (металлопромышленное тьтинъ рабочийи).

металлический при л. металлический, металлдан этил ген (из металла); металлдай (свойственный металлу); металлические изделия металлдан ясалган затлар.

металлоид м. хим. металлоид (металл болмаган химический вещество).

металлообрабатывающий при л. металлды обработать этетаган; металлообрабатывающая промышленность металлды обработать этетаган промышленность.

металлург м. металлург (металлургия эм металлургия производствосынынъ специалисти).

металлургический при л. металлургический; металлургический завод металлургический завод.

металлургия ж. металлургия (металлды промышленный шыгарув акында наука, сондай болып металл шыгаратаган промышленность).

метать I несов. (бросать) былактырув, атув, таслав; метать копьё суьнъги былактырув; метать жребий сыбага таслав; метать икру увылдык салув.

метать II несов. пор т.н. тигисти белгилеп, сийрек этип йоьрмев; метать петли йоьплев.

метаться несов. (из стороны в сторону) ар ибери тасланув, авдарылув.

метафизика ж. филос. метафизика (идеалистический философияда биринши болып бытие энгени акында, дуньядынъ ишки манеси акында, адем опытынынъ колыннан келмейтаган затлар акында болган учение).

метафизический прил. метафизический.

метафора ж. лит. метафора (соьзди, ога бир баска мане берип аи туе).

метёлка ж. 1. сыпыргыш; 2. бот. шашак.

метель ж. карлы боран.

метеор м. астр, метеор ( ушып туьсетаган юлдыз  - планеталар арасындагы пространстводан келип е атмосферасына кирген бир теннинъ янып кетуьви).

метеорит м. астр, метеорит (дунья пространствосыннан келип ерге туъекен металл яде mac кесеги).

метеорология ж. метеорология (куьн аьли эм атмосферада болатаган баска явлениелер акында наука).

метить I несов. (ставить метку) белгилев, белги салув, тамгалав; метить бельё ишки кийимге белги салув.

метить II несов. (целиться) тускав.

 

метка ж. 1. действие от метить I; 2. (знак) белги, тамга; поставить метку тамга салув; белги салув.

меткий прил. 1. мергин; меткий стрелок мергин атувшы; 2. (верно направленный) дурыс, яхшы, сулыплы; меткий удар дурыс согув; меткое сравнение дурыс тенълестируьв.

метла ж. сыпыргыш.

метод м. метод, йосык, сулып, амал; диалектический метод диалектический метод.

методика ж. методика (бир затка уьйретуьвдинъ, бир затты практический толтырувдынъ йосыклары); методика обучения окытып уьйретуьвдинъ методикасы.

методический прил. 1. методический; см. методика; 2. (последовательный) бир тегис; методическое исследование бир тегис излев.

методичный прил. бирдей, усас; методичные движения бирдей кыймылдавлар.

метрика ж. разг. метрика (тувганы акында язылатаган книгадан алынган кагыт). метрический I прил. метрический, метрлик; метрическая система метрлик система, метрический система (оьлшевдинъ эм шегуьвдинъ кыраллар ара системасы, мунда оьлшев единицасы этилип метр алынган).

метрический II прил. лит. метрический.

метрический III прил. метрический; метрическое свидетельство кай заман тувганы акында кагыт; метрическая книга метрический книга.

метро ср. нескл. см. метрополитен; московское метро московский метро.

метрополитен м. метрополитен (калада ер астындагы электрический темир йол).

метрополия ж. полит. метрополия (оьзи басып алган эм юмсайтаган колониялары болган капиталистический государство).

мех I м. (мн. меха) (животного) тери; лисий мех туьлки териси.

мех II м. (мн. мехи) (для нагнетания воздуха) коьрик, коьрк; кузнечный мех темирши коьриги.

механизатор м. механизатор; механизаторы сельского хозяйства авыл хозяйство механизаторлары.

механизация ж. механизация, механизациялав (производствога машиналар эм механизмлер киргистуьв); механизация труда куллыкты механизациялав.

механизировать сов. и несов. механизациялав; механизировать сельское хозяйство авыл хозяйстводы механизациялав.

механизм м. механизм; механизм часов сааттинъ механизми.

механик м. механик.

механика ж. физ. механика (козгалыслар эм куьшлер акында учение).

механический прил. 1. механический; механическое оборудование механический оборудование; 2. физ. механический; механическое движение механический козгалув.

меховой прил.: меховой воротник тери яга.

меч м. кылыш; обнажить меч кылышты шыгарув; поднять меч на кого-л. перен. согысувга шыгув.

мечта ж. (род. п. мн. ч. мечтаний) ой, мырат, уьмит, даме; сокровенная мечта коьптен бери юректе сакланган ой.

мечтатель м. ойшы, фантазёр.

мечтательный прил. ойланувшан; мечтательный взгляд ойланувшан карав.

мечтать несов. ойланув.

мешанина ж. разг. ала-бырык, ала-карысык.

мешать I несов. орав болув, тыювлык этуьв (препятствовать); тынышсызландырув, исин боьлуьв (беспокоить); шекесине конув (стеснять); не мешайте мне работать! куллык этпеге мага орав болманъыз!

мешать II несов. (помешивать) былгав; мешать чай шайды былгав.

мешкать несов. асыкпав, созув; не мешкать с отъездом кетпеге асыкпав, кетуьвин созув. мешковатый прил. кенъ.

мешок м. мешок, капшык.

мещанин м. (мн. мещане) уст. мещанин (калаларда увак буржуазиядан болган киси, увак савдегер, ремесленник).

мещанский прил. мещанский; мещанское сословие мещанлар тукымыннан.

миг м. бек тез, кирпик кагып алганша; в один миг соьле-але, кирпик юмып ашканша.

мигать несов. 1. кирпик кагув, коьзди юмып-ашув; мигать глазами коьзлердинъ керпиклерин кагув; 2. (подавать знак) коьз кысув.

мигнуть сов. и однокр. коьзди юмып ашув, кирпик кагып алув.

мизерный прил. бек кишкей, бек аз, кишкенекей, азанакай.

мизинец м. шынатай.

микроб м. микроб (тек микроскоп пан коьрип болатаган янувар эм оьсимликлерден болган бек увак организм).

микроскоп м. физ. микроскоп (уьйкен болмаган, простой коьз бен коьрип болмайтаган затларды оьстирилген аьлинде карап коьрер уьшин пайдаланатаган оптический прибор). микроскопический прил. 1. микроскоп пан (микроскоптынъ ярдамы ман этилинетаган); микроскопическое исследование микроскоп пан тергеп карав; 2. (очень маленький) айлак кишкей, айлак (аз) увак; микроскопическая доза айлак кишкей уьлис.

микроскопичный прил.см. микроскопический 2.

микрофон м. микрофон (сести алыс якка берер уьшин яде куьшейтер уьшин сес колебаниелерин электрический колебаниеге айландыратаган прибор).

микстура ж. мед. микстура (синъел дари, дарман).

милитаризм м. милитаризм (империалистический государстволардынъ савытланув эм кавгага азирленуьв реакционный политикасы).

милитарист м. милитарист (милитаризмге як болатаган яде оны яшавга озгаратаган адем).

милитаристический, милитаристский прил. милитаристический, милитаристский.

милиционер м. милиционер.

милиция ж. милиция.

миллиметр м. миллиметр (метрдинъ мынънан бир кесеги).

миллион м. 1. миллион; 2. перен. разг. (множество) миллион, бек коьп.

милость ж. 1. (доброе, великодушное отношение) танълык; сдаться на милость победителя енъуьвшидинъ танълыгына берилуьв; 2. уст. разг. (одолжение) танълык, хатер коьруьвлик, яхшылык этуьвлик; оказать милость хатерин коьруьв, яхшылык этуьв.

милый прил. 1. (приятный) суьйкимли, аруьв, ярайтаган; милая улыбка ярайтаган (аруьв) куьлемсирев; 2. разг. (любимый) суьйкимли.

мимика ж. мимика, ым, ымлав (юректеги ойларга келистирип шырайды туьрлендируьв, сондай болып шырайды оьз эркинъ мен де туьрлендирип билуьв).

мимо нареч. и предлог (минуя что-л.) касыннан, яныннан, токтамай, тиймей; поезд проехал мимо станции поезд станцияда токтамай озып кетти.

мимоходом нареч. I. (попутно) озып бара ятырып; зайти мимоходом озып бара ятырып кируьв; 2. перен. (между прочим) соьз арасында; мимоходом упомянуть соьз арасында айтып озув.

мина I ж. воен., мор. мина; подложить мину мина салув.

мина II ж. шырай; состроить недовольную мину шырайын сытып карав.

минерал м. минерал.

минералогия ж. минералогия (минераллар акында наука).

минеральный прил. минеральный; минеральная соль минеральный туз; минеральные удобрения минеральный ер семирткишлер; минеральные воды минеральный сувлар.

минимальный прил. энъ аз, энъ кем; минимальный срок энъ аз болжал; минимальное количество энъ аз сан.

минимум м. минимум, энъ азлык, энъ аз сан.

минировать сов. и несов. воен., мор. (заложить мины) миналав, мина салув.

министерство м. министерство; Министерство иностранных дел Тыскы эллер иси министерствосы; Министерство просвещения Просвещение министерствосы; Министерство сельского хозяйства Сельский хозяйство министерствосы. министр м. министр; Председатель Совета Министров СССР СССР-динъ Министрлер Советининъ Председатели; Министр иностранных дел Тыскы эллер иси министри.

миновать сов. и несов. 1. (проехать мимо) озув, озып кетуьв; миновать деревню деревнядынъ касыннан озып кетуьв; 2. (окончиться) озып кетуьв; опасность миновала кавыфлык озып кетти.

миномёт м. воен. миномёт.

миноносец м. воен.-мор. миноносец (куьшли торпедный савытланган военный кеме).

минувший прил. озган, оьткен, озып кеткен; минувший год озып кеткен йыл.

минус м. 1. мат. (знак вычитания) минус; 2. в знач. неизм. (за вычетом) алув, шыгарув; семь минус два - пять етевден экев шыгарсанъ - бесев болады.

минута ж. (единица времени) минута, такыйка; с минуты на минуту соьле-але; сию минуту соьле, соьле-але.

минутный прил. минутный; минутная стрелка часов сааттинъ минутный стрелкасы. минуть сов. озув, оьтуьв: минуло ещё два дня тагы да эки куьн озды.

мир I м. 1. (вселенная) дунья; происхождение мира дуньядынъ кайдан шыкканы; 2. (земной шар) ер юзи, дунья; известие облетело весь мир хабар сав дуньяга яйылды; 3. собир. (люди, население земного шара) дунья халкы; 4. собир. (среда) ара, иш; дунья; капиталистический мир капиталистический дунья; научный мир научный ара; 5. (отдельная область жизни, явлений) дунья, яшав; мир животных айванлар дуньясы.

мир II м. 1. татымлык, келисип яшав (согласие); шоклык (отсутствие вражды, ссоры); тынышлык (отсутствие войны); жить в мире тынышлыкта яшав; нарушить мир тынышлыкты бузув; отстаивать дело мира тынышлык исин саклап турув; 2. (соглашение) ярасув, келисуьв; заключить мир келисуьв туьзуьв.

мирить несов. ярастырув; мирить враждующих явласатаганларды ярастырув.

мириться несов. 1. (устанавливать мирные отношения) ярасув; 2. с чем (терпимо относиться к чему-л.) даянув, шыдав, ярасув; не мириться с недостатками етиспевлер мен яраспав, етиспевлерге даянып болмав.

мирный прил. 1. (миролюбивый) тыныш, тынышлык; мирная политика тынышлык политикасы; мирный разговор тыныш соьйлес; 2. тынышлык; мирный договор тынышлык договоры; 3. (спокойный) ювас, сабыр, тыныш; мирный характер ювас характер, ювас кылыклы; мирный сон тыныш уйкы.

мировоззрение ср. мировоззрение; марксистско-ленинское мировоззрение марксистско-ленинский мировоззрение,

мировой прил. 1. дунья, дуньялык; мировое пространство дуньялык пространство; 2. (всемирный) сав дунья; мировая война сав дунья кавгасы (согысы); событие мирового значения сав дунья манеси болган ис; мировая слава сав дуньялык данък; в мировом масштабе савлай дунья масштабында.

миролюбивый прил. тынышлык суювшен; миролюбивая политика тынышлык суювшен политика.

митинг м. митинг.

миф м. миф (бурынгы халкларда аллалар, геройлар акында, табиаттынъ явлениелери неден болувлары акында эртегилер).

мифический прил. 1.: мифический сюжет мифлик сюжет; 2. перен. (легендарный) мифический, эртегилердегидей; мифическая личность эртегилердегидей киси.

мифология ж. мифология (мифлер йыйынтыгы).

мичуринец м. мичуринец (Мичуриннинъ учениесининъ йолы ман баратаган).

мишень ж. мишень; стрельба по мишеням мишеньге атув.

младенец м. бала, сабий; грудной младенец суьт эметаган бала; эмшектеги бала.

младший прил. кишкей, ини, яс, кенже (по возрасту); младший (по званию); мой младший брат кишкей кардашым; меним иним.

млекопитающие мн. (ед. млекопитающее ср.) зоол. эмизуьвшилер.

мне мест. личн. дат. и предл.п. от я; мага.

мнение ср. ой, пикир, билис, ой, соьз; по моему мнению мен билистен, меним ойыма коьре; общественное мнение общество пикири (ойы); обменяться мнениями пикир (ой) авыстырысув; остаться при своём мнении оьз ойында калув.

мнимый прил. 1. (воображаемый) ойга алынган, ойга келетаган; мнимая опасность ойга алынган коркыныш; 2. (ложный) оьтирик, дурыс тувыл; мнимый больной оьтирик аврув.

мнительный прил. (подозрительный) шекленуьвшен, коркувшан.

мнить несов. неодобр. ...деп ойлав, ...деп санав; мнить себя кем-л. оьзин биревдей этип санав; мнить о себе уьйкенсуьв.

многие мн. 1. прил. коьп, коьплер; прошли многие годы коьп йыллар оздылар; 2. в знач. сущ. коьп, коьплер.

много нареч. 1. коьп; он много знает ол коьп биледи; много работать коьп куллык этуьв, куллыкты коьп этуьв; много разговаривать коьп соьйлев; 2. в знач. числит. коьп; прошло много лет коьп йыллар кетти; 3. в знач. сказ. коьп; этого мне слишком много бу мага айлак коьп.

многовековой, многовековым прил. коьп юз йыллар; многовековая история человечества адемшиликтинъ коьп юз йыллык историясы.

многоводный прил. коьп сувлы, сувы коьп; многоводная река коьп сувлы йылга.

многодетный прил. коьп балалы; многодетная семья коьп балалы аел.

многозначительный прил. в разн. знач. коьп манели; многозначительный взгляд коьп манели карав; многозначительный факт коьп манели факт.

многозначный I прил. мат. коьп санлы, коьп знаклы, коьп цифралы; многозначные числа коьп цифралы санлар.

многозначный II прил. лингв. коьп манели; многозначное слово коьп манели соьз; манеси коьп болган соьз.

многократный прил. (повторяющийся) кайта-кайта, коьп кере, коьп кайта; многократные напоминания кайта-кайта эсине туьсируьв.

многолетний прил. 1. коьп йыллык; многолетний труд коьп йыллык куллык; 2. бот. коьп йыллар оьсетаган; многолетнее растение коьп йыллар оьсетаган оьсимлик.

многолюдный прил. халкы коьп, коьп адемли; многолюдный город халкы коьп кала.

многоместный прил. коьп орынлы; многоместный самолёт коьп орынлы самолёт.

многонациональный прил. коьп нациялы, коьп миллетли; многонациональное государство коьп нациялы государство.

многообразный прил. коьп туьрли; многообразное явление коьп туьрли явление (коьринис).

многополье ср. с.-x. многополье (ерге аслыкты авыстырып шашув).

многосемейный прил. аели уьйкен, уьйкен аелли, коьп аелли.

многосторонний прил. 1. мат. коьп яклы, коьп кабыргалы; многосторонняя призма коьп кабыргалы призма; 2. перен. (разносторонний) коьп билимли; многосторонний человек коьп билимли адем.

многотиражный прил. полигр. коьп тиражлы; многотиражная газета коьп тиражлы газета.

многоточие ср. грам. коьп точкалар (уьш точкадан болган токтав белгиси).

многоуважаемый прил. коьп сыйлы.

многоугольник м. мат. коьп муьйислик.

многочисленный прил. коьп санлы.

множественный прил. коьп, коьплик; множественное число грам. коьплик сан.

множество ср. коьп, коьпшилик; у него множество друзей онынъ коьп тенълери бар.

множимое ср. мат. кереленетаган, коьпленилетаган.

множитель м. мат. керелейтаган, коьплейтаган.

множить несов. 1. мат. керелев, коьплев; 2. (увеличивать) арттырув, оьстируьв; множить успехи етимислерди арттырув; множить ряды сыраларын оьстируьв.

множиться несов. 1. мат. коьбеюв, оьсуьв, кереленуьв; 2. (увеличиваться) коьбеюв, артув.

мной, мною мест. личн. твор.п. от я.

мобилизация ж. 1. воен. мобилизация (государстводынъ савытлы куьшлерин тынышлык турыстан военный турыска коьшируьв); мобилизация армии армияды мобилизациялав (мобилизация этуьв); 2. перен. мобилизация, мобилизациялав, йыюв; мобилизация всех сил бари куьшти мобилизациялав.

мобилизовать сов. и несов. 1. воен. мобилизациялав, мобилизовать этуьв; 2. перен. мобилизациялав, йыюв.

могила ж. мезар, кабыр, коьр; братская могила кардашлык кабыр, кардашлар кабыры, кардашлар мезары.

могучий прил. куватлы; могучий дуб куватлы эмен.

могущественный прил. куватлы; могущественная держава куватлы держава.

могущество ср. куватлылык.

мода ж. мода (яшав муьлклерининъ, артыкта кийимлердинъ, сосы кесек заман ишинде иелик этип турган, ана яде муна формам).

модель ж. (образец) модель, уьлги; модель платья шыбадынъ модели.

модельный прил. в разн. знач. модельный; модельный цех модельный цех; модельная обувь модельный аяк кийим.

может быть 1. вводн. слово (возможно) болмага болар, белки; может быть, он уехал белки, ол кеткен болар; 2. в знач. сказ. болмага болар; не может быть болмага болмас. можно в знач. сказ. 1. с неопр. (возможно) болар, болаяк; это можно сделать в два дня муны эки куьнде этпеге болаяк; 2. (разрешается, позволяется) болаякпа, болаяк болса; 3. со сравн. ст. нареч. болганынша; как можно лучше болганынша яхши.

мозг м. анат. мый; головной мозг бас мыйы; спинной мозг арка суьек мыйы; юлын; костный мозг суьек мыйы; йилик майы; кемик.

мозговой прил.: мозговая оболочка мый куьби, мый кабы.

мозжечок м. анат. кишкей мый.

мозолистый прил. катлы; мозолистые руки катлы коллар.

мозолить несов. катлав; мозолить глаза шекеге конув.

мозоль ж. кат, алынув; натереть мозоль колга кат тувдырув, колды алдырув.

мои мест. притяж. см. мой.

мой мест. притяж. меним; мой сын меним улым; по моему мнению меним ойымша; это моё дело ол меним исим.

мокнуть несов. сувланув; мокнуть под дождём явынга (ямгырга) сувланув.

мокрота ж. физиол. какырык.

мокрый прил. сувланган, сув.

молва ж. соьз, хабар; дурная молва яман хабар; идёт молва хабар барады, хабар юреди.

молвить сов. айтув, соьйлев, уьндев; не с кем слова молвить соьз айткандай бирев де йок.

молдаванский прил. молдаван; молдаванская песня молдаван йыры.

молдавский прил. молдав, молдавский; молдавский язык молдав тили; молдавская литература молдав литературасы.

молекула ж. хим., физ. молекула (веществодынъ, онынъ химический оьзлигин саклайтаган энъ кишкей кесеги).

молитва ж. рел. 1. действие от молиться; 2. (текст) намаз, дува.

молить несов. тилев; молить о пощаде аявды тилев, афув этуьвди тилев.

молиться несов. рел. намаз кылув, шокынув, табынув.

молниеносный прил. ясыноктай атылган, октай атылган, бирден; молниеносный удар октай атылган согув; с молниеносной быстротой октай атылган тезлик пен.

молниеносно нареч. ясын октай атылып, октай атылып, бек тез.

молния ж. айындырык, ясын ок, ясын; телеграмма-молния, молния телеграмма, тез телеграмма.

молодёжь ж. яслар; яс-явка; учащаяся молодёжь окувшы яслар; советская молодёжь советский яслар (яс-явкалар).

молодеть несов. ясарув.

молодец м. фольк. йигит; добрый молодец яс йигит, батир.

молодец м. йигит.

молодняк м. собир. яс мал, маллардынъ яс тоьли (о животных); яс тереклер, яс агашлык, яс орман (о лесе); яслар, яс кадрлар (о людях).

молодожёны мн. янъы уьйленгенлер.

молодой прил. 1. (юный) яс; молодой человек яс адем; 2. (недавно существующий, появившийся) янъы, яс; молодые кадры яс кадрлар; молодой месяц янъы ай. моложавый прил. яс ширайлы.

молозиво ср. увыз.

молоко ср. суьт; снятое молоко сыктырылган суьт; каймагы алынган суьт.

молотилка ж. с.-х. молотилка.

молотильный прил. бастыргыш, соккыш; молотильный цеп оккыш.

молотить несов. (зерно) бастырув (аслык).

молоток м. шоькиш, таптавыш.

молоть несов. (превращать зёрна в муку, в порошок) тарттырув, ун эттируьв; молоть рожь арыс тарттырув. молотьба ж. аслык бастырув.

молочный прил. 1.: молочная ферма суьт фермасы; 2. (приготовленный из молока): молочная каша суьт баста; 3. (предназначенный для молока): молочная посуда суьт савыты; 4. (дающий молоко) суьт беретаган, суьтли; молочная корова суьт беретаган сыйыр, суьтли сыйыр.

молча нареч. уьндемей, бир соьз де айтпай.

молчаливый прил. (склонный к молчанию) уьндемейтаган, соьйлемейтаган.

молчание ср. уьндемев, соьйлемев; хранить молчание уьндемей турув, уьнсизликти саклав; нарушить молчание уьнсизликти бузув; уьндев; соьйлев; обойти молчанием что-л. бир зат акында айтпав, бир зат акында уьндемей коюв; молчание - знак согласия погов. уьндемев - разылык белгиси.

молчать несов. 1. (ничего не говорить) уьндемев, соьйлемев, бир соьз де айтпав; упорно молчать тирелип уьндемев; 2. перен. поэт. (сохранять тишину) тынлык, тынув; лес молчит орман (агашлык) тынган; 3. (соблюдать в тайне) айтпав, иште тургыстув; об этом надо молчать ол затты иште тургыстпага керек; оны айтпага керек тувыл.

моль ж. уьсме, суьмме.

мольба ж. ялбарып тилев.

момент м. 1. (миг, мгновение) момент, заман, бир саат, соьле-але; в момент выстрела атылган заманда; в один момент бир сааттинъ ишинде, сол саатлей ок; 2. (время совершаемого действия) заман; в момент отъезда кетип бара яткан заманда; 3. (отдельный этап) момент, вакыт; текущий момент соьле озып баратаган вакыт, соьлеги вакыт.

моментальный прил. сол саатлей, тез, бирден.

монарх ж. монарх; самодержавный монарх самодержавный монарх; конституционный монарх конституционный монарх,

монархизм м. полит. монархизм.

монархистский прил. полит. монархистский, монархический прил. полит. монархический; монархическая власть монархический власть.

монархия ж. (форма государственного правления) монархия; абсолютная монархия абсолютный монархия.

монастырь м. монастырь.

монах м. монах; постричься в монахи монах болув, монахлык алув.

монгол ж. (мн. монголы) монгол.

монета ж. монета, акша; медная монета бакыр акша; серебряная монета куьмис акша. монетный прил.: монетная ценность акша баалыгы.

монолитный прил. 1. (являющийся монолитом) монолит, монолитный; 2. перен. (мощный и цельный) монолитный, уьйкен, куватлы.

монолог м. лит., театр. монолог (пьесада ойнайтаган бир адемнинъ оьзи оьзине айтатаган яде зал ишинде олтырган адемлерге айтатаган соьзи).

монополист м. монополист.

монополистический прил. эк. монополистический.

монопольный прил. монопольный.

монтёр м. 1. см. монтажник; 2. (электромонтёр) монтёр.

монумент м. монумент, уьйкен памятник.

монументальный прил. 1. (грандиозно-величественный) айлак уьйкен, монументальный; монументальное здание бек уьйкен уьй, айлак уьйкен уьй, монументальный уьй; 2. перен. монументальный, бек уьйкен; монументальный труд уьйкен труд, монументальный труд.

мораль ж. 1. (нравственность) мораль; высокая коммунистическая мораль йогары коммунистический мораль; 2. разг. (нравоучение) мораль, акыл; читать мораль акыл уьйретуьв; 3. (нравственный вывод) мораль, манеси; мораль басни баснядынъ акыл уьйретуьв манеси, баснядынъ морали.

морально - политический прил. морально-политический; морально-политическое единство советского народа советский халктынъ морально-политический бирлиги.

моральный прил. моральный; моральные устои моральный таянышлар; моральные качества моральный качестволар.

моргать несов. кирпик кагув, коьзди йымып-ашув.

морда I ж. 1. (животного) авыз-бурын, тумсык; 2. груб. (лицо) бет.

морда II ж. рыбол. куьбир, коьдеш, куьлбир.

море ср. тенъиз.

мореплаватель м. тенъиз кезер (тенъизлерде йолавшылык этип юретаган).

морж м. зоол. морж (керуьв якларда тенъизде яшайтаган, уьйкен тислери эм мыйыклары болган эмуьвши айван).

морить несов. 1. (умертвлять) оьлтируьв; морить крыс туье шышканларды оьлтируьв; 2. (изнурять) такатын алув, кендирин кесуьв; морить голодом ашыктырып такатын алув. морковь ж. пыхы.

мороженое ср. мороженый, морож; молочное мороженое суьт мороженыйы; сливочное мороженое каймак мороженыйы; фруктовое мороженое емис мороженыйы. мороженый прил. бузланган; мороженая рыба бузланган балык.

мороз м. аяз; ударил мороз аяз сокты; десять градусов мороза он градус аяз; мороз по коже подирает коркканнан туьклерим тик турды.

морозить несов. 1. (губить холодом) буйыктырув, серестируьв; 2. (замораживать) бузлатув; морозить яблоки алмады бузлатув.

моросить несов. себелев; дождь моросит ямгыр себелейди.

морской прил. в разн. знач.: морской берег тенъиз ягасы; морской бой тенъиз согысы, тенъиздеги кавга; морской флот тенъиз флоты.

морфема ж. лингв. морфема (соьздинъ манели кесеги - тамыр, суффикс, косымша).

морфологический прил. морфологический, морфологиялык.

морфология ж. 1. биол. морфология (организмлердинъ туьзилиси эм формасы акында наука); 2. лингв. морфология (грамматикадынъ соьзлердинъ формасын изучать этетаган боьлиги).

морщина ж. тыртык; глубокие морщины уьйкен тыртыклар, терен тыртыклар; покрытый морщинами тыртыкка толган, тыртык каплаган.

морщинистый прил. тыртыклы; морщинистое лицо тыртыклы бет.

морщить несов. йыйырув, тыртыкландырув, тыртыстырув; морщить лоб манълайды йыйырув; морщить лицо от боли авыртувдан бетти йыйырув.

моряк м. моряк.

мост м. коьпир; железнодорожный мост темир йол коьпири.

мостить несов. (покрывать твёрдым материалом) тас тоьсев; мостить улицу орамга тас тоьсев.

мотать I несов. (накручивать, навивать) орав; мотать нитки йипти орав.

мотать II несов. разг. (расточать, нерасчётливо тратить) манесиз сыраф этуьв (шашув), талк этуьв.

мотаться несов. (качаться) шайкалув, булгаланув.

мотивировать сов. и несов. себебин айтув, себебин коьрсетуьв.

мотивировка ж. 1. действие от мотивировать; 2. (совокупность мотивов, доводов) мотивировка.

мотовство ср. сырафшылык, талк этуьвлик.

моток м. бир топ йип, топ.

мотор м. мотор; бензиновый мотор бензин мен юргистилетаган мотор.

моторист м. моторист.

моторный прил. моторлы; моторная лодка моторлы кайык; моторный вагон моторлы вагон.

мотоцикл, мотоциклет м. мотоцикл, мотоциклет.

мотоциклист м. мотоциклист.

мотыга ж. с.-х. шапкы.

мох м. мох; камень порос мхом тасты мох каплаган.

мохнатый прил. юнли, туькли, барак, собалак.

моча ж. сидик.

мочалка ж. ювгыш, кыл ювгыш.

мочевой прил.: мочевой пузырь кувык.

мочить несов. сувлав, йибитуьв.

мочиться несов. сиюв, несеп этуьв.

мочь I несов. амаллы болув, этпеге болув; может ли он зайти ко мне? ол мага кирип боларма?; он может сделать эту работу ол бу куллыкты этпеге болаяк; может быть, быть может вводн. сл. белки; не может быть! кой сол! ийя!

мочь II ж. разг. карув, куьш; нет мочи карувым йок.

мощёный прил. тас тоьселген, асфальт тоьселген; мощёная улица тас (асфальт) тоьселген орам.

мощность ж. 1. (сила, могущества) куьшлилик, куватлылык; мощность Советского государства Советский государстводынъ куьшлилиги; 2. горн. коьплик (ер астыннан шыгарылатаган минераллардынъ кабатларынынъ калынлыгы); 3. физ. куьш, куват (мотордынъ беретаган энергиясынынъ санын белгилейтаган величина); машина мощностью в сто лошадиных сил юз аттынъ куьшине тенъ куватлы машина.

мощный прил. (могучий, сильный) куватлы, куьшли; мощный удар куватлы (куьшли) согув; мощный двигатель куватлы двигатель.

мощь ж. куват, куьш; крепить мощь Советского Союза Советский Союздынъ куватын беркитуьв; боевая мощь боевой куват.

мрак м. каранъалык; во мраке ночи туьннинъ каранъалыгында.

мрамор м. мрамор.

мраморный прил. 1. мраморный; мраморная колонна мраморный колонна; мраморная плита мраморный плита; 2. перен. (белый, гладкий) ак, ап-ак, мрамордай; мраморная шея ап-ак мойын.

мрачнеть несов. кабакты туьюв, каранъа шырайланув.

мрачный прил. 1. (окутанный мраком) каранъа; мрачное подземелье каранъа ер асты; 2. перен. с мрачным видом каранъа шырайлы, кайгы сыпатлы.

мститель м. оьш алувшы; народные мстители халк оьш алувшылары.

мстительный прил. оьш алувшан, оьшши.

мстить несов. оьш алув; мстить врагу душпаннан оьш алув.

мудрость ж. акыллылык; мудрость решения решениединъ акыллылыгы; зуб мудрости акыл тиси.

мудрый прил. мудрый, акыллы; мудрая политика акыллы политика.

муж м. (супруг) бай, эр, киев.

мужаться несов. йигит болув, йигиттей болув, каты болув.

мужественный прил. эрлиги болган; мужественный человек эрлиги болган адем.

мужество ср. эрлик; проявлять мужество в бою кавгада эрлик коьргистуьв.

мужчина м. эркек, эр.

музей м. музей; музей Ленина Лениннинъ музейи; Исторический музей Исторический музей.

музыка ж. 1. (искусство) музыка; история музыки музыка историясы; заниматься музыкой музыка каьрин этуьв; 2. (произведение) музыка, саз, анъ; написать музыку на слова Пушкина Пушкиннинъ соьзлерине музыка язув (анъ шыгарув); 3. (звучание) музыка, саз, анъ; слышна музыка музыка эситиледи.

музыкальный прил. 1.: музыкальный инструмент музыка инструменти; 2. (одарённый) музыкальный; музыкальный ребёнок музыкальный бала.

музыкант м. музыкант.

мука ж. азап, кыйынлык.

мука ж. ун.

мукомольный прил. ун тарттыратаган.

мул м. катыр.

мулла м. молла.

мундир м. мундир (военный яде гражданский парадный кийим); сварить картофель в мундире ералмады аршымай (кабыгы ман) писируьв.

мундштук м. (для папиросы) муштук.

муравей м. кумырска.

муравейник м. кумырска уясы.

муравьиный прил. кумырска; муравьиная куча кумырска тоьбе.

мускул м. мускул, сом эт.

мусорить несов. коканайлав, кирлев.

мусорный прил. сыпырым, коканай, коклык; мусорная куча сыпырым (коканай) тоьбе (куьл тоьбе); мусорный ящик сыпырым (коканай) тоьгилетаган ящик.

мусульманин м. см. мусылман.

мусульманский прил. мусылман; мусульманская религия мусылман дини.

мусульманство ср. мусылманлык.

мутить несов. былгандырув, былганшыклав.

мутный прил. 1. (непрозрачный) былганшык; мутная вода былганшык сув; 2. (затуманенный) туманласкан; мутный взор коьзлери туманласкан, туман баскан коьзлер.

муфта ж. муфта (мехтен этилген, хатын-кызлар юргистетаган, кол йылыткыш).

мухомор м. 1. мухомор (увлы шайтанкулактынъ бир туьрлиси); 2. мухомор (шыбын оьлтиргиш).

мучение ср. азап, кыйналув; испытать мучение азап шегуьв.

мучитель м. азаплавшы, кыйнавшы.

мучительный прил. азаплайтаган, кыйнайтаган; мучительный кашель азаплайтаган йоьткирик; мучительное сомнение азаплайтаган шекленуьв.

мучить несов. азаплав, кыйнав.

мучиться несов. азапланув, кыйналув, азап шегуьв.

мчаться несов. шавып барув, шаптыртып барув; поезд мчится быстро поезд шаптыртып барады.

мы мест. лич. 1 л. мн. ч. биз.

мылить несов. (натирать мылом) сабын ягув,сабынлав.

мылиться несов. 1. (натираться мылом) сабын ягынув, сабынланув; 2. (растворяться)

коьпируьв, коьпиринуьв; это мыло хорошо мылится мына сабын яхшы коьпиреди.

мыло ср. сабын; хозяйственное мыло кир сабын; туалетное мыло ийисли сабын.

мыловар м. сабын этуьвши.

мыловарение ср. сабын этуьв.

мыловаренный прил. сабын этетаган; мыловаренный завод сабын этетаган завод.

мыльница ж. сабын кутык, сабын салгыш.

мыльный прил. сабын, сабыннынъ; мыльная пена сабын коьпиршиги, сабыннынъ коьбиги.

мыс м. 1. геогр. бурын; 2. перен. аьр нединъ де тыска шыгып турган ери.

мысленно нареч. ой ман; мысленно представить свой путь оьзинънинъ озган яшавынъды ой ман коьз алдынъа акелуьв.

мысленный прил. ойда, ойдагы; мысленное пожелание ойда эндирилген тилек.

мыслитель м. ойшыл, терен ойшы.

мыслить несов. 1. (думать, соображать) ойлав; 2. (представлять в мыслях) ойлав; как вы это себе мыслите? сиз оны кайтип ойлайсыз?

мысль ж. 1. (мышление) ой; сила человеческой мысли адем ойынынъ куьши; 2. (продукт размышления) ой; глубокая мысль терен ой; мелькнула мысль бир ой туьсип кетти. мытый прич. и прил. ювылган, шайкалган.

мыться несов. сувга туьсуьв, кирди алув, ювынув.

мышеловка ж. шышкан ыславыш, шышкан капканы.

мышечный прил. анат.: мышечные ткани сом эт тканьлери.

мышиный прил. шышкан, шышканнынъ; мышиная норка шышкан уя, шышканнынъ уясы.

мышка ж. колтык, койын; под мышкой (нести) колтыкка кысып акетуьв, колтык астына салып акетуьв; под мышку, под мышки (взять) колтыкка кысув, колтыкка алув.

мышление ср. 1. (процесс) мышление, ойлав, ойланув; 2. (мысли, мировоззрение) ой.

мышца ж. анат. сом эт.

мышь ж. шышкан; полевая мышь данъыл (кыр) шышканы; летучая мышь ярганат.

мышьяк м. хим., фарм. мышьяк; впрыскивать мышьяк тери арасына шприц пен мышьяк киргистуьв.

мышьяковый прил.: мышьяковый препарат мышьяк препараты.

мягкий прил. 1. (нетвёрдый) юмсак; мягкий хлеб юмсак оьтпек; мягкая шерсть юмсак юн; мягкая постель юмсак орын; 2. (о воде) юмсак; 3. (не раздражающий, приятный) юмсак, тегис; мягкий свет юмсак ярык, коьзди авыртпайтаган ярык; 4. (кроткий, негрубый) юмсак; мягкий характер юмсак характер; мягкий климат юмсак климат; мягкий знак юмсаклык белгиси.

мягкосердечный прил. танъ, коьнъилшек, юмсак юрек.

мягкость ж. юмсаклык.

мякина ж. с.-х. былав.

мясо ср. эт.

мясозаготовки мн. (ед. мясозаготовка ж.) эт азирлев, эт заготовка.

мясокомбинат м. эт комбинаты, мясокомбинат.

мясорубка ж. мясорубка, эт шапалагыш.

мятеж м. мятеж.

мятежник м. мятежник.

мятежный прил. мятежный.

мятый прил. тапталган, уйпаланган, эзилген.

мять несов. (разминать) басув; мять глину балшык басув.

мяукать несов. мыявлав.

мяч м. топ.